با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می‌پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانه‌ای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچک‌تر از 70/41 درصد می‌باشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – می‌تواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ور و ایجاد زیرساخت‌های لازم شود، صرف جبران کسری‌های بودجه ساختاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Testing the Validity of the Debt Laffer Curve in Iran: Evidence from a Smooth Transition Regression (STR)

نویسنده [English]

  • jalal montazeri shoorekchali

Assistant Professor, Department of Economics and Management, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the importance of discussing the effect of government debt size on economic growth, this study examines the validity of the debt laffer curve using a Smooth Transition Regression (STR) model in Iran during 1973-2016. The findings support a threshold behavior of two regimes between the government debt size and economic growth in the Iran's economy. The threshold level of government debt size is 41.70% of the GDP. In periods that the government debt size is less than 41.70 % or the first regime, government debt size has a negative effect on economic growth. Therefore, the evidence does not corroborate the existence of the Debt Laffer Curve in Iran's economy. The disapproval of this hypothesis and the negative impact of government debt on economic growth - at low levels of debt size - can be rooted in the fact that government spends the borrowed funds on the deficits that emerged from structural imperfection and institutional rigidity, while it should be used to develop infrastructures or foster productive investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Laffer Curve
  • Smooth Transition Regression (STR) Model
  • Nonlinear Unit Root Test
  • Iran
جعفری صمیمی، احمد؛ علمی، زهرا (میلا) و هادی‌زاده، آرش (1391). "کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 1، شماره 2، 26-1.
چهرازی مدرسه، سرور و نجاتی، مهدی (1396). "اثر بدهی‌های عمومی و بهره‌وری بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 28-7.
دادگر، یداله و نظری، روح‌اله (1391). "آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 2، شماره 6، 172-149.
دادگر، یداله؛ نظری، روح‌اله و صیامی عراقی، ابراهیم (1392). "دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 2، شماره 5، 29-1.
سلمانی، یونس؛ یاوری، کاظم؛ سحابی، بهرام و اصغرپور، حسین (1395). "اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 18، شماره 5، 107-81.
صباغ کرمانی، مجید؛ موسوی نیک، سید هادی؛ یاوری، کاظم و باقری پرمهر، شعله (1393). "بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 14، شماره 1، 26-1.
فلاحتی، علی و حیدریان، مریم (1397). "بررسی اثرات آستانه‌ای سرمایه‌گذاری دولتی و بدهی عمومی در یک مدل رشد اقتصادی برای استان‌های ایران؛ با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 33، 56-41.
کریمی موغاری؛ زهرا و غلامرضا، مهرانگیز (1397). "تأثیر شاخص‌های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران (با رویکرد هم‌انباشتگی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 9، شماره 33، 182-157.
مولایی، محمد و گلخندان، ابوالقاسم (1393). "اثر بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 13، شماره 53، 108-83.
    
 
Abizadeh, S. & Gray, J. (1985). “Wagner's Law: A Pooled Time Series Cross Section Comparison”. National Tax Journal, 38(2), 209-238.
Aghion, P. & Kharroubi, E. (2007). “Cyclical Macro Policy and Industry Growth: The Effect of Countercyclical Fiscal Policy”. WP Harvard University.
Ahlborn, M. & Schweickert, R. (2016). “Public Debt and Economic Growth – Economic Systems Matter”. World Economy Working Paper, No: 2015/02.
Apere, O. T. (2014). “The Impact of Public Debt on Private Investment in Nigeria: Evidence from a Nonlinear Model”. International Journal of Research in Social Sciences, 4(2), 130-138.
Barro, R. J. (1979). “On the Determination of the Public Debt”. Journal of Political Economy, 87(5, Part 1), 940–971.
Barro, R. J. (1995). “Inflation and Economic Growth”. NBER Working Paper, No: 5326.
Bilan, I. & Ihnatov, I. (2015). “Public Debt and Economic Growth: A Two-Sided Story”. International Journal of Economic Sciences, 4(2), 24-39.
Bird, R. M. (1971). “Wagner's Law of Expanding State Activity”. Public Finance, 26(1), 1-26.
Brida, J. G., Gómez, D. M. & Seijas, M. N. (2017). “Debt and Growth: A Non-Parametric Approach”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 486(17), 883-894.
Burger, P., Stuart, I., Jooste, C. & Cuevas, A. (2011). “Fiscal Sustainability and the Fiscal Reaction Function for South Africa”. IMF Working Paper, No: 11/69.
Checherita, C. & Rother, P. (2010). “The Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation for the Euro Area”. Working Paper Series, No. 1237 / AUGUST 2010.
Cochrane, J. H. (2011). “Inflation and Debt”. National Affairs, 9(2), 56–78.
Dotsey, M. (1994). “Some Unpleasant Supply Side Arithmetic”. Journal of Monetary Economics, 33(3), 507–524.
Eberhardt, M. & Presbitero, A. F. (2015). “Public Debt and Growth: Heterogeneity and Non-Linearity”. Journal of International Economics, 97(1), 45-58.
Eboreime, M. I. & Sunday, B. (2017). “Analysis of Public Debt-Threshold Effect on Output Growth in Nigeria”. Economic and Financial Review, 55(3), 25-45.
Elmendorf, D. W. & Mankiw, N. G. (1999). “Government Debt”. Elsevier , Series Handbook of Macroeconomics, 1, 1615–1669.
Gale, W. G. & Orszag, P. R. (2003). “Economic Effects of Sustained Budget Deficits”. National Tax Journal, 56(3), 463–485.
Gandhi, V. P. (1971). “Wagner's Law of Public Expenditure: Do Recent Cross Section Studies Confirm it?”. Public Finance, 26(1), 44-56.
Gill, I. & Pinto, B. (2005). “Public Debt in Developing Countries: Has the Market-Based Model Worked”. The World Bank.
Karadam, D. Y. (2018). “An Investigation of Nonlinear Effects of Debt on Growth”. The Journal of Economic Asymmetries, 18, e00097.
Kumar, M. M. S. & Baldacci, M. E. (2010). “Fiscal Deficits, Public Debt, and Sovereign Bond Yields”. IMF Working Paper, No. 10-184.
Li, Y. (2007). “Testing the Unit Root Hypothesis in Smooth Transition Autoregressive (STAR) Models”. Master's Thesis, Department of Economics and Society, Dalarna University.
Ram, R. (1987). “Wagner's Hypothesis Evidence for 115 Countries”. Review of Economics and Statistics, 69(2), 194-204.
Reinhart, C. M. & Rogoff, K. S. (2010). “Growth in a Time of Debt”. American Economic Review, 100(2), 573-578.
Rodrı́guez, G. & Sloboda, M. J. (2005). Modeling Nonlinearities and Asymmetries in Quarterly Revenues of the US Telecommunications Industry”. Structural Change and Economic Dynamics, 16(1), 137-158.
Stauskas, O. (2017). “The Long-Run Relationship between Public Debt and Economic Growth in Advanced Economies”. Master's Thesis, Department of Economics, Lund University.
Terasvirta, T. (2004). “Smooth Transition Regression Modelling”. in H. Lutkepohl and M. Kratzig (eds); Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
Van Dijk, D. (1999). “Smooth Transition Models: Extensions and Outlier Robust Inference”. Ph.D. Thesis. Erasmus University Rotterdam.
Woo, J. (2009). “Why Do More Polarized Countries Run More Pro-Cyclical Fiscal Policy?”. The Review of Economics and Statistics, 91(4), 850–870.
Yang, L. & Su, J. J. (2018). “Debt and Growth: Is There a Constant Tipping Point”. Journal of International Money and Finance, 87, 133-143.