با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

عضو هیئت علمی

چکیده

این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین‏منظور از یک مدل رشد درون‏زای تجربی و داده‌های تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه‌های مختلف و در گروه‌های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تأیید می‌کنند. نتایج هم‏چنان نشان می‏دهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying of Structural Break in Nexus of Financial Development and Economic Growth and Optimal Size of Lending of Bank Credit to Private Sector

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taghavi
  • Sholeh Bagheri
  • Parisa Mohajeri

چکیده [English]

Many studies have shown positive contribution of financial sector development to economic growth. However some new results indicate that the previous findings do not hold especially in recent years. The main purpose in this study is to examine the structural break between the financial sector development and economic growth in different countries with different levels of income by using the index of bank credit to private sector. For this purpose we use an empirical endogenous growth model and a panel data consisting of 45 countries for 48 years, and test for nonlinearity. We found endogenously structural changes in the relationship of different income groups. The results confirm that the structural changes have occurred, and that the points of structural changes vary with the level of economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Economic Growth
  • Bank Credit