با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری نه تنها یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می‌شود بلکه یکی از دلایل اصلی نوسانات اقتصادی نیز به شمار می‌آید. هدف این مقاله بررسی اثرات غیرخطی نوسان قیمت نفت اوپک بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در طول دوره 1394:3- 1362:4 برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع نفتی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده و نوسان قیمت نفت با استفاده از مدل گارچ نمایی (EGARCH) برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش تابع احتمال ثابت (FTP) حاکی از آن است که تأثیر نوسان قیمت نفت بر رفتار سرمایه‌گذاری قابل تفکیک به دو رژیم می‌باشد. به گونه‌ای که در هر دو رژیم، عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش سرمایه‌گذاری منتهی شده اما تأثیرات آن در دو رژیم یکسان نمی‌باشد. بنابراین نااطمینانی ناشی از قیمت نفت دارای اثرات نامتقارن بر تصمیمات سرمایه‌گذاری است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که بهبود کیفیت نهادی به افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منتهی شده است. در عین حال تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت امریکا علیه اقتصاد ایران تأثیری منفی بر سرمایه‌گذاری داشته است. همچنین نتایج نشان داده که بحران مالی 2008 تصمیمات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. این نتایج می‌تواند اطلاعات مهمی را برای دولت و بنگاه‌های اقتصادی که قصد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سرمایه‌ای دارند، فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Price Volatility on Investment Behavior in Iran: An Application of Markov-Switching Model

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Jafari

Assistant Professor of Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Using Markov Switching model, this paper studies the nonlinear effect of oil price volatility on investment in Iran as an oil-rich country for the period 1984:1-2015:4. More specifically, it examines whether the oil price volatility has asymmetric effect on investment. To approach this goal, volatility of OPEC oil price is estimated by Exponential GARCH (EGARCH) model.The results of Markov-switching model with FTP approach indicate that the effects of oil shocks on investment behavior are separable into two regimes. In other words, the impacts of oil shocks on investment in Iran economy over the booms and recessions are asymmetric. Moreover, our finding shows sanctions imposed by the US against Iran affect investment behavior negatively. We also find that 2008 financial crisis doesn’t affect investment decision. Furthermore, we find out that an improvement in the institutional quality enhances the investment demand. Our findings might have important policy implications for government in Iran. It also provide essential information for companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Oil Price Volatility
  • Iran
  • Sanction
  • Markov-Switching
ابوالحسنی، اصغر؛ ابراهیمی، ایلناز؛ پورکاظمی، محمدحسین و بهرامی‌نیا، ابراهیم (1395). "اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 128-109.
اثنی عشری، ابوالقاسم؛ ندری، کامران؛ ابوالحسنی، اصغر؛ مهرگان، نادر و بابایی سمیرمی، محمدرضا (1395). "تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 22، 102-85.
جلالی‌فر، بهناز و بابایی، نیلوفر (1395). "بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر سرمایه‌گذاری کشورهای عضو اوپک در بخش بالادستی صنعت نفت". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دوازدهم، شماره 50، 227-195.
حری، حمیدرضا و رحیمی، الهام (1393). "تأثیر نوسان‌های قیمت نفت بر تابع سرمایه‌گذاری Q توبین رویکردی از تئوری اختیار واقعی". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 72، 126-105.
داروغه، جمشید و محمدی، تیمور (1384). "سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی ایران)". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 18، 80-49.
صمدی، علی‌حسین؛ هادیان، ابراهیم و جعفری، محبوبه (1392). "بررسی تأثیر نوسان‌های دائمی و موقت قیمت نفت اوپک بر سرمایه‌گذاری، تولید و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران". فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال دوم، شماره 7، 101-75.
کازرونی، علیرضا و دولتی، مهناز (1386). "اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعه موردی ایران)". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، 306-208.
گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا (1384). "اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران". فصلنامه سیاست‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، شماره 36، 75-61.
یوسفی، محمدقلی و عزیزنژاد، صمد (1388). "بررسی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح‌برداری". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره 88، 100-79.         
 
 
 
 
Abel, A. B. (1983). “Optimal Investment Under Uncertainty”. The American Economic Review, 73, 228–233.

Abel, J. & Eberly, J. C. (1999). “The Effects of Irreversibility and Uncertainty on Capital Accumulation”.Journal of Monetary Economics, 44, 339–377.

Bernanke, B. S. (1983). “Irreversibility, Uncertainty and Cyclical Investment”. Quarterly Journal of Economics, 98, 85–106.
Bulan, L. T. (2005). “Real Options, Irreversible Investment and Firm Uncertainty, New Evidence from U.S. Firms”. Review of Financial Economics, 14, 255–279.
Caballero, R. J. (1999). “Aggregate Investment”. In: Taylor, J. B. and Woodford, M. (Eds.), Handbook of Macroeconomics, 1B, North-Holland, Amsterdam.
Campa, J. (1993). “Entry by Foreign Firms in the United States under Exchange Rate Uncertainty”. The Review of Economics and Statistics, 75, 614–622.
Cavicchioli, M. (2015). “Likelihood Ratio Test and Information Criteria for Markov Switching VAR Models: An Application to the Italian Macroeconomy”. Italian Economic Journal, 1, 315–332.
Chevalier-Roignant, B., Flath, C. M., Huchzermeier, A. & Trigeorgis, L. (2011). “Strategic Investment under Uncertainty: A Synthesis”. European Journal of Operational Research, 215, 639–650.
Deschamps, P. H. J. (2008). “Comparing Smooth Transition and Markov Switching Autoregressive Models of US Unemployment”. Journal of Applied Econometrics, 23, 435-462.
Dixit, A. & Pindyck, R. (1994). “Investment under Uncertainty”. Princeton University Press, Princeton.
Elder, J. & Serletis, A. (2010). “Oil Price Uncertainty”. Journal of Money, Credit and Banking, 42, 1137–1159.
Fan, Y. & Zhu, L. (2010). “A Real Options Based Model and its Application to China’s Overseas Oil”. Energy Economics, 32, 627–637.
Folta, T. B. & O’brien, J. P. (2004). “Entry in the Presence of Dueling Options”. Strategic Management Journal, 25, 121–138.
Goldfeld, S. M. & Quandt, R. E. (1973). “A Markov Model for Switching Regressions”. Journal of Econometrics, 1, 3-16.
Guiso, L. & Parigi, G. (1999). “Investment and Demand Uncertainty”. Quarterly Journal of Economics, 114, 185–227.
Guo, H. & Kliesen, K. L. (2005). “Oil Price Volatility and US Macroeconomic Activity”. Federal Reserve Bank of St. Louis, 57, 669–683.
Guo, X., Miao, J. & Morellec, E. (2005). “Irreversible Investment with Regime Shifts”. Journal of Economic Theory, 122, 37-59.
Hall, R. & Johnes, C. (1999). “Why do Some Countries Produce so Much more Output than Others”. Quarterly Journal of Economics, 114, 83–116.
Hamilton, J. (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”. Econometrica, 57, 357–384.
Hansen, B. E. (1992). “The Likelihood Ratio Test under Nonstandard Conditions: Testing the Markov Switching Model of GNP Model”. Journal of Applied Econometrics, 7, S61-S82.
Hartman, R. (1972). “The Effects of Price and Cost Uncertainty on Investment”. Journal of Economic Theory, 5, 258–266.
Henriques, I. & Sadorsky, P. (2011). “The Effect of Oil Price Volatility on Strategic Investment”. Energy Economics, 33, 79–87.
Hurn, A. S. & Wright, R. E. (1994). “Geology or Economics? Testing Models of Irreversible Investment using North Sea Oil Data”. The Economic Journal, 104, 363–371.
Huzinga, J. (1993). “Inflation Uncertainty, Relative Price Uncertainty, and Investment in US Manufacturing”. Journal of Money, Credit and Banking, 25, 521–549.
Ibrahim, M. H. & Ahmed, H. J. A. (2014). “Permanent and Transitory oil Volatility and Aggregate Investment in Malaysia”. Energy Policy, 67, 552–563.
Kim, Ch. J. & Nelson, Ch. R. (1999). “State Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Application”. The MIT Press, Massachusetts.
Knack, S. & Keefer, P. (1995). “Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests using Alternative Institutional Measures”. Economics and Politics, 7, 207-227.
Kulatilaka, N. & Perotti, E. C. (1998). “Strategic Growth Options”. Management Science, 44, 1021–1031.
Lee, J. & Strazicich, M. C. (2003). “Minimum LM Unit Root Test with Two Structural Breaks”. The Review of Economics and Statistics, 85, 1082–1089.
Mauro, P. (1995). “Corruption and Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 110, 681-712.
Middleton, M. J. & Midgley, C. (1997). “Avoiding the Demonstration of Lack of Ability: An under Explored Aspect of Goal Theory”. Journal of Educational Psychology, 89(4), 710-718.
Miller, K. D. (1998). “Economic Exposure and Integrated Risk Management”. Strategic Management Journal, 19, 497–514.
Mohn, K. & Misund, B. (2009). “Investment and Uncertainty in the International Oil and Gas Industry”. Economics, 31, 240–248.
Narayan, P. K. & Sharma, S. S. (2011). “New Evidence on Oil Price and Firm Returns”. Journal of Banking and Finance, 35, 3253–3262.
North, D. C. (2000). “The New Institutional Economics and Third World Development”. Edited by John Harriss, Janet Hunter and Colin M. Lewis, International Ltd.
Ogawa, K. & Suzuki, K. (2000). “Uncertainty and Investment: Some Evidence from The Panel Data of Japanese Manufacturing Firms”. Japanese Economic Review, 51, 170–192.
Perron, P. (1989). “The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”. Econometrica, 57, 1361–1401.
Pindyck, R. S. (1988). “Irreversible Investment, Capacity Choice, and the Value of the Firm”. American Economic Review, 78, 969–985.
Pindyck, R. S. (1991). “Irreversibility, Uncertainty and Investment”. Journal of Economic Literature, 29, 1110–1148.
Rafiq, S., Salim, R. & Bloch, H. (2009). “Impact of Crude Oil Price Volatility on Economic Activities: An Emprical Investigation in the Thai Economy”. Resource Policy, 34, 121-132.
Rodrik, D., Subramanian, A. & Trebbi, F. (2004). “Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development”. Journal of Economic Growth, 9, 131–165.
Saikkonen, P. & Lütkepohl, H. (2000). “Testing for the Cointegrating Rank of a VAR Process with Structural Shifts”. Journal of Business & Economic Statistics, 18, 451-464.
Sarkar, S. (2000). “On the Investment–Uncertainty Relationship in a Real Options Model”. Journal of Economic Dynamics and Control, 24, 219–225.
Shaanan, J. (2005). “Investment, Irreversibility, and Options: An Empirical Framework”. Review of Financial Economics, 14, 241–254.
Snowdon, B. & Vane, H. (2005). “Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State”. Cheltenham: Edward Elgar.
Strazicich, M. C., Lee, J. & Day, E. (2004). “Are Incomes Converging Among OECD Countries? Time Series Evidence with Two Structural Breaks”. Journal of Macroeconomics, 24, 131–145.
Uri, N. D. (1980). “Energy as a Determinant of Investment Behavior”. Energy Economics, 2, 179–183.
Wang, Y., Xiang, E., Cheung, A. W. K., Ruan, W. & Hu. W. (2017). “International Oil Price Uncertainty and Corporate Investment: Evidence from China's Emerging and Transition Economy”. Energy Economics, 61, 330-339.
Yoon, K. H. & Ratti, R. A. (2011). “Energy Price Uncertainty, Energy Intensity and Firm Investment”. Energy Economics, 33, 67-78.
Zhu, Q. & Singh, G. (2016). “The Impacts of Oil Price Volatility on Strategic Investment of Oil Companies in North American, Asia, and Europe”. Pesquisa Operacional, 36, 1-21.