با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد بخش اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور

2 استادیار اقتصاد بخش اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور

3 استادیار اقتصاد گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

اگر شادی یکی از ویژگی‌‌های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می‌تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می‌باشد. اما تاکنون، مطالعه‌ای به بررسی تأثیر متغیر‌های اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه‌ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده‌های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه‌ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج ‌دولتی و آزادی‌ اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می‌دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه‌ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی‌ اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می‌یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می‌باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد که تدوین سیاست‌های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می‌تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهر‌ه‌وری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Economic Factors Affecting Happiness in Selected Countries: Panel Threshold Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Abdolali Monsef 1
  • Mozhgan Moalemi 2
  • Jahangir Biyabani 1
  • Mehdi Nejati 3
  • javad Taherizadeh 4

1 Associate Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

4 Ph.D. Student, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

If happiness is a good feature of society and development is considered as a gradual movement towards good society, happiness can be one of the goals of developmental policies. In the field of happiness economics, the focus of studies is on analyzing the impact of various economic factors on happiness. But so far, no study has investigated the effect of economic variables on happiness with the panel threshold regression models. In the present study, the effect of eight variables on happiness using panel data for 100 countries in the period 2005 to 2016 in three scenarios was investigated using panel threshold regression method. The results of the research show that the happiness relationship with per capita income, health, consumption, government expenditures and economic freedom is positive and there is a negative relationship between happiness and income inequality, inflation and unemployment. In each scenario, only a threshold value was detected. Consumption expenditures and economic freedom have a positive effect on happiness, and the size of this effect increases with increasing per capita income (threshold variable). Per capita income has a positive effect on happiness, but with increasing income inequality (threshold variable), the effect of per capita income will decrease. It seems, therefore, that the formulation of appropriate policies to reduce income inequality can lead to more social happiness for the society, which will result in increased productivity and economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness Economics
  • Panel Threshold Regression
  • Economic Freedom
  • Consumption Expenditure
  • Inequality of Income
افشاری، زهرا و دهمرده، لعیا (1393). "بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب". فصلنامه علمی پژوهشی سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، شماره 4، 59-31.
بختیاری، صادق و فتح‌آبادی، مهدی (1389). "رابطه بیکاری و تورم با شادی و رفاه: مطالعه تجربی برای منتخبی از کشورهای آسیایی". معاونت پژوهش‌های اقتصادی، گزارش راهبردی، شماره 131، 32-1.
برقی اسگویی، محمد مهدی؛ خداوردیزاده، محمد؛ خداوردیزاده، صابر و وفامند، علی (1396). "تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 80-65.
حسابی، حدیث؛ خورسندی، مرتضی؛ عباسی‌نژاد، حسین و دهقان شورکند، حسن (1397). "اثر عملکرد محیط زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری". فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی، دوره 12، شماره 42، 72-49.
خورسندی، مرتضی و عزیزی، زهرا (1394). "برآورد آستانه تأثیر بیکاری بر شادی". فصلنامه علمی پژوهشی سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، دوره 3، شماره 79-59.
سخنور، محمد (1397). " تعیین اندازه بهینه آستانه‌ای دولت و بهره‌وری آن با استفاده از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای در کشورهای منتخب اوپک". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 32، 124-111.
فتح‌آبادی، مهدی؛ محمودزاده، محمود و جعفری، سمیه (1389). "اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر خشنودی: مطالعه بین کشوری با رهیافت تحلیل حدهای نهایی". فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی، دوره 4، شماره 11، 53-33.
محمدیان منصور، صاحبه؛ گل‌خندان، ابوالقاسم؛ خوانساری، مجتبی و گل‌خندان، داوود (1394). "تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)". فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 7، شماره 25، 163-125.
نادمی، یونس و جلیلی‌کامجو سیدپرویز (1397). "ارزیابی تأثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی، دوره 12، شماره 41، 26-1.
نجاتی، مهدی و اکبری‌فرد، حسین (1397). "ارزیابی تأثیرات سرریز فنّاوری حاصل از صادرات در بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، شماره 1، 161-137.
نیلی، فرهاد؛ بابازاده خراسانی، بهزاد و شادکار، محمدسعید (1394). "بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، دوره50، شماره 1، 48-21.     
 
 
 
 
Agan, Y., Sevinc, E. & Orhan, M. (2009). “Impact of Main Macroeconomic Indicators on Happiness”. European Journal of Economic and Political Studies, 2, 13-21.
Ahkir, K. (2014). “Macroeconomic of Happiness a Cross Country Analysis”. Universitas Indonesia,bachelor thesis No: 1006718675.
Alesina, A., DiTella, R. & MacCulloch, R. (2004). “Inequality and Happiness: are Europeans and Americans Different?”. Journal of Public Economics,88, 2009-2042.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Bentham, J. (1781). “An Introduction to the Principle of Morals and Legislations”. Oxford, UK.
Bruni, L. & Porta, P. L. (2007). “Handbook on The Economics of Happiness”. Cheltenham, Uk Northampton, Ma, Usa: Edward Elgar.
Bruni, L. (2006). “Civil Happiness Economic and Human Flourishing in Historical Perspective”. London, New York: Routledge.
Bruni, L., Porta, P.L. (2005). “Economics and Happiness: Framing the Analysis”. Oxford University Press, Oxford.
Caldas, S. B. (2010). “The Happiness-To-Consumption Ratio an Alternative Approach in The Quest for Happiness”. Estudios Gerenciales, 26(116), 15-35.
Chamlou, N. (2014). The Economics of Happiness and Anger in North Africa”. UNU-WIDER, Working Paper 2014/060.
Chan, K. S. (1993). “Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model”. Annals of Statistics, 21, 520-533.
Cid, A., Ferr, D. & Rossi, M. (2018). “Testing Happiness Hypothesis Among The Elderly”. MPRA Paper, No. 84745, 1-18.
Clark, A. (2016). “Adaptation and the Easterlin Paradox” in T. Tachibanaki (Ed.), Advances in Happiness Research: A Comparative Perspective, New York: Springer, pp. 75-94.
Clark, A., Flèche, S. & Senik, C. (2012). “The Great Happiness Moderation”. Iza Discussion Paper 6761, Institute of Labor Economics (IZA.
Clark, A., Frijters, P. & Shields, M. (2008). “Relative Income, Happiness, and Utility: An Explanation For The Easterlin Paradox And O ther Puzzles”. Journal of Economic Literature, 46(1), 95-144.
Dumludag, D. (2015). “Consumption and Life Satisfaction at Different Levels of Economic Development”. International Review of Economics, 62(2), 163-182.
Easterlin R. A. (2002). “The Income-Happiness Relationship”. in: Glatzer W. (Eds.) Rich and Poor. Springer, Dordrecht, Social Indicators Research Series, 15, 157-175.
Easterlin R. A. (2003). “Explaining Happiness”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(19), 11176-11183.
Easterlin, R. A. (2001). “Income and Happiness: Towards a Unified Theory”. The Economic Journal, 111, 465-484.
Easterlin, R. A. (2005) “Building a Better Theory of Well-Being”. in Bruni, L. and Porta, P. L. (Eds.) Economics and Happiness: Framings of Analysis, Oxford University Press.
Ferreraa, C. J. M., Salinas-Jiménez, J. & Salinas-Jiménez, M. M. (2017). “Exploring Factors Affecting the Level of Happiness Across Countries: A Conditional Robust Nonparametric Frontier Analysis”. European Journal of Operational Research, 256(2), 663–672.
Frank, R. (1997). “The Frame of Reference as a Public Good”. Economic Journal, 107, 1832–1847.
Frank, R. (2005). “Does Absolute Income Matter?”. in Bruni, L. and Porta, P.L. (Eds.), Economics and Happiness: Framings of Analysis, Oxford: Oxford University Press.
Frey, B. & Stutzer, A. (2002). “What Can Economists Learn from Happiness Research?”. Journal of Economic Literature. 40(2), 402-435.
Frey, B. & Stutzer, A. (2003). “Reported Subjective Well-Being: A Challenge for Economic Theory and Economic Policy”. Schmollers Jahrbuch, 124(2), 191-231.
Frey, B. & Stutzer, A. (2004). “Economic Consequences of Mispredicting Utility”. Institute for Empirical Research in Economics, Working Paper No: 218, University of Zurich.
Frey, B. (2008). “Cities, Culture and Happiness”. World Cities Summit Issue, The Civil Service College (CSC).
Graham, C. (2010). “The Easterlin and Other Paradoxes: Why Both Sides of the Debate May Be Correct”. in Ed Diener, John Helliwell, and Daniel Kahneman (Eds.), International Differences in Well Being, Oxford University Press.
Graham, C. (2011). “The Pursuit of Happiness an Economy of Well-Being”. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
Gruber, J. & Mullainathan, S. (2005). “Do Cigarette Taxes Make Smokers Happier?”, Advances in Economic Analysis & Policy. 5(1), 1-43
Guriev, S. & Melnikov, N. (2018). “Happiness Convergence in Transition Countries”. Journal of Comparative Economics, 46(3), 683-707.
Hansen, B. E. & Seo, B. (2002). “Testing for Two-Regime Threshold Cointegration in Vector Error Correction Models”, Journal of Econometrics, 110, 293-318.
Hansen, B. E. (1996). “Inference When a Nuisance Parameter is Not Identified Under The Null Hypothesis”. Econometrica, 64, 413-430.
Hansen, B. E. (1999). “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference”. Journal of Econometrics, 93, 345-368.
Haucap, J. & Heimeshoff, U. (2014). “The Happiness of Economists: Estimating the Causal Effect of Studying Economics on Subjective Well-Being”. International Review of Economics Education, 17, 85-97.
Inglehart, R., Foa, R., Peterson, C. & Welzel, C. (2008). “Development, Freedom, and Rising Happiness: A Global Perspective”. Perspective on Psychological Science, 3(4), 264-285.
Kahneman, D., Diener, E. & Schwarz, N. (1999). “Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology”. Russell Sage Foundation, New York.
Kenny, C. (1999). “Does Growth Cause Happiness, or Does Happiness Cause Growth”. KYKLOS, 52, 3-26.
Kirsh, Y. (2017). “Utility and Happiness in a Prosperous Society”. Oui – Institute For Policy Analysis, Working paper series,.
Kourtellos, A., Stengos, T. & Tan, Ch. M. (2009). “Structural Threshold Regression”. Econometrica, 53(2), 434-455.
Kristoffersen, I. (2018). “Great Expectations: Education and Subjective Wellbeing”. Journal of Economic Psychology, 66, 64-78.
Layard, R. (2005). “Happiness: Lessons from a New Science”. Penguin Books, London.
Marilou, I. & Kiohos, A. (2012). “Subjective Well-Being and Selected Economic Demographic, and Job Factors in OECD Countries”. Advances in Management & Applied Economics, 2(3), 71-81.
Ng, Y. (1997). “A Case for Happiness, Cardinalist, and Interpersonal Comparability”. The Economic Journal, 107(445), 1848-1858.
Nikolaev, B. (2013). “Essays in Happiness Economics”. Dissertation. University of South Florida.
Nikolova, M. (2016). “Happiness and Development”. IZA and the Brookings Institution, Discussion Paper No. 10088.
Oish, S. & Kesebir, S. (2015). “Income Inequality Explains Why Economic Growth Does Not Always Translate to an Increase in Happiness”. Psychological Science, 26(10), 1-9.
Oswald, A. (1997). “Happiness and Economic Performance”. The Economic Journal, 107(445), 1815-1831.
Ott, J. (2001). “Freedom and the Achievement of Happiness”. In K. Dowding, J. Hughes, & H. Margetts, Challenges to Democracy: Ideas, Involvement and Institutions. Political Studies Association, London.
Pennock, M. & Ura, K. (2011). “Gross National Happiness as a Framework for Health Impact Assessment”. Environmental Impact Assessment Review, 31, 61-65.
Piper, A. T. (2012). “Dynamic Analysis and the Economics of Happiness: Rationale, Results and Rules”, MPRA Paper 43248, University Library of Munich, Germany.
Powdthavee, N., Burkhauser, R. V. & De Neve, J. E. (2017). “Top Incomes and Human Well-Being: Evidence from The Gallup World Poll”. Journal of Economic Psychology, 62, 246-257.
Reis, J. (2017). What is The Effect of Income Inequality on Happiness? A Cross Section of the Period between 1981 and 2014 from 43 Countries around the World”. Bachelor Thesis, Erasmus University Rotterdam, School of Economics, 1-30