با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش‌هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش‌ها ناشی از این واقعیت‌اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام‌شدنی، بی‌ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده‌اند. پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایه‌گذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظه‌کارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی می‌کند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهی‌های عمومی نیز کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Policy of Increasing Public Investment in Iran: A DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Torkamani 1
  • Mohammad Hassan Fotros 2

1 Ph.D. Student in Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Professor of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The use of natural resource revenues for achievement of development has been a challenging issue for resource abound countries. These a challenging stem from the fact that incomes from natural resources are non-durable, unpredictable and uncertain. Many countries have pursued approaches and tools for managing these revenues to prevent economic fluctuations. The international organizations and economic experts propose a diversification into resource revenues in the form of different approaches for public investment. The present study evaluates the policy of increasing public investment in Iran in the form of three gradual, aggressive and conservative approaches for the period of 1978-2015 using a dynamic stochastic general equilibrium method. The results showed that after an oil revenue shock, the status of economic variables in the gradual increase approach is better than the other two approaches. In a gradual approach, in addition to increasing GDP and private and public consumption, public debt is also declining

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Investment
  • Oil Revenue
  • Public Investment Efficiency
  • DSGE Model
پارسا، حجت؛ هادیان، ابراهیم؛ صمدی، علی حسین و زیبایی، منصور (1394). "بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد ایران". مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 15، 131-107.
پورشهابی، فرشید و اسفندیاری، مرضیه (1396). "نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 28، 126-113.
حسین‌زاده یوسف‌آباد، سید مجتبی؛ مهرآرا، محسن و توکلیان، حسین (1396). "نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد (DSGE)". فصلنامه اقتصاد مالی، سال یازدهم، شماره41، 41-1.
حسینی‌نسب، ابراهیم؛ عبدالهی حقی، سولماز؛ ناصری، علیرضا و عاقلی، لطفعلی (1395). "بررسی اثرات افزایش درآمدهای نفتی و مدیریت آن بر مسیر بهینه متغیرهای کلان اقتصاد ایران با تکیه بر مدل تعادل عمومی پویا". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال شانزدهم، شماره دوم، 200-175.
حقیقی، ایمان؛ آقانظری، حسن و شرزه‌ای، غلامعلی (1392). "تحلیل تعادل عمومی پویا از اثرات قاعده بقای ثروت طبیعی در بهره‌برداری از درآمد نفت و گاز". فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 11، 76-49.
دلیری، حسن (1396). "بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 96-81.
رافعی، میثم؛ بهرامی، جاوید و دانش جعفری، داود (1393). "ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 54، 65-33.
صیادی، محمد و بهرامی، جاوید (1394). "ارزیابی اثرات سیاست‌های سرمایه‌گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)". پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 16، 135-85.
طهرانچیان، امیرمنصور (1396). "آزمون اصابت پس‌انداز و تحرک بین‌المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه آسیایی: شواهد تجربی جدید از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 110-95.
غیبی هاشم‌آبادی، اکرم؛ رزمی، محمدجواد؛ ناجی میدانی، علی‌اکبر و کریم‌زاده، مصطفی (1396). "تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید". فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، سال دوم، شماره سوم (پیاپی 6)، 64-33.
متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره چهارم، 116-87.
محمدی، تیمور و میرابی‌زاده، معصومه (1395). "تحلیل اثر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی تصادفی پویا". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 13، شماره 4، 74-45.
    
 
 
 
 
Agenor, P. R. (2008). “Fiscal Policy and Endogenous Growth with Public Infrastructure”. Oxford Economic Papers, 60(1), 57-87.
Agenor, P. R. (2012). “Public Capital, Growth and Welfare- Analytical Foundations for Public Policy”. 1st edition, Princeton: Princeton University Press.
Arrow, K. J. & Kruz, M. (1970). “Public Investment, the Rate of Return, and Optimal Fiscal Policy. Baltimore: Johns Hopkins University Press (for Resourcesfor the Future).
Auerbach, A. J. & Gorodnichenko, Y. (2013). “Fiscal Multipliers in Recession and Expansion. In Fiscal Policy after the Financial Crisis”. Edited by Alberto Alesina and Francesco Giavazzi. Chicago: University of Chicago Press.
Barkhordar, Z. & Saboohi, Y. (2013). “Assessing Alternative Options for Allocating Oil Revenue in Iran”. Energy Policy, 63, 1207-1216.
Barnett, S. & Ossowski, R. (2003). “Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries”. Washington, D.C:International Monetary Fund.
Barro, R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth”. Journal of Political Economy, 98(5), S103-S125.
Baunsgaard, T., Villafuerte, M., Poplawski-Ribeiro, M. & Richmond, C. (2012). “Fiscal Framework for Natural Resource Intensive Developing Countries”. IMF Staff Discussion Note, SDN 1204/.
Berg, A., Gottschalk. J., Portillo, R. & Zanna, L. F. (2010). “The Macroeconomics of Medium-Term Aid Scaling-Up Scenario”. IMF Working Paper, No.10/160.
Berg, A., Portillo, R., Yang, S. C. & Zanna, L. F. (2013). “Public Investment in Resource-Abundant Developing Countries”. IMF Economic Review, 61(1), 92-129.
Berg, A., Yang, S. C. & Zanna, L. F. (2014). “Modeling African Economies: A DSGE Approach”. forthcoming in The Oxford Handbook of Africa and Economics, edited by C. Mongo and J. Y. Lin, Oxford U.K.: Oxford University Press.
Buffie, E. F., Berg, A., Pattillo, C., Portillo, R. & Zanna, L. F. (2012). “Public Investment, Growth, and Debt Sustainability: Putting Together the Pieces”. IMF Working Paper, No.12/144.
Caselli, F. (2005). “Accounting for Cross-Country Income Differences”. National Bureau of Economic Research Working Pape, No.10828.
Cherif, R. & Hasanov, F. (2012). “Oil Exporters’ Dilemma: How Much to Save and How Much to Invest”. IMF Working Paper, WP/124/.
Commission On Growth and Development. (2008). “The Growth Report, Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development”. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington, DC 20433.
Davis, J., Ossowski, R., Daniel, J. & Barnett, S. (2001). “Stabilizing and Saving Funds for Non-Renewable Resources: Experience and Fiscal Policy Implications”. IMF Occasional Paper, No. 205.
Esfahani, H. S. & Ramı́rez, M. T. (2003). Institutions, Infrastructure, and Economic Growth”. Journal of Development Economics, 70(2), 443-477.
Futagami, K., Morita, Y. & Shibata, A. (1993). “Dynamic Analysis of an Endogenous Growth Model with Public Capital”. Scandinavian Journal of Economics, 95(4), 607-625.
Glomm, G. & Ravikumar, B. (1994). “Public Investment in Infrastructure in a Simple Growth Model”. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(6), 1173-1187.
Hawksworth, J., Audino, H. & Clarry, R. (2017). “The Long View: How will the Global Economic Order Change by 2050”. URL: https://www. pwc. com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017. pdf.
Hulten, C. (1996). “Infrastructure Capital and Economic Growth: How Well You Use It May Be More Important than How Much You Have”. NBER Working Paper, No. 5847.
Li, B. G., Gupta, P. & Yu, J. (2017). “From Natural Resource Boom to Sustainable Economic Growth: Lessons from Mongolia”. International Economics, 151, 7-25.
Melina, G. & Xiong, Y. (2013). “Natural Gas, Public Investment and Debt Sustainability in Mozambique”. IMF Working Paper, No. 13/261.
Melina, G., Yang, S. & Zanna, L. F. (2014). “Debt Sustainability, Public Investment, and Natural Resources in Developing Countries: The DIGNAR Model”. IMF Working Paper, No.WP/14/50.
Melina, G., Yang, S. & Zanna, L. F. (2016). “Debt Sustainability, Public Investment, and Natural Resources in Developing Countries: The DIGNAR Model”. Economic Modelling, 52, 630–649.
Murphy, K.M., Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1989). “Industrialization and the Big Push”. Journal of Political Economy, 97(5), 1003–1026.
Ossowski, R. & Halland, H. (2016). “Fiscal Management in Resource-rich Countries: Essentials for Economists”. Public Finance Professionals and Policy Makers, World Bank.
Richmond, C., Yackovlev, I. & Yang, S. C. (2015). “Investing Volatile Resource Revenues in Capital-Scarce Economics”. Pacific Economic Review, 20, 193–221.
Rosenstein-Rodan, P. N. (1943). “Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe”. The Economic Journal, 53(210/211), 202-211.
Rosenstein-Rodan, P. N. (1961). “Notes on the Theory of the Big Push”. In Economic Development for Latin America, Palgrave Macmillan, London.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. National Bureau of Economic Research Working paper, No. 5398.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1999). “The Big Push, Natural Resource Booms and Growth”. Journal of Development Economics, 59, 43-76.
Sachs, J. D. (2005). “Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals”. Earthscan UN Millennium Project, New York.
Samaké, I., Muthoora, M. P. S. & Versailles, M. B. (2013). “Fiscal Sustainability, Public Investment, and Growth in Natural Resource-Rich, Low-Income Countries: The Case of Cameroon”. IMF Working paper, No. WP/13/144.
Turnovsky, S. J. (2004). “The Transitional Dynamics of Fiscal Policy: Long-Run Capital Accumulation and Growth”. The Journal of Money, Credit and Banking, 36(5), 883-910.
Vander Ploeg, F. & Venables, A. J. (2011). “Harnessing Windfall Revenues: Optimal Policies for Resource‐Rich Developing Economies”. The Economic Journal, 121(551), 1-30.
Vander Ploeg, F. & Venables, A. J. (2013). “Absorbing a Windfall of Foreign Exchange: Dutch Disease Dynamics”. Journal of Development Economics, 103, 229-243.
Vander Ploeg, F. (2012). “Bottlenecks in Ramping up Public Investment”. International Tax and Public Finance, 19(4), 509-538.
Venables, A. J. (2010). “Resource Rents; When to Spend and How to Save”.  International Tax and Public Finance, 17(4), 340–356.