با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل‌های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با بهره‌گیری از توابع واکنش هر یک از مدل‌ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می‌گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق‌تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل‌های جداگانه‌ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون کشورهای منطقه منا به‌ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک‌تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری‌که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه‌مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ‌تر می‌باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی‌های عمومی و نرخ پس‌انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می‌شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده کشورهای منا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Government Expenditure Shock on Economic Growth in Iran and MENA Selected Countries through Estimation of Government Expenditure Multiplier

نویسندگان [English]

  • mahnaz hoseinpur 1
  • kambiz hojabr kiani 2
  • fatemeh zandi 3
  • ali dehghani 3
  • khalil saeedi 3

1 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Professor of Economics and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
In this paper, firstly, the impact of government expenditure on economic growth in Iran (1980-2016) and MENA countries (2000-2016) is investigated using VAR and PVAR models. Further, the government expenditure multiplier are calculated and compared comparatively using the impulse response functions of each model. At the end, the effect of each factor is investigated determining the government expenditure multiplier in separate models for Iran and selected countries of the MENA for a better analysis and a closer investigation of the subject. According to the literature, results indicate that: Firstly, the shock of government expenditure in MENA selected countries and Iran, together, led to a relatively strong increase in economic growth. Secondly, in developing countries such as the countries of MENA region, especially in Iran, government- expenditure multipliers were smaller than one and close to zero. The government expenditure multiplier in MENA selected countries is more than Iran in short-term, but in the long run, the government expenditure mulitiplier, in Iran is larger than MENA selected countries. Thirdly, trade openness, public debt, and savings rate both in MENA and in Iran reduce the government expenditure multiplier, but unemployment and financial development increase the multiplier. Public debt has the most impact on the Iranian government expenditure multiplier and trade openness has the most impact in MENA expenditure multiplier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Expenditure Shock
  • Economic Growth
  • Fiscal Multiplier
آقایی، کیومرث؛ یارمحمدیان، ناصر و ناقلی، الهام (1389). "تأثیر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی (تحلیل اثر جایگزینی جبری و حمایتی در اقتصاد ایران)". دومین همایش ملی اقتصاد. دانشگاه آزاد خمینی شهر.
سعدی، محمدرضا؛ عریانی، بهاره؛ موسوی، میرحسین و نعمت‌پور، معصومه (1389). "تحلیل ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 38، 173-145.
قزوینیان، محمدحسن؛ هژبرکیانی، کامبیز؛ دهقانی، علی؛ زندی، فاطمه و سعیدی، خلیل (1397). "مقایسه تطبیقی اثر شوک‌های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب منا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 33، 108-91.
فطرس، محمدحسن؛ راضیه صحرایی، معصومه یاوری (1397). " بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 30، 66-55.
طباطبایی یزدی، رویا و شهبازی، میثم (1392). "مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای برنامه اول تا دو سال اول برنامه پنجم (١٣٦٨ تا ١٣٩١)". معاونت پژوهش‌های اقتصادی، گزارش راهبردی، شماره 162.
 

 

 
Abrigo, R. M. & Inessa, L. (2015). “Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata”. A Package of Programs, https://sites.google.com/a/hawaii.edu/inessalove/home/pvar.
Alesina, A. & Perotti, R. (1994). “The Political Economy of Budget Deficits”. NBER Working Paper Series.
Andrews, D.W.K. & Lu, B. (2002). “Consistent Model and Moment selection Procedures for GMM Estimation with Application to Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, 101(1), 123-164.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
Barro, R. J. (1974). “Are Government Bonds Net Wealth”. The Journal of Political Economy, 82, 1095-1117.
Batini, N., Eyraud, L. & Weber, A. (2014). “A Simple Method to Compute Fiscal Multipliers”. IMF Working Paper 14/93 (Washington: International Monetary Fund).
Batini, N., Eyraud, L., Forni, L. & Weber, A. (2014). “Fiscal Multipliers: Size, Determinants, and Use in Macroeconomic Projections". IMF Fiscal Affairs Department Technical Notes and Manuals 14/04 (Washington: International Monetary Fund).
Baum, A., Poplawski-Ribeiro, M. & Weber, A. (2012). “Fiscal Multipliers and the State of the Economy”. IMF Working Paper 12/286 (Washington: International Monetary Fund).
Blanchard, O. & Perotti, R. (2002). “An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output”. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329-1368.
Bose, S. & Bhanumurthy, N. R. (2015). “Fiscal Multipliers for India. Margin”. The Journal of Applied Economic Research, 9(4), 379-401.
Christiano, L., Eichenbaum, M. & Rebelo, S. (2011). “When Is the Government Spending Multiplier Large”. The Journal of Political Economy, 119(1), 78–121.
Cole, H. L. & Ohanian, L. (2004). “New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression: A General Equilibrium Analysis”. Journal of Political Economy, 112(4), 779–816.
Combes, J. L. & Mustea, L. (2016). “Output Effects of Fiscal Stimulus in Central and Eastern European Countries”. Post-Communist Economies, 28(1), 108-127.
Contreras Banco, J. & Battelle, H. (2014). “Fiscal Multipliers in a Panel of Countries”. Banco de Mexico Working Papers, 2014, No. 2014-15.
Corsetti, G., Meier, A. & Müller, G. (2012). “What Determines Government Spending Multipliers?”. IMF Working Paper, (12-150).
Deskar-Skrbic, M. & Simovic, H. (2015). “The Size and Determinants of Fiscal Multipliers in Western Balkans: Comparing Croatia, Slovenia and Serbia”. EFZG Working Paper Series, 2015, 15-10.
Deskar-Skrbic, M. & Simovic, H. (2016). “The Effectiveness of Fiscal Spending in Croatia, Slovenia and Serbia: the Role of Trade Openness and Public Debt Level”. Post-Communist Economies, Volume 29, Issue 3, 336-358.
Dolls, M., Fuest, C. & Peichl, A. (2012). “Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe”. Journal of Public Economics, 96, 279–294.
Fatas, A. & Mihov I. (2001). “The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and Evidence”. CEPR Discussion Paper, 2760, Center for Economic for policy Research, London.
Ghali, K. H. (1998). “Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia”. Journal of Economic Developmen, 22(2), 165-172.
Gorodnichenko, Y., Mendoza, E. G. & Tesar, L. L. (2012). “The Finnish Great Depression: From Russia with Love”. American Economic Review, 102(4), 1619–1644.
Grdović Gnip, A. (2014). “The Power of Fiscal Multiplier in Croatia”, Financial Theory and Practice, 38(2), 173-219.
Hemming, R., Kell, M., & Mahfouz, S. (2002). “The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity: A Review of the Literature". IMF Working Paper, 1-53
Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, R. S. (1988). “Estimating Vector Autoregressions with Panel Data”. Econometrica, 56(6), 1371-1395.
Hory, M. (2016). “Fiscal Multipliers in Emerging Market Economies: Can We Learn Something from Advanced Economies”. International Economics, 146, 59-84
Huidrom, R., Kose, M.A., Lim, J. & Ohnsorge, F. (2016). “Do Fiscal Multipliers Depend on Fiscal Positions?”. CEPR Discussion Paper, 1605, DP11346.
Ilzetzki, E., Mendoza, E. G. & Végh, C. A. (2013). “How big (small) are fiscal multipliers”. Journal of Monetary Economics, 60(2), 239–254.
Khalid, A. M. (1996). “Ricardian Equivalence: Empirical Evidence from Developing Economies”. Journal of Development Economics, 51(2), 413–432.
Kirchner, M., Cimadomo, J. & Hauptmeier, S. (2010). “Transmission of Government Spending Shocks In The Euro Area: Time Variation and Driving Forces”. ECB Working Paper Series 1219 (Frankfurt: European Central Bank).
Kraay, A. (2013). “Government Consumption Multipliers in Developing Countries: Evidence from Lending by Official Creditors”. World Bank Policy Research Working Paper 2013, No. 6099.
Leland, H. E. (1968). “Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving”. The Quarterly Journal of Economics, 82(3), 465–473.
Lizardo, R. & Mollick, A. (2009). “Can Latin America Prosper by Reducing the Size of Government”. Cato Journal, 29(2), 267-294.
Mahmud, M. N. & Ahmed, M. (2012). “Government Expenditure and Household Consumption in Bangladesh through the Lens of Economic Theories: an Empirical Assessment”, MPRA Paper, No. 36035.
Mitchell, D. (2011). “How the Swiss ‘Debt Brake”. Tamed Government". Wall Street Journal, 25 April.
Senekovic, M., Kavkler, A., & Beko, J. (2019). “Estimation of Government Spending Multiplier in EU Economies”, Nase Gospodarstvo, Our Economy, 65(1), 16-29.
Senekovic, M., Kavkler, A., & Beko, J. (2019). “Estimation of Government Spending Multiplier in EU Economies”, Journal of our Economy (Slovenian), 65(1), pp.16-29.
Silva, R., Carvalho, V. M. & Ribeiro, A. P. (2013). “How Large are Fiscal Multipliers? A Panel Data VAR Approach for the Euro Area". FEP Working Papers 2013, No. 500 August 2013.
Spilimbergo, A., Symansky, S. & Schindler, M. (2009). “Fiscal Multipliers". IMF Staff Position Notes,1-13
Sutherland, A. (1997). “Fiscal Crises and Aggregate Demand: can High Public Debt Reverse the Effects of Fiscal Policy”. Journal of Public Economics, 65(2), 147–162.
Vedder, R. & Gallway, L. (1998). “Government Size and Economic Growth”. Prepared for the Joint Economic Committee Jim Saxton (R-NJ),
Woodford, M. (2011). “Simple Analytics of the Government Expenditure Multiplier”. American Economic Journal: Macroeconomics, 3(1), 1–35