با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می‌شود. بدین‌منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده‌های 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم‌یافته دومرحله‌ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته‌های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی‌که کشورهای با اندازه دولت بزرگ‌تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Government Size and Governance on Economic Growth in Vision Document Countries (Nonlinear Threshold GMM Approach)

نویسندگان [English]

  • Farhad khodadad kashi 1
  • samaneh noraniazad 2
  • somayeh shateri 3

1 Professor of Economics, Payame Noor University, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Master of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Although economic growth is affected by the growth of factors of production, governance and government size were also effective on economic growth. In this study, the impact of government size and governance on the economic growth of perspective document countries evaluated over the period 2006-2017. To meet this end, The World Bank database and data of perspective document countries were used. Moreover, the optimum size of the government evaluated based on the proposed Baro method. This article sought to estimate the effect of government size and governance by using panel data and the threshold nonlinear two-stage generalized method of moment. The findings indicated that the average optimal size of the government was 18.38% of the gross domestic product. Also, in countries with less government size, the growth of government expenditures had a positive effect on economic growth, while countries with a government size larger than optimal, government spending had a negative effect on economic growth. In addition, the results confirmed economic growth was affected by the governance of the state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Government Size
  • Governance
  • Dynamic Panel Data
  • Nonlinear Threshold GMM Approach
خداویسی، حسن و عزتی‌شورگلی، احمد، (1397). "بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران: کاربردی از مدل‌های حالت-فضا و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 168-151.
سخنور، محمد (1397). "تعیین اندازه بهینه آستانه‌ای دولت و بهره‌وری آن با استفاده از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای در کشورهای منتخب اوپک". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 124-111.
شاکری، محبوبه؛ جعفری صمیمی، احمد و کریمی موغاری، زهرا (1394). "ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص جدید نهادی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 106-93.
کمیجانی، ‌اکبر؛ هژبر‌کیانی، کامبیز و حق‌شناس، ‌هادی (1393). "بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی در ایران به روش همجمعی ARDL". فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 4، شماره 14، 60-49.
ملکی‌حسنوند، بهزاد؛ جعفری، محمد؛ فتاحی، شهرام و غفاری، هادی (1398). "سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصاری، دوره 9، شماره 34، 114-99.
مهرآرا، محسن و کچویی، محمدصالح (1392). "بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزین (BMA)". دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، دوره 10، شماره 2، 220-193.
 
 
 
Abu-Bader, S. & Abu-Qarn, A. S. (2003). “Government Expenditures, Military Spending and Economic Growth: Causality Evidence From Egypt, Israel, and Syria”. Journal of Policy Modeling, 25(6-7), 567-583.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models”. Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
Asimakopoulos, S. & Karavias, Y. (2016). “The Impact of Government Size on Economic Growth: A Threshold Analysis”. Economics Letters, 139, 65-68.
Baltagi, B. (2008). “Econometric Analysis of Panel Data”. John Wiley & Sons.
Barro, R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth”. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S103-S125.
Barro, R. J. (1996). “Determinants of Economic Growth: a Cross-Country Empirical Study”. Retrieved from National Bureau of Economic Research.
Bergh, A. & Karlsson, M. (2010). “Government Size and Growth: Accounting for Economic Freedom and Globalization”. Public Choice, 142(1-2), 195-213.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Chen, S.-T. & Lee, C. C. (2005). “Government Size and Economic Growth in Taiwan: A Threshold Regression Approach”. Journal of Policy Modeling, 27(9), 1051-1066.
Chiou-Wei, S. Z., Zhu, Z. & Kuo, Y. H. (2010). “Government Size and Economic Growth: An Application of the Smooth Transition Regression Model”. Applied Economics Letters, 17(14), 1405-1415.
Clague, C. K. (1997). “Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries”. Johns Hopkins University Press.
Cooray, A. (2009). “Government Expenditure, Governance and Economic Growth”. Comparative Economic Studies, 51(3), 401-418.
Dar, A. A. & AmirKhalkhali, S. (2002). “Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence From OECD Countries”. Journal of Policy Modeling, 24(7-8), 679-692.
Engerman, S. L. & Sokoloff, K. L. (2002). “Factor Endowments, Inequality, and Paths of Development Among New World Economics”. Retrieved from National Bureau of Economic Research.
Fayissa, B. & Nsiah, C. (2013). “The Impact of Governance on Economic Growth in Africa”. The Journal of Developing Areas, 47(1), 91-108.
Feng, Y. (2005). “Democracy, Governance, and Economic Performance: Theory and Evidence”. MIT press.
Gilbert, N. (2004). “Trade Openness Policy, Quality of Institutions and Economic Growth”. CERDI, France.
Hajamini, M. & Falahi, M. A. (2018). “Economic Growth and Government Size in Developed European Countries: A panel Threshold Approach”. Economic Analysis and Policy, 58, 1-13.
Hansen, B. E. (2000). “Sample Splitting and Threshold Estimation”. Econometrica, 68(3), 575-603.
Huang, C. J. & Ho, Y. H. (2017). “Governance and Economic Growth in Asia”. The North American Journal of Economics and Finance, 39, 260-272.
Karras, G. (1996). “The Optimal Government Size: Further International Evidence on the Productivity of Government Services”. Economic Inquiry, 34(2), 193-203.
Karras, G. (1997). “On the Optimal Government Size in Europe: Theory and Empirical Evidence”. The Manchester School, 65(3), 280-294.
Katsamunska, P. (2016). “The Concept of Governance and Public Governance Theories”. Economic Alternatives, 2, 133-141.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2011). “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”. Hague Journal on the Rule of Law, 3(2), 220-246.
Knack, S. F. (2003). “Democracy, Governance, and Growth”. University of Michigan Press.
Knack, S. & Keefer, P. (1997). “Does Social Capital have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”. The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251-1288.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. (2004). “The Quality of Government”. Journal of Law, Economics and Organization, 15(1), 222-79. International Library of Critical Writings In Economics, 170, 418-475.
Lucas Jr, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Mauro, P. (1995). “Corruption and Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712.
Ram, R. (1986). “Government Size and Economic Growth: A new Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data”. The American Economic Review, 76(1), 191-203.
Rebelo, S. (1991). “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy, 99(3), 500-521.
Rodrik, D. (2000). “Institutions for High-Quality Growth: what They are and how to Acquire Them”. Studies in Comparative International Development, 35(3), 3-31.
Romer, P. M. (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
Seo, M. H. & Shin, Y. (2016). “Dynamic Panels With Threshold Effect and Endogeneity”. Journal of Econometrics, 195(2), 169-186.
Vermunt, J. K. & Magidson, J. (2005). “Factor Analysis with Categorical Indicators: A Comparison between Traditional and Latent Class”. New Developments in Categorical Data Analysis for the Social and Behavioral Sciences, 41-62.
World Bank, T. (2015). “World Bank Open Data. In: World Bank Washington”. DC, https://data.worldbank.org.
Zhuang, J., de Dios, E. & Martin, A. L. (2010). “Governance and Institutional Quality and the Links with Economic Growth and Income Inequality: With Special Reference to Developing Asia”. https://www.ssrn.com/abstract=1619116