با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مدیریت کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

2 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

3 مدرس گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

چکیده

هدف از این تحقیق توصیفی، تحلیل نیازهای آموزشی-ترویجی در بین جوانان روستایی جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه کشاورزی در استان گیلان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان روستایی 15 تا 35 ساله استان گیلان بودند (2598N=). حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (2001) تعیین شد (262n=). به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه مبتنی بر الگوی نیازسنجی بوریچ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 انجام شد. یافته‌ها نشان‌ دادکه موضوعاتی چون "اصول صحیح روش‌های تصمیم‌گیری"، در بالاترین اولویت جهت آموزش و "اصول صحیح راه‌اندازی مشاغل خانگی" در پایین‌ترین اولویت قرار گرفتند. همچنین طبق یافته‌ها تمامی چهارده موضوع مرتبط با نیاز آموزشی پاسخ‌گویان درخصوص دانش و مهارت کارآفرینی در سطح بالایی از نیاز قرار داشتند. نتایج آزمون‌های t و F نشان داد که به غیر از متغیر وجود بازارهای محلی در محل روستا یا روستای همجوار، در سایر موارد بین نیازهای آموزشی و خصوصیات فردی و عوامل زمینه­ای در سطح خطای 05/0 تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Need Assessment of Guilan Rural Youth to Develop Agricultural Entrepreneurial Activities

نویسندگان [English]

  • Hassan Pourjavadkhah 1
  • Mohammad Sadegh Allahyari 2
  • Fatholah Keshavarz 3
  • Masoumeh Mohammadzadeh 4

1 MSc in Agricultural Management, Islamic Azad University of Rasht, Rasht, Iran

2 Associate Professor, Department of Agricultural Management, Islamic Azad University of Rasht, Iran

3 Lecturer, Department of Agricultural Management and Development, Agricultural and Natural Resources Research and Education Institute, Iran

4 Islamic Azad University of Rasht, Iran

چکیده [English]

The purpose of this descriptive study was to assess the educational needs of rural youth on agricultural entrepreneurial activities in Guilan province. The statistical population of this study consisted of rural youth who were between 15-35 year old (N = 2598) and the sample size was determined by using a minimum sample size table for given population by Bartlett et al. (n = 262). In order to assess the educational needs, a questionnaire based on Borich Model was used. Data analysis was performed using (SPSS18). The educational needs were analyzed and ranked using Mean Weighted Descriptive Scores (MWDS). Results showed that competencies such as “identifying principles of proper decision-making procedures” was noticed as the most important priority for education. Although, “identifying principles of proper establishment of home employment" was in the last rank in educational needs. MWDS indicated that all competencies were in the high level of needs. The findings of t and F-tests reveal that there were no significant differences between individual characteristics and contextual factors, while “local markets in the village or neighboring village” had a significant effect on educational needs (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • Educational Need Assessment
  • Borich Needs Model
  • Rural Youth
  • Entrepreneurship
بافرد، جیمز و بدیان، آرتور جی (1375). "مدیریت در ترویج کشاورزی". (ترجمه: محمد چیذری)، تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.
بشیری، جواد (1385). "بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی". پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 75، 58-52.
پزشکی‌راد، غلامرضا (1387). "ارزیابی نیازهای آموزشی حرفه‌ای مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان‌های مازندران و گلستان با استفاده از مدل بوریچ". مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. شماره 1، 62 – 55.
پیدایی، میرمهرداد (1386). "ارائه الگوی نیازسنجی آموزشی مبتنی بر تحلیل شکاف". نشریه اقتصاد (بررسی‌های بازرگانی). شماره 26، 123–114.
حاجی میررحیمی، داود و زمانی، غلامحسین (1381). "تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی-حرفه‌ای مروجین کشاورزی در استان فارس". مجله علوم کشاورزی ایران. جلد33، شماره 2، 254-241.
زرافشانی،کیومرث؛ آگهی، حسین و خالدی، خوشقدم (1390). "نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر". مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). دوره 9، شماره 1، 183-165.
شهبازی، اسماعیل (1372). "ترویج کشاورزی در فرایند توسعه". انتشارات دانشگاه بیرجند. چاپ اول.
صبوری، محمدصادق و عمانی، احمدرضا (1389). "تحلیل عاملی نیازهای آموزشی پنبه‌کاران از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی استان سمنان". مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. سال سوم، شماره 1، 56-45.
صمدآقایی، جلیل (1387). "سازمان‌های کارآفرین". انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
فتحی واجارگاه،کوروش (1384). "برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان". تهران: سمت.
گودرزوند چگینی، مهرداد و فروزان‌فر، الهام (1386). "تأثیر پیاده‌سازی سه اصل مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌های کارآفرین". فصلنامه اشتغال و کارآفرینی، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی، شماره 5. 19-4.
محمدزاده، معصومه؛ اللهیاری، محمدصادق و انصاری، محمدحسین (1394). "نیازهای آموزشی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی گیلان در اجرای کشاورزی دقیق". پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، سال هفتم، شماره 32، 13-5.
مهرنگار، سمیه و حسینی نیا، غلامحسین (1388). "شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی‌های مرغداری و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی مرغداران استان خراسان رضوی)". نشریه تعاون، شماره 208 و 209، 28–17.
میرگوهر، مجید و موحد محمدی، حمید (1387). "بررسی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی و ترویجی کشاورزان با استفاده از رویکرد سنجش اختلافی سطح دانش فنی و میزان کاربرد آن (مطالعه موردی گندمکاران استان های تهران و اصفهان)". نشریه علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران. جلد 4، شماره 1، 71-61.
نامدار، راضیه؛ پزشکی‌راد، غلامرضا؛ چیذری، محمد و زمانی میاندشتی، ناصر (1389). "بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای تحقیق مداری مورد نیاز ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی". مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. شماره 3، 321–313.
هزار جریبی، جعفر (1386). "کارآفرینی". انتشارات پژوهشکده علوم اقتصادی.
Akers, C., Miller, K. D., Fraze, S. & Haygood, J. (2004). “A Tri-State Needs Assessment of Emotional Intelligence in Agricultural Education”. Journal of Agricultural Education, 45(1), 86-94.
Barrick, R. K., Roberts, T. G. & Samy, M. M. (2011). “A Needs Assessment to Determine Knowledge and Ability of Egyptian Agricultural Technical School Teachers Related to Supervised Agricultural Experience”. Journal of Agricultural Education, 52(2), 1-11.
Bartlett, J. E., Kotrilk, J. W. & Higgins, Ch. C. (2001). “Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology”. Learning and Performance Journal, 19(1), 43-50.
Elhamoly, A. I., Koledoye, G. F. & Kamel, A. (2014). “Assessment of Training Needs for Egyptian Extension Specialists (SMSs) in Organic Farming Field: Use of the Borich Needs Model”. Journal of Agricultural & Food Information, 15(3), 180-190.  
Ghimire, N.R. & Martin, R.A. (2011). “Needs Assessment Competencies: Are They Important for Extension Educators?” Journal of Agricultural Management & Development, 1(3), 139-155.
Layfield. K.D. & Dobbins, T. R. (2002). “In-Service Needs and Perceived Competencies of South Carolina Agricultural Education”. Journal of Agricultural Education. 43(4), 46-54.
Menalled, F., Grimberg, I. & Jones, A. C. (2009). “Evaluation of Agricultural Professionals’ Perceptions and Knowledge on Sustainable Agriculture: A Useful Steps in the Development of an Online Extension Program”. Journal of Agricultural Education. 50(4), 86-97.
Saucier, P. R., Vincent, S. K. & Anderson, R. G. (2014). “Laboratory Safety Needs of Kentucky School-Based Agricultural Mechanics Teachers”. Journal of Agricultural Education, 55(2), 184-200.