با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ-مقیاس می‌باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته‌بندی و ساده‌سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم‌ها» (SCM)استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون‌زا کردن کل فرایند تولید اعمال می‌شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه‌های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می‌شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین‌الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شود، با سایر گزینه‌های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه‌های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه‌گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه‌گذار خارجی نیز اندازه‌گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimizing the Percentage of Domestic Sector Participation in Joint Ventures in the Iranian Economy (Case Study of the Oil and Gas Industry)

نویسندگان [English]

  • َAmin Arabi 1
  • Hossein Marzban 2
  • Javad Moradi 3
  • Ahmad Sadraei Javaheri Sadraei Javaheri 2

1 Ph.D. Student of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Assitant Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The main objective of this research is to determine the executive model of the policy of the requirement of the internal contribution to the program of foreign investment in large-scale projects. Since the investment decisions are heavily dependent on the production cost structure, the "cost modeling of systems" (SCM) method has been used to categorize and simplify the cost information in a desirable manner. Implementation of the internal commitment policy is aimed at supporting domestic production and technology transfer, and the deregulation of the entire production process. In order to support domestic production, there are other options, such as subsidy policies for domestic production and tariffs for goods and services. Therefore, in this research, the internal demand policy, in accordance with the principles and requirements governing international trade, applied through the World Trade Organization and other international organizations and institutions, is compared with other common choices. Finally, the proposed model has been developed for the requirement of internal contributions to oil and gas projects. The model has been determined for a gas refinery with a daily refueling capacity of 20 million cubic meters of gross natural gas, and the optimal share of domestic and foreign investment has been identified. In the project, the share of domestic sector is equal to 49.6% and the share of the foreign investor is 6 / 50% estimated. The welfare effects of the internal contribution requirement are also measured and described by comparing this policy with the policy of applying foreign investor's tariffs. The amount of public welfare resulting from the required internal contribution policy in the project under consideration is estimated at $ 220 million.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirement for Internal Contribution
  • Cost Modeling
  • Gas Refinery
  • Tariff
  • Subsidy
ابونوری، عباسعلی و غفوری، شیرین (1389). "برآورد عرضه و تقاضای گاز طبیعی در ایران و پیش‌بینی برای افق 1404". فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال چهارم، شماره 2، 136-117.
رحیمی، غلامعلی (1385). "اولویت سنجی بازارهای صادراتی گازطبیعی ایران". نشریه انرژی ایران، سال دهم، شماره 26، 32-30.
روشن، رضا؛ پهلوانی، مصیب و شهیکی تاش، محمدنبی (1393). "بررسی قاعده سرانگشتی مصرف با روش گشتاورهای تعمیم یافته در ایران". مدلسازی اقتصادی، دوره 8، شماره 1 (پیاپی 25)، 65-53.
سعیدی، علی و شب زنده‌دار، جواد (1390). "مدل سازی حباب قیمت صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم‌ها". مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 8، شماره 21، 165-143.
عمویی، حامد و حسین خانی، الهام (1389). "تأثیر هژمونی آمریکا بر وضعیت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی". فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره یازدهم، 145-121.
فروغی، داریوش؛ حقیقی پراپری، محمد و رسائیان، امیر (1391). "امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی دستگاه‌های دولتی (مطالعه موردی: دستگاه‌های دولتی استان اصفهان)". حسابداری سلامت، دوره 1، شماره 1، 62-47.
فشاری، مجید (1397). " بررسی تأثیر نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 31، 150-135.
قلمباز، فرهاد؛ سوری، علی؛ عبدلی، قهرمان و ابراهیمی، محسن (1397). "ارتباط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورها: با تأکید بر این ارتباط در ایران با رهیافت مارکوف سوئیچینگ". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 32-15.
کاظمی، عالیه؛ شکوری گنجوری، حامد؛ شکیبا، شیوا و حسین‌زاده، مهناز (1392). "انتخاب مدل مناسب برای تخصیص منابع انرژی در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی". نشریه انرژی ایران، دوره 16، شماره 2، 28-5.
معتمدی، سیما و رحمانی، تیمور (1397). " تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 132-117.
ولی بیگی، حسن و سیف، الله مراد (1382). "پیامدهای احتمالی عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران مطالعه موردی صنعت قطعات خودرو". فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، شماره 27، 51-74.         
 
 
 
Cooper, R. & Kaplan, R. S. (1988). “Measure Costs Right: Make the Right Decisions”. Harvard Business Review, 66(5), 96-103.
Cui, S. & Lu, L. X. (2018). “Optimizing Local Content Requirements Under Technology Gaps”. Manufacturing & Service Operations Management.
Ebrahimi, S. N. & Ghasemi, M. S. (2018). “A Survey on The Legal Requirements of Local Content Utilization in The Upstream Petroleum Industry”. Journal of Public Law (Law Research Quarterly) (Law & Politics Research Journal), 20, 63-95.
Grossman, G. M. (1981). “The Theory of Domestic Content Protection and Content Preference”. The Quarterly Journal of Economics, 96(4), 583-603.
Hollander, A. (1987). “Content Protection and Transnational Monopoly”. Journal of International Economics, 23(3-4), 283-297.
Issabayev, M. & Rizvanoghlu, I. (2019). “Optimal Choice Between Local Content Requirement and Fiscal Policy in Extractive Industries: A Theoretical Analysis”. Resources Policy, 60(C), 1-8.
Olawuyi, D. S. (2018). “Local Content Requirements in Oil and Gas Contracts: Regional Trends in the Middle East and North Africa”. Journal of Energy & Natural Resources Law, 31, 1-25.
Pesaran, H. & M. Wickens (1997). “Handbook of Applied Econometrics. Oxford, UK, Blackwell
Rafael, E. (2016). “Optimal Local Content Requirement Policies for Extractive Industries”. Resources Policy, 50, 244-252.
Veloso, F. (2001). “Local Content Requirements and Industrial Development Economic Analysis and Cost Modeling of the Automotive Supply Chain”. Massachusetts Institute of Technology, Ph.D. Thesis.
Veloso, F., Henry, C. & Roth, R. (2000). “Can Small Firms Leverage Global Competition? Evidence from the Portuguese and Brazilian Automotive Supplier Industries”. In Brazilian Automotive Supplier Industries. Fourth International Conference on Technology Policy and Innovation.
Veloso, F., Henry, C., Roth, R. & Clark, J. P. (2000). “Global Strategies for the Development of the Portuguese Autoparts Industry”. Lisboa, IAPMEI.
Veloso, F., Romero, J. S. & Amsden, A. (1998). “A Comparative Assessment of the Development of the Auto Parts Industry in Taiwan and Mexico: Policy Implications for Thailand”. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.