با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه اقتصاد، ارومیه، ایران

چکیده

در این مقاله بهره‌وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانه‌ای دولت تعیین می‌شود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درون‌زای بارو استفاده می‌شود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد داده‌های پانل آستانه‌ای استفاده می‌شود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولت‌های آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشور‌ها درآمد‌های نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به داده‌های موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شده‌اند. دوره مورد بررسی سال‌های 2000 تا 2014 است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان می‌دهد که در این کشور‌ها بهره‌وری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Threshold Government Size and its Productivity Application of the Threshold Panel Data Approach in Selected OPEC Countries

نویسنده [English]

  • Mohammad Sokhanvar

Assistant Professor of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran

چکیده [English]

In this paper, government expenditure productivity has been studied in selected countries that are member in Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and optimum threshold government size of these countries is determined. For this reason, endogenous Barrow growth model is used that practically applied by Karras. Panel data threshold approach is applied. The reason for selecting these countries for study is that these countries have the same government financial structure such that a high share of budget of these countries depend on the oil revenue. According to available data, eight countries are selected and the period under study is from 2000 to 2014. Estimation findings show that optimum threshold government size of these countries have been estimated 13/58. In addition, findings indicate that before the threshold government size, the productivity of government size has been positive and approximately 0/72 and after the threshold government size, the productivity of government size has been negative and approximately    -0/23.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Threshold Government Size
  • Economic Growth
  • Threshold Panel Approach
آقازاده بکتاش، فرانک و دیزجی، منیره (1396). "تأثیر کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 142-125.
دژپسند، فرهاد و گودرزی، حسین (1389). "اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه‌ای". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 42، 207-183.
زراء نژاد، منصور و انواری، ابراهیم (1384)." کاربرد داده‌های ترکیبی در اقتصادسنجی". فصلنامهبررسی‌های اقتصادی، شماره 4، 51-21.
محمدزاده، پرویز؛ ممی‌پور، سیاب و فشاری، مجید (1389). "کاربرد نرم‌افزار Stata در اقتصادسنجی". تهران، نور علم، چاپ اول، جلد اول.
محمدزاده، یوسف؛ حکمتی فرید، صمد و شریفی، المیرا (1396). "تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 112-97.
    
 
 
 
Altunc, O. F.&  Aydin, C. (2013). “The Relationship between Optimal Size of Government and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey, Romania and Bulgaria”. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 92, 66–75.
Aly, H. & Strazicich, M. (2000). “Is Government Size Optimal in the Gulf Countries of The Middle East? An Empirical Investigation”. International Review of Applied Economics, 14(4), 475-483.
Anaman, K. (2004). “Determinants of Economic Growth in Brunei Darussalam”. Journal of Asian Economics, 15(4), 777-796.
Aschauer, D. (1989). “Is Government Spending Productive?”. Journal of Monetary Economics, 23, 177-200.
Asimakopoulos, S. & Karavias, Y. (2016). “The Impact of Government Size on Economic Growth: A Threshold Analysis”. Economics Letters, 139, 65-74.
Bajo_ Rubio, O. (2000). “A Further Generalization of the Solow Growth Model: the Role of the Public Sector”. Economic Letters, 68, 79-84.
Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (1995). “Economic Growth”. New Delhi: McGraw-Hill.
Barro, R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”. Journal of Political Economy, 98, 103-125.
Chen, C., Yao, S., Hu, P. & Lin, Y. (2016). “Optimal Government Investment and Public Debt in an Economic Growth Model”. China Economic Review, Accepted Manuscript, 1-52.
Dar, A. & Amirkhalkhali, S. (2002). “Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries”. Journal of Policy Modeling, 24, 679-692.
Diamond, J. (1989). “Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Investigation”. IMF Working Paper, 45-89.
Dickenson, T. (1996). “Economics of the Public Sector”. McMillan Press ltd.
DiPeitro, W. R. & Anoruo, E. (2012). “Government Size, Public Debt and Real Economic Growth: a Panel Analysis”. Journal of Economic Studies, 39(4), 410–419.
Folster, S. & Henrekson, M. (1999). “Growth and the Public Sector: a Critique of the Critics”. European Journal of Political Economy, 15, 337–358.
Gonz_Alez, A., Terasvirta, T. & Van Dijk, D. (2005). “Panel Smooth Transition Regression Models”. Research Paper 165, Quantitative Finance Research Centre, University of Technology, Sidney.
Gwartney, J., Lawson, R. & Holcombe, R. (1998). “The Size and Functions of Government and Economic Growth”. Joint Economic Committee, Jim Saxton, Chairman.
Hansen, B. E. (1999). “Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference”. Journal of Econometrics, 93, 345-368.
Hanson, P. & Henrekson, M. (1994). “A New Framework for Testing the Effect of Government Spending on Growth and Productivity”. Public Choice, 81, 381-401.
Javaid Attaria, M. & Javed, A. (2013).“Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010”. Procedia Economics and Finance, 5, 58–67.
Karras, G. (1996). “The Optimal Government Size: Further International Evidence on the Productivity of Government Services”. Economic Inquiry, 34(2), 193-203.
Karras, G. (1997). “On the Optimal Government Size in Europe: Theory and Empirical Evidence”. The Manchester School, 3, 280-294.
Landau, D. (1983). “Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study”. Southern Economic Journal, 49(3), 783-792.
Landau, D. (1986). “Government and Economic Growth in the Less Developed Countries: An Empirical Study for 1960-1980”. Economic Development and Cultural Change, 35(1), 35-75.
Lucas, Robert, E. (1988): “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.
Ram, R. (1986). “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross_ Section and Time Series Data”. The American Economic Review, 76(1), 191-203.
Ram, R. (1989). “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series data: Reply”. The American Economic Review, 79, 281–284.
Rao, B. (1989). “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data: Comment”. The American Economic Review, 79(1), 272-280.
Rebelo, Sergio, T. (1991). “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy, 99(3), 500–521.
Romer, D. (1996). “Advanced Macroeconomics”. McGraw-Hill.
Slemrod, J. (1995). “What Do Cross-Country Studies Teach about Government Involvement, Prosperity, and Economic Growth?”. Brookings Papers on Economic Activity, University of Michigan, 373-431.
Wang, Q. (2015). “Fixed-Efect Panel Threshold Model Using Stata”. Stata Journal, 15(1), 121-134.