با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه‎های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران می‎باشد. در حالی‎که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه می‎گیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده‎اند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیر‎خطی نتیجه‎گیری شده است.
این مطالعه با استفاده از داده‎های مربوط به کارگاه¬های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمی، طی سال‏های 1374-1386 و با رویکرد غیرخطی به بررسی تأثیر هزینه‎های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در صنایع ایران می‎پردازد. مدل اقتصادسنجی این مطالعه با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیر‎خطی LSTAR یا روش انتقال ملایم خود ¬¬¬¬¬¬رگرسیونی لاجستیک تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطی بین هزینه‎های تحقیق و توسعه و سهم بازار را در بخش صنعت ایران تایید می‎نماید. تشویق و حمایت دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش صنعت، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه¬ها، مهم‎ترین توصیه سیاستی این مطالعه می¬باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Research and Development Expenditures on the Market Share in Iranian Industry Sector (LSTAR Approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Molaei
  • ali Dehghani

چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the effect of research and development expenditures on the Iranian industry market Share over the period of 1995:1-2007:4.
For this purpose, we convert the annual time series data to the seasonal time series data by using of JMALTI econometric software.
The main model of this paper has been estimated by nonlinear LSTAR approach. The result of this study reveals that there is nonlinear positive and significant relationship between research and development expenditures and market share of Iranian industry sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research & Development
  • Market share
  • Iranian Industry
  • LSTAR Approach