با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می‌تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه‌های رفع این مشکلات می‌باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می‌دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می‌شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می‌یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می‌یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می‌شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه‌ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش‌ها کاهش نیابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modelling the Economic and Welfare Effects of Expanding Health Sector and Sickness Reduction in Iran (CGE Approach)

نویسندگان [English]

  • ehsan taheri 1
  • Hossein Sadeghi 2
  • lotfali agheli 3
  • alireza naseri 4

1 Ph.D. Student of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reduction in the access to health care services and spread of disease can have a negative effects on the economic growth and welfare of the community by reducing the labor force participation. Increasing government health expenditures is one of the ways to overcome these problems. However, implementing this policy, along with its positive effects, will have a negative impact on the effective labor supply of other sectors. Therefore, the purpose of this study is to investigate these effects using a computable general equilibrium model based on the 2011 social accounting matrix of Iran. The results showed that illness, reduced welfare and real GDP, but increasing government health expenditures, increased welfare in the short run and long run. Although effects on real GDP depend on the closure of labor market, so that in the situation of immobile labor force of the health sector, it is decreased, but with full labor mobility, it increased. So because of the positive welfare effects of government health expenditures, it is suggested that government still more invest in this sector. Also to reducing the costs and preventing the real GDP reduction it is necessary to provide the ground to increase labor force in the health sector in such a way as to the labor supply of other activities doesn’t decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Health Expenditures
  • Computable General Equilibrium
  • Labor Market
  • Welfare
  • Macroeconomics
ابراهیم‌نژاد گرجی، علی اکبر؛ جدیدی، رحمت الله و دلاوری، سجاد (1395). "مقایسه هزینه‌ها و کیفیت خدمات بستری قبل و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت". نشریه پژوهشی-تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز، دوره 7، شماره 1، 14-5.
اعتمادی‌نژاد، سیاوش؛ رستمی، فرشته؛ یزدانی چراتی، جمشید و یوسفی گل افشانی، فاطمه صغری (1396). "بررسی میزان شیوع و علل غیبت از کار پزشکی در میان کارکنان شبکه بهداشت شهرستان جویبار در سال 1394". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، دوره 3، شماره 2، 74-67.
امینی، علیرضا و حجاری‌آزاد، زهره (1386). "تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 9، شماره 30، 163-137.
توسلی، سلاله و مهاجری، پریسا (1396). "ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 8، شماره 29، 96-77.
حسنی صدرآبادی، محمدحسین؛ آذرپیوند، زیبا و فیروزی، ریحانه (1389). "تأثیر مخارج بهداشتی دولتی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه اقتصاد)". فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 13، شماره 42، 65-57.
حسینی غفار، سیدعباس؛ بخشی دستجردی، رسول؛ صامتی، مجید و شجری، هوشنگ (1397). "تحلیل بلندمدت و کوتاه‌مدت آثار تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی با رویکرد نیوکینزین". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 33، 78-57.
راغفر، حسین؛ سرگزی، نسرین؛ مهربان، ستار؛ اکبرزاده، محمدعلی؛ واعظ مهدوی، محمدرضا و وحدتی‌منش، زهرا (1397). "بار اقتصادی بیماری عروق کرونر قلب در ایران: با رویکرد پایین به بالا در سال 1394". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره 18، شماره 3، 356–341.
رئیس‌پور، علی و پژویان، جمشید (1392). "آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره‌وری در ایران: رویکرد منطقه‌ای". مجله برنامه و بودجه، دوره 18، شماره 4، 68-43.
زرین اقبال، حسن؛ جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیرمنصور (1397). "تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 54-33.
سرلک، علی (1394). "تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی استان‌های کشور". فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، دوره 6، شماره 1، 17-7.
شاکری، علی‌اصغر؛ کاظمی کریانی، علی؛ یساری، علی‌اکبر؛ فخرائی، قاسم؛ فیاض‌بخش، احمد و یوسفی، علیرضا (1395). "برآورد بار اقتصادی بیماری گلوکوم در ایران در سال 1391". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره 19، شماره 4، 192–184.
صادقی، سیدکمال و محمدی خانقاهی، رباب (1393). "بررسی تأثیر مخارج سلامت بر شاخص‌های سلامت کشورهایی با سطح درآمد متوسط: مطالعه موردی". فصلنامه پایش، دوره 14، شماره 1، 14-7.
طاهری، احسان؛ صادقی، حسین؛ عاقلی، لطفعلی و ناصری، علیرضا (1398). "اثرات رفاهی و اقتصادی افزایش مخارج بهداشتی- درمانی دولت در ایران: رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره 22، شماره 1، 9-1.
طیب‌نیا، علی و فولادی، معصومه (1388). "بررسی آثار افزایش قیمت‌های جهانی بر سطح قیمت‌های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ای". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89، 184-157.
قنبری، علی و باسخا، مهدی (1387). "بررسی اثرات تغییر در هزینه بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره چهل و سوم، شماره 2؛ 224–187.
کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه و جعفرزاده، فاطمه (1390). "بار اقتصادی و هزینه‌های سلامت ناشی از بیماری‌های مزمن در ایران و جهان". مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 8، شماره 7، 996–984.
لطفی، فرهاد؛ رضاپور، عزیز؛ نورایی مطلق، ثریا؛ هادیان، محمد؛ فقی سلوک، فرشاد و قادری، حسین (1393). "بررسی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران و ارتباط آن با دیگر بخش‌ها". فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 17، شماره 58، 41-28.
محبی، ایرج و شریفیان، علی‌اکبر (1384). "بررسی شیوع غیبت از کار به دلیل بیماری و عوامل مؤثر بر آن در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی". مجله پزشکی ارومیه، سال 16، شماره 4، 234-229.          
 
 
 
Acaroğlu, H. & Ada, A. A. (2014). “The Relation Between Human Capital and Economic Growth in MENA Countries”. Journal of Public Administration and Governance, 4(3), 205-216.
Akobundu, E., Ju, J., Blatt, L. & Mullins, C. D. (2006). “Cost-of-Illness Studies: a Review of Current Methods”. Pharmaco Economics, 24(9), 869-890.
Baird, S., Hicks, J. H., Kremer, M. & Miguel, E. (2011). “Worms at Work: Long-Run Impacts of Child Health Gains". Berkeley: University of California at Berkeley; 1-54.
Barmby, T. A., Ercolani, M. G. & Treble, J. G. (2002). “Sickness Absence: an International Comparison”. The Economic Journal, 112(480), 315-331.
Becker, G. S. (1964). "Human Capital". A Theoretical and Empirical Analysis with Special References to Education. US, University of Chicago Press. Third edition. 29-54.
Berrittella, M. & Li Donni, P. (2009). "Macroeconomi Effects of Public Health Expenditure in the United States”. Inpublic Choice E Political Economy: I Fondamenti Positivi Della Teoria Di Finanza Pubblica; 1-9.
Bhargava, A., Jamison, D. T., Lau, L. J. & Murray, C. J. (2001). “Modeling the Effects of Health on Economic Growth”. Journal of Health Economics, 20(3), 423-440.
Bhattacharya, J. & Qiao, X. (2007). “Public and Private Expenditures on Health in a Growth Model”. Journal of Economic Dynamics and Control, 31(8), 2519-2535.
Bloom, D. E. & Canning, D. (2000). “The Health and Wealth of Nations”. Science, 287(5456), 1207-1209.
Bloom, D. E., Canning, D. & Sevilla, J. (2004). "The Effect of Health on Economic growth: A Production Function Approach". World Development, 32(1), 1-13.
Brown, L. J., Harris, A., Picton, M., Thurecht, L., Yap, M., Harding, A., Dixon, P. & Richardson, J. (2009). “Linking Microsimulation and Macro-Economic Models to Estimate the Economic Impact of Chronic Disease Prevention”. New Frontiers in Microsimulation Modelling, 527-556.
Cai, L. (2010). “The Relationship Between Health and Labour Force Participation: Evidence from a Panel Data Simultaneous Equation Model”. Labour Economics, 17(1), 77-90.
Choi, K. H. & Shin, S. (2015). “Population Aging, Economic Growth, and the Social Transmission of Human Capital: An Analysis with an Overlapping Generations Model”. Economic Modelling, 50, 138-147.
Christensen, T. L., Poulsen, P. B., Holmstrom, S., Walt, J. G. & Vetrugno, M. (2005). “A Markov Modelled Pharmacoeconomic Analysis of Bimatoprost 0.03% in the Treatment of Glaucoma as an Alternative to Filtration Surgery in Italy”. Current Medical Research and Opinion, 21(11), 1837-1844.
Ciaschini, M., Pretaroli, R., Severini, F. & Socci, C. (2014). “Health Care Services and Economic Impact: a Dynamic CGE Approach”. Universita degli Studi di Macerata, Quaderno di Dipartimento, 74, 1-18.
Cole, M. A. & Neumayer, E. (2006). “The Impact of Poor Health on Factor Productivity”. Journal of Development Studies, 42(6), 918-938.
Decaluwé, B., Lemelin, A., Robichand, V. & Maisonnave, H. (2013). “The PEP-1-1 Standard Single Country Static CGE Model”. Partnership for Economic Policy (PEP) Network. Available on Request from the PEP Network.
Dixon, S., McDonald, S. & Roberts, J. (2004). “AIDS in Botswana: Evaluating the General Equilibrium Implications of Healthcare Interventions”. Discussion paper (unpublished). White Rose Repository; 1-25. URL:
http://eprints.whiterose.ac.uk/10937/
Dogrul, H. G. (2015). “The effects of health on labour force participation: Evidence from Turkey”. International Journal of Economics and Fianace, 7(8), 168-181.
Folland, S., Goodman, A. C. & Stano, M. (2007). “The Economics of Health and Health Care”. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Fougère, M., Harvey, S., Mercenier, J. & Mérette, M. (2009). “Population Ageing, Time Allocation and Human Capital: A General Equilibrium Analysis for Canada”. Economic Modelling, 26(1), 9-30.
Grossman, M. (1972). “On the Concept of Health Capital and the Demand for Health”. Journal of Political Economy, 80(2), 223-255.
Hosoe, N., Gasawa, K. & Hashimoto, H. (2010). “Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and Simulations”. Springer; London, England, palgrave, ISBN 978–0–230–24814–4.
Hy, R. J. (2011). “Economic Impact of Public Sector Spending on Health Care”. Journal of Health and Human Services Administration, 34(2), 239-258.
Kabajulizi, J. (2016). “Macroeconomic Implications of Healthcare Financing Reforms: A Computable General Equilibrium Analysis of Uganda”. (PhD thesis), London: School of Hygiene & Tropical Medicine, 316-318.
Knowles. S. & Owen, P. D. (1995). “Health Capital and Cross-Country Variation in Income Per Capita in the Mankiw-Romer-Weil Model”. Economic Letters, 48(1), 99-106.
Kuhn, M. & Prettner, K. (2016). “Growth and Welfare Effects of Health Care in Knowledge-based Economies”. Journal of Health Economics, 46, 100-119.
Leroux, J., Rizzo, J. A. & Sickles, R. (2012). “The Role of Self-Reporting Bias in Health, Mental Health and Labor Force Participation: a Descriptive Analysis”. Empirical Economics, 43(2), 525-536.
Lisenkova, K., Mérette, M. & Wright, R. (2012). “The Impact of Population Ageing on the Labour Market: Evidence from Overlapping Generations Computable General Equilibrium (OLG-CGE) model of Scotland; 1-30.
Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D. N. (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.
Melanie, N., Townsend, N., Scarborough, P. & Rayner, M. (2013). “Cardiovascular Disease in Europe: Epidemiological Update”. European Heart Journal, 34(39), 3028-3034.
Mincer, J. & Polachek, S. (1974). "Family Investments in Human Capital: Earnings of Women". Journal of political Economy, 82(2, Part 2), S76-S108.
Moradi, T., Naghdi, S., Brown, H., Ghiasvand, H. & Mobinizadeh, M. (2018). “Decomposing Inequality in Financial Protection Situation in Iran after Implementing the Health Reform Plan: What does the Evidence Show Based on National Survey of Households' Budget?”. The International Journal of Health Planning and Management, 33(3), 652-661.
Nugent, R. (2008). “Chronic Diseases in Developing Countries: Health and Economic Burdens”. Annals of the New York Academy of Sciences, 1136(1), 70-79.
Nwosu, C. O. & Woolard, I. (2017). “The Impact of Health on Labour Force Participation in South Africa”. South African Journal of Economics, 85(4), 481-490.
Odior, E. S. O. (2015). “Public Spending on Health, Reduction of Poverty and Millennium Development Goals Achievement in Nigeria: A Computable General Equilibrium Micro Simulation (Cge-Ms) Approach”. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(2), 9-16.
Olyaeemanesh, A., Behzadifar, M., Mousavinejhad, N., Behzadifar, M., Heydarvand, S., Azari, S., Martini, M., Bakhtiari, A. & Bragazzi, N. L. (2018). “Iran’s Health System Transformation Plan: a SWOT Analysis”. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 32(39), 1-7.
Paglin, M. (1974). “Public Health and Development: a New Analytical Framework”. Economica, 41(164), 432-441.
Pandey, M. K. (2009). “Labor Force Participation Among Indian Elderly: does Health Matter?”. Munich Personal RePEc Archive; 1-31. 
Perobelli, F. S., Andrade, M. V., Domingues, E. P., Sousa, Santiago, F., de Assis Cabral, J. & Barbosa Rodrigues, L. (2015). “Systemic Analysis of the Health Sector Through the Input-Output Matrix, 2000-2005". CEPAL Review: Santiago, Chile, 107-125.
Piroozi, B., Rashidian, A., Moradi, G., Takian, A. M., Ghasri, H. & Ghadimi, T. (2017). “Out-of- Pocket and Informal Payment Before and After the Health Transformation Plan in Iran: Evidence from Hospitals Located in Kurdistan, Iran”. International Journal of Health Policy and Management, 6(10), 573–586.
Rivera, B. & Currais, L. (2004). “Public Health Capital and Productivity in the Spanish Regions”. World Development, 32(5), 871-885.
Rutten, M. & Reed, G. (2009). “A Comparative Analysis of Some Policy Options to Reduce Rationing in the UK's NHS: Lessons from a General Equilibrium Model Incorporating Positive Health Effects”. Journal of Health Economics, 28(1), 221-233.
Saha, S. (2013). “Impact of Health on Productivity Growth in India”. International Journal of Economics, Finance and Management, 2(4), 303-312.
Sahay, N., Cockburn, J. & Pathak, M. (2013). “Modeling Health in a CGE Framework: A Case Study of India”. Partnership for Economic Policy Working Paper; 1-30.
Sánchez, C. (2004). “Rising Inequality and Falling Poverty in Costa Rica's Agriculture During Trade Reform: a Macro-Micro General Equilibrium Analysis". 189-226.
Smith, R. D., Keogh-Brown, M. R., Barnett, T. & Tait, J. (2009). “The Economy-Wide Impact of Pandemic Influenza on the UK: a Computable General Equilibrium Modelling Experiment”. Bmj, 339, 1-7.
Smith, R. D., Yago, M., Millar, M. & Coast, J. (2005). “Assessing the Macroeconomic Impact of a Healthcare Problem: the Application of Computable General Equilibrium Analysis to Antimicrobial Resistance”. Journal of Health Economics, 24(6), 1055-75.
Sood, N., Ghosh, A. & Escarse, J. (2007). “The Effect of Health Care Cost Growth on the US Economy". Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, US Department of Health and Human Services (September). Available at (http://aspe. hhs. gov/health/reports/08/healthcarecost/report. html (HHS);1-57.
Swaminathan, S. & Lillard, L. (2000). “Health and Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia". University of Michigan, 1-25.
Wang, K. (2011). “Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile Panel Type Analysis”. Economic Modelling, 28(4), 1536-1549.
Wing, I. S. (2007). “Computable General Equilibrium Models for the Analysis of Energy and Climate Policies". Prepared for the International Handbook of Energy Economics. 1-61.
World Bank. International Economics Dept. Development Data Group. World Development Indicators. World Bank; 2019.
Yamada, G. & Imanaka, Y. (2015). “Input–output Analysis on the Economic Impact of Medical Care in Japan”. Environmental Health and Preventive Medicine, 20(5), 379-393.
Yerushalmi, E., Hunt, P. E., Hoorens, S., Sauboin, C. & Smith, R. D. (2012). “The Macro-Economic Impact of Reducing Malaria: An Application of a Dynamic General Equilibrium Modeling to Ghana”. Value Health, 15, A400, 1-52.