با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشیار دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می‌تواند موجب ایجاد سیکل‌های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه‌ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی‌های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 1369:1 بررسی می‌کند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افق‌های قابل استفاده برای پیش‌بینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم‌پوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میان‌مدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 می‌باشد. در کوتاه‌مدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطه‌ای دو سویه و ناپایدار را تجربه کرده‌اند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می‌شود سیاست‌گذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افق‌های گوناگون با خطای کم‌تری محقق شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigating of the Dynamic Relationship between Financial Cycles with Business Cycles and the Inflation Gap in Iran: An Application of Wavelet Transform

نویسندگان [English]

  • Saleh Taheri Bazkhaneh 1
  • Mohammad Ali Ehsani 2
  • Mohammad Taghi Gilak Hakim Abadi 2

1 Ph.D. Students in Economics, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

2 Associate Professor, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

The 2007 global financial crisis showed that financial cycles is one of the reasons for the fluctuations of macroeconomics and could create business cycles. If there is such a relationship, adopting an active policy response to smooth financial cycles seems necessary. The present study investigates the dynamics of the relationship between financial cycles with business cycles and the inflation gap in Iran's economy during 1990:1 – 2016:4. To accomplish this, first, a financial condition index for Iran's economy has been created. In addition, the causality test has been conducted in the frequency domain and available frequencies have been determined to predict economic growth whit the index. Then, in order to investigate the purpose of the research and analysis in the frequency domain and time-frequency domain, the new Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform and Continuous Wavelet Transform tools are used. The results show the relationship between financial cycle and the business cycle in the short run and long run is bilateral and extremely unstable. In the medium run, the business cycle is a leading variable, but the phase difference between the two variables in the 1990s is different from those of the 2000s. In the medium run, the financial cycles have kept inflation away from its long run trend. But in the long run and after 2007, this relationship has been reversed. According to the results of the research, it is recommended that monetary policy makers, in addition to smoothing output and inflation around their long run trends, should also consider this for the financial sector so that the two objectives above can be achieved with lower error in different frequencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Cycles
  • Business Cycles
  • Inflation Gap
  • Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform
  • Continuous Wavelet
تقی‌زاده، حجت؛ زمانیان، غلامرضا و هراتی، جواد (1395). "محاسبه شاخص‌های شرایط پولی و مالی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی برای اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 5، شماره 19، 57–27.
حیدری، حسن و ملابهرامی، احمد (1396). "شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخش‌های مالی و بانکی برای ایران"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 10، شماره 36، 117–97.
درگاهی، حسن و هادیان، مهدی (1395). "ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی شهید بهشتی، دوره 7، شماره 2، 32–1.
عطرکارروشن، صدیقه و محبوبی، مطهره‌سادات (1395). "استخراج شاخص وضعیت مالی برای ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 173–147.
فلاحی، فیروز؛ اصغرپور، حسین و عبداله زاده، سجاد (1394). "بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 20، شماره 62، 107-81.
کلاسنس، استین؛ کاس، ام.آیهان و ترنس، مارکو.ای (2011). "چرخه‌ها در بازار مالی"، ترجمه لیلا علیزاده (1390)، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، دوره 9، شماره 133، 151–146.
محدث، فخری (1389). "محاسبه شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم"، فصلنامه روند (روند پژوهش‌های اقتصادی)، دوره 19، شماره 60، 61–29.
مهرآرا، محسن؛ توکلیان، حسین و رحمانی، عطااله (1395). "نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها از کانال سرمایه اضافی بانک"، اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، دوره 10، شماره 37، 15–1. 
 
Aguiar-Conraria, L. & Soares, M. J. (2011). “The Continuous Wavelet Transform: A Primer”. NIPE Working Paper Series, No 16.
Aguiar-Conraria, L., Azevedo, N. & Soares, M. J. (2008). “Using Wavelets to Decompose the Time-Frequency Effects of Monetary Policy”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387, 2863–2878.
Angelopoulou, E., Balfoussia, H. & Gibson, H. (2014). “Building a Financial Conditions Index for the Euro Area and Selected Euro Area Countries: What Does it Tell us about the Crisis?”. Economic Modelling, 38, 392-403.
Antonakakisa, N., Breitenlechnerc, M. & Scharler, J. (2015). “Business Cycle and Financial Cycle Spillovers in the G7 Countries”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 58, 154-162.
Bernanke, B. & Gertler, M. (1986). “Agency Costs, Collateral, and Business Fluctuations”. NBER Working Paper No. 2015.
Bernanke, B., Gertler, M. & Gilchrist, S. (1999). “The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework”. Handbook of Macroeconomics 1C, 1341–1393.
Borio, C. (2012). “The Financial Cycle and Macroeconomics, What Have We Learnt?”. BIS Working Papers, No 395.
Brave, S. & Butters, S. A. (2012). “Diagnosing the Financial System: Financial Conditions and Financial Stress”. International Journal of Central Banking, 8(2), 191–239.
Breitung, J. & Candelon, B. (2006). “Testing for Short- and Long-Run Causality: A Frequency-Domain Approach”. Journal of Econometrics, 132, 363-378.
Castelnuovo, E. & Nisticò, N. (2010). “Stock Market Conditions and Monetary Policy in a DSGE Model for the U.S.”. Journal of Economic Dynamics & Control, 34, 1700-1731.
Castelnuovo, E. (2013). “Monetary Policy Shocks and Financial Conditions: A Monte Carlo Experiment”. Journal of International Money and Finance, 32, 282-302.
Gaglianone, W. P. & Areosa, W. D. (2016). “Financial Conditions Indicators for Brazil”. The Banco Central do Brasil Working Papers, No 435.
Gertler, M. (1988). “Financial Structure and Aggregate Economic Activity, An Overview”. NBER Working Paper No. 2559.
Goodhart, C. & Hofmann, B. (2001). “Asset Prices, Financial Conditions, and Thetransmission of Monetary Policy”. Paper Presented at The Conference on Asset Prices, Exchange Rates and Monetary Policy, Stanford University. 1-33.
Grinsted, A., Moore, J. C. & Jevrejeva, S. (2004). “Application of the Cross Wavelet Transform and Wavelet Coherence to Geophysical Time Series”. Nonlinear Processes in Geophysics, 11, 561–566.
Gumata, N., Klein, N. & Ndou, E. (2012). “A Financial Conditions Index for South Africa”. IMF Working Paper, WP/ 12/196.
Ho, G. & Lu, Y. (2013). “A Financial Conditions Index for Poland”. IMF Working Paper, WP/13/252.
Kiyotaki, N. & Moore, J. (1997). “Credit Cycles”. Journal of Political Economy, 105(2), 211–248.
Koop, G. & Korobilis, D. (2014). “A New Index of Financial Conditions”. European Economic Review, 71, 101-116.
Loh, L. (2013). “Co-movement of Asia–Pacific with European and US Stock Market Returns: A Cross-Time-Frequency Analysis”. Research in International Business and Finance, 29, 1–13.
Ma, Y. & Chen, Y. (2014). “Financial Imbalance Index as a New Early Warning Indicator: Methods and Applications in the Chinese Economy”. China & World Economy, 22(6), 64-86.
Ma, Y. & Zhang, Y. (2016). “Financial Cycle, Business Cycle and Monetary Policy, Evidence from Four Major Economies”. International Journal of Finance & Economics, 21(4), 502-527.
Mayes, D. & Virén, M. (2001). “Financial Conditions Indexes”. Bank of Finland Discussion Paper, No 17.
Montagnoli, O. & Napolitano, A. (2004). “Financial Condition Index and Interest Rate Settings: a Comparative Analysis”. Parthenope University of Naples Working Papers, No 8.
Mouatt, S. (2015). “Credit Cycles: Freewheeling, Driving or Driven?”. International Journal of Social Economics, 42(7), 629-643.
Pagan, A. & Robinson, T. (2014). “Methods for Assessing the Impact of Financial Effects on Business Cycles in Macroeconometric Models”. Journal of Macroeconomics, 41, 94-106.
Plašil, M., Seidler, J. & Hlaváč, P. (2016). “A New Measure of the Financial Cycle: Application to the Czech Republic”. Eastern European Economics. 54, 296–318.
Rodgers, G. B. (1979). “Income and Inequality as Determinants of Mortality: an International Cross-Section Analysis”. Population Studies, 33(2), 343-351.
Roueff, F. & Sachs, R. (2011). “Locally Stationary Long Memory Estimation”. Stochastic Processes and their Applications, 121(4), 813–844.
Scheinkamn, J. & Weiss, L. (1986). “Borrowing Constraints and Aggregate Economic Activity”. Economectrica, 54(1), 23–45.
Swiston, A. (2008). “A US Financial Conditions Index: Putting Credit Where Credit is Due”. IMF Working Paper, WP/08/161.
Thompson, K., Eyden, R. V. & Gupta, R. (2015). “Testing the Out-of-Sample Forecasting Ability of a Financial Conditions Index for South Africa”. Emerging Markets Finance and Trade. 51(3), 486-501.
Torrence, C. & Compo, G. (1998). “A Practical Guide to Wavelet Analysis”. Bulletin of the American Meteorological Society, 79, 61–78.
Torrence, C. & Webster, P. J. (1999). “Interdecadal Changes in the ENSO–Monsoon”. Journal of Climate, 124(12), 2679–2690.
Uribe, J. M. & Mosquera, S. (2016). “A Comparative Analysis of Stock Market Cycles”. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 9(3), 241-261.