با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

3 دانشیار و عضو گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می‌کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می‌توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می‌باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می‌شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می‌کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص‌های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ازشاخص راهنمای ریسک بین‌المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه‌بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی‌دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه‌ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Central Bank Independence and Realization of Good Governance Indicators in Iran's Economic Growth and Development

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaei 1
  • Tahmasb Mazaheri 2
  • Majid Tavasoli 3

1 Ph.D. Student of Political Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Management and Insurance Department, University of Tehran, Iran

3 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Political and economic policymakers believe that the development of good governance plays a key role in the political and economic development of countries. Therefore, it is important to identify the effective factors on the efficiency of good governance in order to adopt appropriate policies for promoting the political and economic system, because through the promotion of good governance, economic growth can be achieved. According to the views of institutionalist economists, one of the factors influencing institutional development is the independence of the Central Bank. Central Bank autonomy, through the creation of institutional structures and institutions, changes the other variables, such as state financial discipline, increased transparency and accountability, and these mechanisms help to improve good governance. In this study, the relationship between central bank independence and good governance indicators using GMM method and correlation coefficient during the period of 2002 to 2015 were investigated. In this research, the International Risk Management Index (ICRG) has been used as a good governance indicator, which includes ranking 22 variables in three sub-categories of different political risk, financial risk and economic risk, and the Mathew Index (2006) has been used as an indicator of the independence of the central bank. The Central Bank's Independence Index has been analyzed in three areas of monetary policy independence, political independence and financial independence. The findings of the research showed that the independence of the central bank has a significant effect on good governance, so that the increase in the independence of monetary policy, political independence and financial independence leads to a decrease in political, financial and economic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank Independence
  • Good Governance
  • Political Risk
  • Economic Risk
  • Financial Risk
احمدپور کچو، علی (1397). "اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی". رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
احمدپور کچو، علی و دهمرده، نظر (1398). "اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، دوره 26، شماره 17، 39-17.
اسدزاده، احمد و جلیلی، زهرا (1394). "کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟ (مورد مطالعه گروه کشورهای اسلامی، 2011-2002)". دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دوره 3، شماره 1، 82-55.
برادران شرکا، حمیدرضا و ملک‌الساداتی، سعید (1387). "تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب". نشریه راهبرد، شماره 49، 31-16.
حیدری، حسن و علی‌نژاد، رقیه (1393). "بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی". دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، دوره 21، شماره 5، 120-89.
درخشانی درآبی، کاوه و محنت‌فر، یوسف (1395). "مطالعه نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب". فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا، سال 4، شماره 10، 70-44.
رحمانی، تیمور و صادق‌زاده، محمد امین (1389). "تأثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پول و اقتصاد، شماره 6، 234-213.
زرین اقبال، حسن؛ جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیرمنصور (1397). "تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 54-33.
فراهانی‌فرد، سعید و بایزیدی، رحمان (1393). "تحلیل مقایسه‌ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی، سال 4، شماره 1، 106-71.
قنبری، میترا و محمدی، تیمور (1396). "سیکل‌های سیاسی پولی و رابطه آن با استقلال بانک مرکزی". نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های پولی-بانکی، سال 9، شماره 30، 567-545.
گوهری، لیدا؛ کریمی موغاری، زهرا و زروکی، شهریار (1397). "تحلیل اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی: کاربردی از شاخص ترکیبی مالی". فصلنامه علمی پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 5، شماره 1، 212-183.
مجتهد، احمد (1389). "بررسی شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ایران". نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های پولی-بانکی، سال 2، شماره 3، 92-57.
ملکی حسنوند، بهزاد؛ جعفری، محمد؛ فتاحی، شهرام و غفاری، هادی (1398). "سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 34، 114-99.
ندیری، محمد و محمدی، تیمور (1390). "بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، دوره 5، شماره 3، 24-1. 
 
 
 
 
Agoba, A., Abor, J., Kofi, A. & Aadu, J. (2017). “Central Bank Independence and Inflation in Africa: The Role of Financial Systems and Institutional Quality”. Central Bank Review, 7(4), 131-146.
Ahrens, J. (2009). “Governance, Institutional Change, and Economic Policy”. European Business School International Journal, 1(1), 1-45.
Alpanda, S. & Hoing, A. (2010). “Political Monetary Cycles and a De Facto. Ranking of Central Ban Independence”. Journal of Money and Finance, 29(3), 1003-1023.
Arelano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification in Panel Data: Montecarlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economics and Statistics, 58(2), 277-297.
Arnone, M. & Romelli, D. (2014). “Dynamic Central Bank Independence Indices and Inflation Rate: A New Empirical Exploration”. Journal of Financial Stability, 9(3), 385-398.
Bodea, C. & Higashijima, M. (2017). “Central Bank Independence, Good Governance and Fiscal Policy: Can the Central Bank Restrain Deficit Spending?”. British Journal of Political Science, 47(1), 47-70.
Bond, R. (2002). “Dynamic Panel Data Model: A Guide to Micro Data Methods and Practice”. The Institute for Fiscal Studies Department of Economics, 33(3), 1-34.
Crowe, C. & Meade, E. (2015) “Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effectiveness”. European Journal of Political Economy, 24(4), 763-777.
Drazen, A. & Eslava, M. (2007). “Electoral Manipulation via Voter-Friendly Spending: Theory and Evidence”. Journal of Development Economics, 92(1), 39-52.
Gazdar, K. & Cherif, M. (2015). “The Quality of Institutions and Financial Development in MENA Countries”. Borsa Istanbul Review, 15(3), 137-160.
Greene, W. H. (2008). “Econometric Analysis”. Upper Saddle River, 1(1), 1-32.
Hielscher, K. & Markwardt, G. (2012). “The Role of Political Institutions for the Effectiveness of Central Bank Independence”. European Journal of Political Economy, 28(3), 286-301.
Kibmer, F. & Wagner, H. (2003). “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance”. Central Banking in Eastern Europe, 1(1), 1-107.
Mathew, J. (2006). “Measuring Central Bank Independence in Twenty- Five Countries: A New Index of Institutional Quality”. Central Bank of India, 1(1), 1-58.
Nolivos, R. & Vuletin, G. (2014). “The Role of Central Bank Independence on Optimal Taxation and Seigniorage”. European Journal of Political Economy, 34(3), 440-458
Sherry, A. & Henson, R. K. (2005). “Conducting and Interpreting Canonical Correlation Analysis in Personality Research: A User-Friendly Primer”. Journal of Personality Assessment, 84(1), 37-48.
Zervoyianni, A., Anastasiou, A. & Anastasiou, A. (2012). “Does Central Bank Independence Really Matter? Re-assessing the Role of the Independence of Monetary Policy Makers in Macroeconomic outcomes”. The Rimini Center For Economic Analysis, Working Paper, No WP 13-03.