با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

بخش دام، طیور و شیلات، به عنوان یکی از زیربخش‌های کشاورزی؛ علاوه بر ایجاد اشتغال، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، رونق بازار و ارزآوری برای کشور؛ نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی جامعه ایفا می‌کند. بر همین اساس دولت‌ها، همواره اهداف خود را در راستای حمایت و توجه به این بخش برنامه‌ریزی می‌کنند. طرح توسعه بخش کشاورزی، یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در سال 1390 بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تعیین تأثیر تسهیلات توسعه بخش کشاورزی بر افزایش تولید محصولات، ایجاد اشتغال، سرانه مصرف و امنیت غذایی در استان مرکزی انجام گرفته است. پژوهش در دو بخش مجزا؛ در بخش اول با استفاده از داده‌های تجربی و در بخش دوم با استفاده از پرسش‌نامه صورت پذیرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه بین تسهیلات اعطایی و متغیرهای افزایش محصولات، ایجاد اشتغال و دسترسی به غذا از نظر استطاعت مالی، معنی دار و مثبت است، اما بین تسهیلات اعطایی و متغیرهای سرانه مصرف محصولات، کافی بودن غذا و ثبات در عرضه غذا رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Impact of Financial Payment for Domesticated Animals, Fowl and Fishery Sector on Agricultural Development in Markazi Province

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza i Qasem 1
  • Mohammad Salehi 2

1 Assistant Professor of Public Management Department, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

2 MSc. in Administrative Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

چکیده [English]

Domesticated animals, fowl, and fishery sector, as one of agricultural subsectors, moreover creating employment, help to economic growth and development, market boom; play an important role in providing food and food security for society. On this base, governments always plan their goals toward supporting and considering this sector. The Agricultural Sector Development Program has been one of the most important government programs for supporting agricultural sector in 2012. This research was conducted in Markazi province with the goal of determining impact of financial payment for agricultural sector development on increasing products, creating employment, percapita consumption, and food security. The research was conducted in two parts; the first using of experimental data and second using questionnaire to gathering data. The research findings show that the financial payments have a positive and significant effect in increasing products, employment, and access to food in terms of financial power. But financial payments have not significant effect on percapita consumption of  products, enough food and stable supply of food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Payments
  • Agricultural Development
  • Food Security
  • Rural Product
آقانصیری، مریم (1391). "مروری بر روند توسعه بخش کشاورزی در چهار برنامه توسعه کشور"، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی کشور، شماره‌های 4 و 5، 78-61.
بخشوده، محمد و فتحی، فاطمه (1387). "امنیت غذایی در راستای ارتقای مصرف سرانه پروتئین حیوانی در برنامه چهارم توسعه کشور"، نشریه علوم اقتصادی، دوره 1، شماره 3، 43-31.
بلالی، حمید و خلیلیان، صادق (1382). "تأثیر سرمایه‌گذاری بر اشتغال‌زایی و تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی ایران". مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره 41 و 42، 136-117.
پرویزیان، جمشید و کریمی تبار، عباس (1383). "یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 64، 162-127.
ثاقب، حسن (1384). "بررسی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی: مطالعه موردی کیوی در شمال ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35، 176-153.
خسروی، عبدالحمید (1389). "بررسی رابطه توزیع اعتبارات بانکی با متغیرهای عمده اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره دهم، شماره سوم، 163-151.
طیبی، سید کمیل؛ ساطعی، مهسا و صمیمی، پریسا (1389). "تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال‌زایی بخش‌های اقتصادی ایران". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، 33-1
فعالیت، وحید و خارقانی، ندا (1390). "تأثیر وام‌های خرد بر اشتغال"، ماهنامه کار و جامعه، شماره 141، 44-22.
قربانی، احمد (1386). "برآورد اثر اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بر تولیدات بخش کشاورزی"، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، 145-130.
لزگی، فهیمه؛ امینی، علیرضا و حقیقت، علی (1388). "بررسی و تحلیل میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد بخش‌های عمده اقتصادی"، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 49، 92-73.
لطفی، حبیب و احمدزاده، سینا (1382). "بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های تخصصی به بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی"، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، 15-1.
مرزبانی، سمانه؛ علیزاده، مهدی؛ عربیون، ابوالقاسم و مرادی، محمدعلی (1390). "نقش تسهیلات اعطایی در میزان اشتغال زایی در کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران، دانشگاه تهران.
مهرابی بشرآبادی، حسین و موسوی محمدی، حمیده (1389). "تأثیر حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی بر امنیت خانوارهای شهری ایران"، مجله اقتصاد کشاورزی، جلد 4، شماره 3، 16-1.
Ayanwale, Adeolu B. (2004). “Local Government Investments in Agricultural And Rural Development in Osun State of Nigeria”, Journal of Social Sciences, 2(2), 85-90.
Azimi, H. (2013). “Role of Bank Credits in Development of Agriculture Sector”. Life Science Journal, 10(1), 1-16.
Baba, S. H., Saini, A. S., Sharma, K. D. & Thakur, D. R. (2010). “Impact of Investment on Agricultural Growth and Rural Development in Himachal Pradesh: Dynamics of Public and Private Investment”. Indian Journal of Agricultural Economy, 65(1), 135-158.
Leonard, W. A. & Leonard, B. V. (2006). “A Comparison of Three Different Hydroponic Sub-Systems (Gravel Bed, Floating and Nutrient Film Technique) in an Aquaponic Test System”. Aquacult International. 14, 539–550.
Llanto, Gilberto, M. (2012). “The Impact of Infrastructure on Agricultural Productivity”, Discussion Paper Series No.12, Philippine Institute for Development Studies (PIDS).
Ugwo, Daniel S. & Ihechituru, O. (2012). “Effects of Agricultural Reforms on the Agricultural Sector in Nigeria”. Journal of Affrican Studies and Development, 4(2), 51-59.
Yuen, Yeun Sze (2013). “Impact of Public Expenditures on Agricultural Production Investment of Chinese Rural Housholds”, Hong Kong Baptist University, 1-32.