با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، گروه اقتصاد، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری بخش عمومی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، گروه اقتصاد، کرمانشاه، ایران

چکیده

در یک سیستم اقتصادی، فعالیت‌های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، اما افزایش این فعالیت‌ها تا آستانه‌ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت‌های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت‌ها از موانع اصلی رشد محسوب می‌شوند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به مخارج سرمایه‌ای دولت و بدهی‌های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده‌های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی سرمایه‌گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود.
نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می‌دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه‌ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می‌کند. نتایج مربوط به برآورد مدل‌ها نشان می‌دهد که بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه‌ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می‌شوند. به نظر می‌رسد این نتیجه به دلیل اثر برون‌رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی‌های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه‌ای دولت می‌باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying Threshold Effects of Government Investment and Public Debt in an Economic Growth Model for Iran Provinces; Using a Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR)

نویسندگان [English]

  • Ali Falahati 1
  • Maryam Heidarian 2

1 Assistant Professor of Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Ph.D. Student of Public Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

In an economy system, government activities play a fundamental role in economic growth and development of countries, but increase these activities have a positive effect on economic growth until a certain threshold and from this threshold excessive increase in government activities not only have no positive effect on economic growth, but these activities are main barrier to growth.
Including of these activities, can mention the government''s capital expenditures and public debt. In this study, is tried to study the threshold effects and non-linear government investment and public debt on GDP in two separate models during of 2000-2016 using of provincial data and Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR).
The results of linearity test show that there is a nonlinear relationship between variables. Also, the inclusion of a transfer function with a threshold parameter which is representing a two-regime model, is sufficient to determine the nonlinear relationship between variables. The results show that public debt and investment in first regime have a positive effect on GDP, but by crossing of threshold and entering to second regime, severity of this effect will be increased and negative. It seems, this result is due to the crowed-out effect on private sector and increase in public debt due to rising government spending and confirms Laffer curve hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Investment
  • Public Debt
  • Economic Growth
  • Panel Smooth Transition Regression Model
  • Iran Provinces
پیرائی، خسرو و نوروزی، هایده (1391). "آزمون رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: روش رگرسیون آستانه". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 12، شماره 2، 22-1.
جعفری، محمد؛ گل‌خندان، ابوالقاسم؛ محمدیان منصور، صاحبه و میری، اعظم‌السادات (1395). "تأثیر آستانه‌ای بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)". مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، دوره 23، شماره 11، 120-89.
جعفری‌صمیمی، احمد؛ کریمی‌پتانلار، سعید و منتظری‌شورکچالی، جلال (1396). "پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای". فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دوره 8، شماره 20، 61-31.
دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی (1395). "تأثیر بدهی بانکی بخش دولتی بر رشد اقتصادی و کانال اثرگذاری آن". معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
سلمانی، یونس؛ یاوری، کاظم؛ سحابی، بهرام و اصغرپور، حسین (1395). "اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بدهی‌های دولت بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، دوره 5، شماره 18، 107-81.
فلاحی، فیروز و منتظری‌شورکچالی، جلال (1393). "اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 22، شماره 69، 150-131.
Abounoori, E. & Nademi, Y. (2010). “Government Size Threshold and Economic Growth in Iran”. International Journal of Business and Development Studies, 2(1), 95-108.
Apere, O. T. (2014). “The Impact of Public Debt on Private Investment in Nigeria: Evidence from a Nonlinear Model”. International Journal of Research in Social Sciences, 4(2), 130-138.
Armey, D. (1995). “The Freedom Revolution”. Washington: Regnery Publishing.
Barro, R. J. (1974). “Are Government Bonds Net Wealth?”. Journal of Political Economy, 82(6), 1095-1117.
Chen, Ch., Yao, Sh., Hu, P. & Lin, Y. (2016). “Optimal Government Investment and Public Debt in an Economic Growth Model”. China Economic Review, 45, 257-278.
Chiou, J. S., Wu, P. S. & Huang, B. Y. (2011). “How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending”. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(4), 1-11.
Fok, D., Van Dijk, D. & Franses, P. (2004). “A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors”. Working Paper, University of Rotterdam.
Gonzalez, A., Terasvirta, T. & Van Dijk, D. (2005). “Panel Smooth Transition Regression Models”. SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 604, 1-33.
Greiner, A. (2012). “Public Capital, Sustainable Debt and Endogenous Growth”. Research in Economics, 66(3), 230–238.
Hansen, B. E. (1999). “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference”. Journal of Econometrics, 93(2), 345-368.
Ho, T. W. (2001). “The Government Spending and Private Consumption: A Panel Cointegration Analysis”. International Review of Economics and Finance, 10, 95–108.
Jude, E. (2010). “Financial Development and Growth: A Panel Smooth Regression Approach”. Journal of Economic Development, 35, 15-33.
Kadilli, A. & Markov, N. (2011). “A Panel Smooth Transition Regression Model for the Determinants of Credibility in the ECB and the Recent Financial Crisis”. Working Papers, University of Geneva, 11092, 1-40.
Lizardo, R. & Mollick, A. V. (2009). “Can Latin America Prosper by Reducing the Size of Government”. Cato Journal, 29(2), 247-266.
Lucas, R. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
Mankiw, N. G, & Elmendorf, D. (1999). “Government Debt”. In: Handbook of Macroeconomics. North Holland.
Martins, S. & Veiga, F. J. (2014). “Government Size, Composition of Public Expenditure, and Economic Development”. International Tax and Public Finance, 21(4), 578–597.
Minea, A. & Parent, A. (2012). “Is High Public Debt Always Harmful to Economic Growth? Reinhart and Rogoff and Some Complex Nonlinearities”. Working Papers 8, Association Francaise De Cliometrie. 1-23.
Neih, C. C. & Ho, T. W. (2006). “Does the Expansionary Government Spending Crowd out the Private Consumption? Cointegration Analysis in Panel Data”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46, 133–148.
Solow, R. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, 70, 65-94.
Thanh, S. D. (2015). “Threshold Effect of Government Size on Economic Growth: Empirical Evidence from Japan and China”. Social Science Research Network, 40-48.