با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

3 دکتری اقتصاد، عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین‌الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست‌گذاران است. نظریه PPp بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین‌المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز می‌باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می‌دهد.
با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالی‌که در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه‌مدت، شوک‌های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی‌که اثر شوک‌‌های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه‌مدت رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Influence of Exchange Rate Shocks on Purchasing Power Parity Test: Using the NARDL Approach

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali . Rezaei. 1
  • Ali Raeispour 2
  • Mohsen Zayandehroodi 2
  • Seyyed Abdolmajid Jalaee 3

1 Ph.D. Student, International Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economics, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

3 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

Purchasing power parity remains an important issue for scholars in the international Economics. The validity of this theory is important not only for empirical studies but also for policy makers. The PPP theory express that due to arbitrage in the international commodity market, the real exchange rate is expected to return to its equilibrium level in the long run. Finally, the researchers concluded that one of the major macroeconomic issues that has been linked to many political debates is the exchange rate, which is a non-linear real exchange rate behavior.
Given the importance of the subject in this study, we decided to investigate the asymmetric measurement of purchasing power parity test using nonlinear auto regressive distributed lag model. In this context, Iran's purchasing power parity with Japan, Norway, Saudi Arabia, Britain and the United States was examined during the period from 1981 to 2017. The results show that in the long run, price shocks have an asymmetric effect on purchasing power parity in Japan, Saudi Arabia, and the United States, while they are symmetric in Norway and the United Kingdom. Moreover, in the short run, price shocks in Japan and Saudi Arabia will have an asymmetric effect on purchasing power parity, while the effect of price shocks in Norway, England and the US on purchasing power parity will be rejected in the short run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing Power Parity Test
  • Non-Linear Model (NARDL)
  • Exchange Rate
پدرام، مهدی و دهنوی، شدریه (1392). "خودرگرسیون آستانه‌ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، شماره 68، 158-139.
تقوی، مهدی و مرادی، مهدیه (1391). "برآورد نرخ ارز (ریال- دلار) بر اساس فرضیه برابری قدرت خرید و رویکرد پولی". فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 3، شماره 9، 64-39.
حقیقت، جعفر و لاریجانی، ریحانه (1394). "بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 74. 154-133.
خالوئی، محمد؛ فرزام، وحید و انصاری نسب، مسلم (1394). "آزمون نظریه برابری قدرت خرید در برابری پول ایران با پول منتخبی از شرکای تجاری همسایه". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، دانشکده علوم اقتصادی، 105-1.
راعی، رضا؛ ایروانی، محمد جواد و احمدی، تیرداد (1397). "شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات".
رضازاده، علی؛ محمدپور، سیاوش و فتاحی، فهمی‌ده (1397). "کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ در بررسی نظریه برابری قدرت خرید". فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 5، شماره 2، 80-55.
شهبازی، کیومرث؛ فلاحی، فیروز و غلامی، امیر (1391). "همگرایی شاخص قیمت در استان‌های ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 4، پیاپی 20، 128-111.
فتاحی، شهرام و نظیفی، مینو (1393). "مدل سازی نرخ واقعی ارز ایران با استفاده از مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال چهارم، شماره دوم، 178-157.
فشاری، مجید (1397). "بررسی تأثیر نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 150-135.
میراحسنی، منیرالسادات (1390). "موارد استفاده از نرخ برابری قدرت خرید و تفاوت آن با نرخ ارز بازار". مجله اقتصادی، شماره 10-9، 216-203.
 Aixalá, J., Fabro, G. & Gadea, M. D. (2019). “Exchange Rates and Prices in Spain During the Gold Standard (1868-1914): A Test of Purchasing Power Parity”. Applied Economics Letters, 13, 1-5.
Al-Khazali, O. M., Pyun, C. S. & Kim, D. (2012). “Are Exchange Rate Movements Predictable in Asia-Pacific Markets? Evidence of Random Walk and Martingale Difference Processes”. International Review of Economics & Finance, 21(1), 221-231.
Aslan, A. (2010). “The Validity of PPP: Evidence from Lagrange Multiplier Unit Root Tests for ASEAN Countries”. Economics Bulletin30(2), 1433-1443.
Bahmani-Oskooee, M. & Hegerty, S. W. (2008). “Exchange-Rate Risk and US–Japan Trade: Evidence from Industry Level Data”. Journal of the Japanese and International Economies, 22(4), 518-534.
Bahmani-Oskooee, M. & Wu, T. P. (2017). “Purchasing Power Parity in the 34 OECD Countries: Evidence from Quantile-Based Unit Root Tests with both Smooth and Sharp Breaks”. Applied Economics, 50(23), 2622-2634.
Bahmani-Oskooee, M., Chang, T. & Wu, T. (2014). “Revisiting Purchasing Power Parity in African Countries: Panel Stationary Test with Sharp and Smooth Breaks”. Applied Financial Economics, 24(22), 1429-1438.
Bahmani-Oskooee, M., Kutan, A. M. & Zhou, S. (2007). “Testing PPP in the Non-Linear STAR Frame Work”. Economics Letters, 94(1), 104-110.
Banerjee, A., Dolado, J. & Mestre, R. (1998). “Error‐correction Mechanism Tests for Cointegration in a Single‐equation Framework”. Journal of Time Series Analysis, 19(3), 267-283.
Benamar, A., Ziane, K. A., Amimi, H. & Benbouziane, M. (2009). “A FI-STAR Approach to the Purchasing Power Parity in the North African Countries”. International Business Research2(3), 136-147.
Caporale, G. M. & Gil‐Alana, L. A. (2015). “Testing PPP for the South African Rand/US Dollar Real Exchange Rate at Different Data Frequencies”. African Development Review27(2), 161-170.
Cassel, G. (1918). “Abnormal Deviations in International Exchanges”. The Economic Journal28(112), 413-415.
Chang, T. & Tzeng, H. W. (2013). “Purchasing Power Parity in Nine Transition Countries: Panel SURKSS Test”. International Journal of Finance & Economics, 18(1), 74-81.
Cheng, B. S. (1999). “Beyond the Purchasing Power Parity: Testing for Cointegration and Causality between Exchange Rates, Prices, and Interest Rates”. Journal of International Money and Finance, 18(6), 911-924.
Enders, W. (1988). “ARIMA and Cointegration Tests of PPP Under fixed and Flexible Exchange Rate Regimes”. The Review of Economics and Statistics, 70(3), 504-508.
Ford, N. & Horioka, C. Y. (2016). “The 'Real' Explanation of the PPP Puzzle”. National Bureau of Economic Research (No. w22198).
Freixo, C. S. & Barbosa, F. H. (2004). “Purchasing Power Parity: A non-Linear Reversion Model for Brazil”. Revista Economia, 5, 75-115.
Güris, B. & Tirasoglu, M. (2018). “The Validity of Purchasing Power Parity in BRICS Countries”. Prague Economic Papers2018(4), 417-426.
He, H. & Chang, T. (2013). “Purchasing Power Parity in Transition Countries: Sequential Panel Selection Method”. Economic Modelling, 35, 604-609.
Hoang, T., Lahiani, A. & Heller, D. (2016). “Is Gold a Hedge Against Inflation? New Evidence from a Nonlinear ARDL Approach”.Economic Modelling, 54, 54-66.
Iyke, B. N. & Odhiambo, N. M. (2017). “Foreign Exchange Markets and the Purchasing Power Parity Theory: Evidence from two Southern African Countries”. African Journal of Economic and Management Studies, 8(1), 89-102.
Katusiime, L., Shamsuddin, A. & Agbola, F. W. (2015). “Macroeconomic and Market Microstructure Modelling of Ugandan Exchange Rate”. Economic Modelling, 45, 175-186.
Kholdy, S. & Sohrabian, A. (1990). “Exchange Rates and Prices: Evidence from Granger Causality Tests”. Journal of Post Keynesian Economics, 13(1), 71-78.
Kula, F., Aslan, A. & Feridun, M. (2011). “Purchasing Power Parity in Mena Revisited: Empirical Evidence in the Presence of Endogenously Determined Break Points”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja24(1), 1-12.
Lia, Ch. & Wang, W. (2016). “Fiscal Policy in a Floating Exchange Rate Regime With Consumption Home Bias”. International Journal of Economics and Finance, 8(6), 24-36.
Lothian, J. R. & Taylor, M. P. (1996). “Real Exchange Rate Behavior: the Recent Float from the Perspective of the Past Two Centuries”. Journal of Political Economy104(3), 488-509.
Lothian, J. R. (2016). “Purchasing Power Parity and the Behavior of Prices and Nominal Exchange Rates Across Exchange-Rate Regimes”. Journal of International Money and Finance, 69, 5-21.
Peel, D. A. & Venetis, I. A. (2003). “Purchasing Power Parity Over Two Centuries: Trends and Nonlinearity”. Applied Economics, 35(5), 609-617.
Pippenger, M. K. (1995). “Testing Price-Exchange Rate Noncausality: Results from a Vector Error Correction Model”. Atlantic Economic Journal, 23(4), 255-266.
Rogoff, K. (1996). “The Purchasing Power Parity Puzzle”. Journal of Economic Literature”, 34(2), 647-668.
Sarno, L. & Taylor, M. P. (2002). “Purchasing Power Parity and the Real Exchange Rate”. IMF Staff Papers49(1), 65-105.
Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). “Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL framework”. In Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.
Taylor, A. M. & Taylor, M. P. (2004). “The Purchasing Power Parity Debate”. Journal of Economic Perspectives18(4), 135-158.
Tiwari, A. K. & Shahbaz, M. (2014). “Revisiting Purchasing Power Parity for India Using Threshold Cointegration and nonlinear Unit Root Test”. Economic Change and Restructuring47(2), 117-133.
Vasconcelos, C. R. F. & Júnior, L. A. L. (2016). “Validity of Purchasing Power Parity for Selected Latin American Countries: Linear and Non-Linear Unit Root Tests”. Economia17(1), 114-125.
Xu, Z. (2003). “Purchasing Power Parity, Price Indices, And Exchange Rate Forcasts”. Journal of International Money and Finance, 22(1), 105-130.