با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می‌شود چه آثار و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می‌دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری دربلندمدت می‌شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می‌شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Short and Long Term Analysing the Effect of Government's Financing through Inflation Tax Using New Keynesian Approach

نویسندگان [English]

  • seyed abbas hoseini ghafar 1
  • rasoul bakhsi dastjerdi 2
  • majid sameti 2
  • Houshang Shajari 2

1 Ph.D. Student of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate wheatear fiscal expansion of monetary policy leads to inflation and what are its short-term and long-term consequences on the economy. The results showed that the consumption, production, and investment variables will be negatively affected by this mode of financing in the long run. The findings of policy shock functions indicate that increasing in the money stock leads to increase in the short term investment but reducing household labor hours will reduce production because of inflation. For example, increasing in the amount of a standard deviation would increase the inflation rate by 1.157 % as well as it would reduce household labor hours, real money balance, production and consumption respectively by 0.062%, 0.157%, 0.0368%, and 0.157%. On the contrary, this policy will increase capital by 0.264% and investment by 6.3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Tax
  • monetary policy
  • Welfare Cost
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium
ایزدخواستی، حجت (1392). "تحلیل تأثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه: مطالعه موردی اقتصاد ایران". پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
ایزدخواستی، حجت (1395). "ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی در ایران رویکرد پیشاپیش نقد CIA". فصلنامه تحقیقات و مدل‌سازی اقتصادی، شماره 28، 226-191.
تقوی، مهدی و صفرزاده، اسماعیل (1389). "نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3، 104-77.
جعفری صمیمی، احمد و تقی‌نژاد عمران، وحید (1383). "رابطه بین تورم و رفاه: مطالعه‌ای تجربی در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهارم، شماره 14، 88-59.
جعفری صمیمی، احمد و تقی‌نژاد عمران، وحید (1383). "هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 64، 72-55.
حاج امینی، مهدی؛ احمدی شادمهری، محمد طاهر؛ فلاحی، محمدعلی و ناجی میدانی، علی اکبر (1395). "بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال شانزدهم، شماره 4، 84-57.
خلیلی عراقی، منصور؛ عباسی‌نژاد، حسین و گودرزی، یزدان (1395). "هزینه رفاهی تورم در ایران با رویکرد مدل حداقل مربعات معمولی پویا". فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 20، 79-57.
زائری، محمد و ندری، کامران (1392). "محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران". فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره 4، 70-39.
سامتی، مرتضی؛ صامتی، مجید و جعفری، غلامحسین (1384). "عدم تعادل‌های مالی دولت و نرخ تورم در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 24، 116-95.
گوگردچیان، احمد؛ بخشی دستجردی، رسول و هاشمی‌فرد، عاطفه (1394). "رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل ﺳﯿﺪراﺳﮑﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 75، 230-211.
متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره 4، 116-87.       
Aiyagari, S. R., Braun, T. & Eckstein, Z. (1996). “Transaction Services Inflation and Welfare”. Working Paper, Federal Reserve Bank of Minneapolis, No. 551.
Bailey, M. J. (1956). “The Welfare Cost of Inflationary Finance”. Journal of Political Economy, 64(2), 93-110.
Benkhodja, M. T. (2014). “Monetary Policy and the Dutch Disease Effect in an Oil Exporting Economy”. International Economics, 138, 78–102.
Braun, R. A. (1994). “How Large is the Optimal Inflation Tax?”. Journal of Monetary Economics, 34(2), 201–214.
Chang, W., Tsai, H., Chang, J. & Lee, H. (2015). “Consumption Tax, Seigniorage Tax and Tax Switch in a Cash-in-Advance Economy of Endogenous Growth. Journal of Economics, 114(1), 23–42.
Chiu, J. & Molico, M. (2011). “Uncertainty, Inflation and Welfare”. Journal of Money, Credit and Banking, 43(7), 487-512.
Cole, H. & Stockman, A. C. (1988). “Specialization, Transactions Technologies, and Money Growth”. NBER, Working Paper, No. 2724.
Correia, I. & Teles, P. (1996). “Is the Friedman Rule Optimal When Money is an Intermediate Good”. Journal of Monetary Economics, 38(2), 223–44.
Dibooglu, S. & Kenc, T. (2009). “Welfare Cost of Inflation in a Stochastic Balanced Growth Model”. Economic Modelling, 26(3), 650-658.
Dixit, A. & Stiglitz, J. (1997). “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”. American Economic Review, 67, 297–300.
Dotsey, M. & Ireland, P. (1996). “The Welfare Cost of Inflation in General Equilibrium”. Journal of Monetary Economics, 37(1), 29-47.
English, W., Christopher, J. & Lopez-Salido, D. (2017). “Money Financed Fiscal Programs: A Cautionary Tale”. Finance and Economics Discussion Series 2017-060. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System PP.1-48.
Erosa, A. & Ventura, G. (2002). “On Inflation as a Regressive Consumption Tax”. Journal of Monetary Economics, 49(4), 761–795.
Fischer, S. (1974). “Money and the Production Function”. Economic Inquiry, 12(4), 517–533.
Friedman, M. (1953). “Discussion of the Inflationary Gap, in Essays in Positive Economics”. Chicago Univ: Chicago Press. 251-262.
Friedman, M. (1969). “The Optimum Quantity of Money and Other Essays”. Chicago: Aldine Publishing Company, Hawthorne. New York.
Gillman, M. (1993). “The Welfare Cost of Inflation in Ccash-In-Advance Economy with Costly Credit”. Journal of Monetary Economics, 31(1), 97–115.
Gomme, P. (1993). “Money and Growth Revised: Measuring the Cost of Inflation in an Endogenous Growth Model”. Journal of Monetary Economics, 32, 95-115.
H0, W. M., Zeng, J. & Zang, J. (2007). “Inflation Tax and Welfare with Externality and Leisure”. Journal of Money, Credit and Banking, 39(1), 105-131.
Heer, B. (2003). “Welfare Costs of Inflation in a Dynamic Economy with Search Unemployment”. Journal of Economic Dynamic & Control, 28(2), 255–272.
Ireland, P. (2004). “Money's Role in the Monetary Business Cycle”. Journal of Money, Credit and Banking, 36(6), 969-983.
Kimbrough, K. & Spyridopoulos, I. (2012). “The Welfare Cost of Inflation in Greece”. South-Eastern Europe Journal of Economics, 1, 41-52.
Kimbrough, K. P. (1986). “The Optimal Quantity of Money Rule in the Theory of Public Finance”. Journal of Monetary Economics, 18(3), 277-284.
Leong Teo, W. & Yang, P. (2011). “Welfare Cost of Inflation in a New Keynesian Model”. Journal of Pacific Economic Review, 16, 313–338.
Lu, H. C., Chen, B. L. & Hsu, M. (2011). “The Dynamic Welfare Cost of Seigniorage Tax and Consumption Tax in a Neoclassical Growth Model with a Cash-in-Advance Constraint”. Journal of Macroeconomics, 33(2), 247-258.
Lucas, R. E. & Stokey, N. L. (1983). “Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy without Capital”. Journal of Monetary Economics, 12, 55-93.
Lucas, R. E. (2000). “Inflation and Welfare”. Econometrica, 68(2), 247-274.
McCallum, B. & Goodfriend, M. (1987). “Demand for Money: Theoretical Studies, in the New Palgrave, a Dictionary of Economic”. ed. by John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman, London: Macmillan, New York, Stockton Press, PP. 775-781.
Mulligan, C. B. & Sala-I-Martin (1997). “The Optimum Quantity of Money: Theory and Evidence”. Journal of money, Credit and Banking, 29(4), 687-715.
Palivos, T. & Yip, C. (1995). “Government Expenditure Financing in an Endogenous Growth Model: A Comparison”. Journal of Money, Credit and Banking, 27(4), 1159-1178.
Phelps, E. (1973). “Inflation in the Theory of Public Finance”. The Swedish Journal of Economics, 75(1), 67-82.
Ramsey, F. P. (1927). “A Contribution to the Theory of Taxation”. The Economic Journal, 37(145), 47-61.
Ramsey, F. P. (1928). “A Mathematical Theory of Saving”. The Economic Journal, 38(152), 543-559.
Reis, R. (2007). “The Analytics of Monetary Non-Neutrality in Sidrauski Model”. Economics Letters, 94, 129-135.
Rotemberg, J. (1982). “Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output”. Review of Economic Studies, 49, 517–531.
Samuelson, P. A. (1958). “An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Contrivance of Money”. The Journal of Political Economy, 66(6), 467-482.
Sidrauski, M. (1967). “Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy”. The American Economic Review, 57(2), 534-544.
Summers, L. H. (1981). “Optimal Inflation Policy”. Journal of Monetary Economics, 7(2), 175-194.
Unalmis, D., Unalmis, I. & Derya, F. U. (2008). “Oil Price Shocks, Macroeconomic Stability and Welfare in a Small Open Economy”. Research and Monetary Policy Department, Working Paper, Central Bank of Turkey.
Weiss, L. M. (1980). “The Effects of Money Supply on Economic Welfare in the Steady State”. Journal of Econometrica, 48(3), 565-576.
Wu, Y. & Zhang, J. (1998). “Endogenous Growth and the Welfare Costs of Inflation: A Reconsideration”. Journal of Economic Dynamics and Control, 22(3), 465–483.
Yavari, K. & Mehrnoosh, M. (2005). “The Welfare Cost of Inflation in Iran”. Iranian Economic Review, 10(14), 111-117.