با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی‌های فسیلی، از جمله سیاست‌های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این سیاست‌ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می‌شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت‌های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست‌های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می‌دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی‌های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the Subsidy Required for Investment in Research and Development in Line with the Policy of Reducing Air Pollution Using the Computable General Equilibrium Model: Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nematollahi 1
  • ahmad sadraei javaheri 2
  • Ruholla Shanazi 3

1 teacher of Islamic Azad University

2 Associate professor

3 Assistant professor

چکیده [English]

Greenhouse gas emission abatement is an important issue at the center of attention worldwide with the aim of achieving sustainable economic growth. One of the policies put forward in this area is to subsidize investment in research and development and to levy tax on fossil fuels in order to make appropriate technical changes to reduce greenhouse gas emissions. The present paper determines the subsidy rate for investment in research and development to double it with using a computable general equilibrium model. It considers in the first scenarios subsidy payment for investment and in the second scenarios subsidy payment along with, the taxation of fossil fuel consumption. It then examines the economic, welfare and environmental impacts of these policies. The results of modeling and calibration show that in the first scenario, the subsidy rate for investment in research and development is 9.4% and in the second scenario it is 9. 1%. Meanwhile, the tax rate for fossil fuels in the second scenario is 2.5%. The results indicate a reduction in welfare in both scenarios, regardless of the social gains of reducing emissions. The results also show that both the energy tax policy, and research and development subsidy policy is able to reduce energy consumption and air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxation
  • Energy
  • Subsidies
  • R & D
  • CGE Model
انوشه، شهرزاد (1390). "اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های سرمایه‌گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)". فصلنامه اقتصاد کاربردی، شماره 7، 79-59.
باقرزاده، علی و کمیجانی، اکبر (1389). "تحلیل اثر تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 1، پیاپی 11، 119-93.
برخورداری، سجاد و عظیمی، ناصر علی (1387). "اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت یارانه‌های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 14، 128-111.
دلیری، حسن (1396). "بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 96-81.
دودانگی، محمد (1395). "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 147-131.
شهنازی، روح‌اله (1391). "عوامل مؤثر بر تولید صنایع با فناوری برتر در اقتصاد دانش محور (رهیافتPanel Data به روش GLS)". فصلنامه رشد فناوری، شماره 33، 12-2.
مجدزاده طباطبایی، شراره؛ هادیان، ابراهیم و زیبایی، منصور (1395). "تعیین میزان یارانه مناسب جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه با رهیافت تلفیقی". پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 17، 167-127.
محمدزاده، اعظم؛ شهیکی تاش، محمد نبی و روشن، رضا (1395). "تعدیل مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف بر اساس تابع ترجیحات مارشالی". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 25، 42-7.
مقدسی، رضا و طاهری، فرزانه (1391). "آثار اقتصادی و زیست محیطی دریافت مالیات بر آلودگی". مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 15، 112-77.
مقیمی فیض‌آبادی، مریم؛ شاهنوشی، ناصر؛ دانش، شهناز؛ اکبری مقدم، بیت‌الله و دانشور کاخکی، محمود (1389). "بررسی آثار محیط زیستی مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت در ایران". اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 75، 108-99.
وزارت نیرو (1392). "ترازنامه انرژی سال 1390". معاونت امور برق و انرژی.
 
 
 
Baccianti, C. & Löschel, A. (2014). “The Role of Product and Process Innovation in CGE Models of Environmental Policy”. Working Paper, No 68. Welfare Wealth Work.
Ballard, C. L., Fullerton, D., B. Shoven, J.&  Whalley, J. (1985). “A General Equilibrium Model for Tax Policy Evaluation”. Published in 1985 by University of Chicago Press.
Bramoulle´, Y. & Olson, L. J. (2005). “Allocation of Pollution Abatement under Learning by Doing”. Journal of Public Economics,89, 1935-1960.
Fischer, C. & Newell, R. (2008). “Environmental and Technology Policies for Climate Mitigation”. Journal of Environmental Economics and Management, 55, 142-162.
Gerlagh, R. & Van Der Zwaan, R. (2006). “Options and Instruments for a Deep Cut in CO2 Emissions: Carbon Dioxide Capture or Renewables, Taxes or Subsidies?”. The Energy Journal, 27(3), 25-48.
Goulder, L. H. & Mathai, K. (2000). “Optimal CO2 Abatement in the Presence of Induced Technological Change”. Journal of Environmental Economics and Management,39, 1-38.
Heggedal, T. R. & Jacobsen, K. (2011). “Timing of Innovation Policies when Carbon Emissions are Restricted: an Applied General Equilibrium Analysis”. Resource and Energy Economics, 33, 913-937.
Klaassen, G., Miketa, S., Larsen, K. & Sundqvist, T. (2005). “The Impact of R&D on Innovation for Wind Energy in Denmark, Germany and the United Kingdom”. Ecological Economics, 54, 227-240.
Kverndok, S., Rosendahl, K. & Rutherford, T. (2004). “Climate Policies and Induced Technological Change: Which to Choose, the Carrot or the Stick?”. Environmental and Resource Economics, 27,21–41.
Lim, J. S. & Kim, G. K. (2012). “Combining Carbon Tax and R&D Subsidy for Climate Change Mitigation”. Energy Economics,34, 496-502.
Majdzadeh Tabatabaei, Sh., Hadian, E., Marzban, H. & Zibaei, M. (2017). “Economic, Welfare and Environmental Impact of Feed in Tariff Policy: A Case Study in Iran”. Energy Policy, 102, 164-169.
Marshal, A. (1920). “Principeies of Economics”. London, Macmillan.
Popp, D., Newell, R. G., Jaffe, A. B. (2010). “Energy, the Environment, and Technological Change”. Handbook of the Economics of Innovation,II, 873-935.
Rutherford, T. F. (2005). “The Role of Carbon Taxes and R&D Subsidies in Climate Policy”. International Energy Work Shop Kyoto Japan.
Schneider, S. & Goulder, L. (1997). “Commentary: Achieving Low-Cost Emissions Targets”. Nature, 389, 13-14.
 So¨ derholm, P. & Klaassen, G. (2007). “Wind Power in Europe: A Simultaneous Innovation-Diffusion Model”. Environmental and Resource Economics,36, 163-190.
So¨derholm, P. & Sundqvist, T. (2007). “Empirical Challenges in the Use of Learning Curves for Assessing the Economic Prospects of Renewable Energy Technologies”. Renewable Energy,32, 2559-2578.
Sue Wing, I. (2003). “Induced Technical Change and the Cost of Climate Policy”. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA Joint Program on the Science and Policy of Global Change Report, 112, 1-45.