با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرم‌افزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال دارند و آمار مورد نیاز از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 استخراج شد. 40/46 درصد از حجم نمونه را کودکان دختر و 60/54 درصد را کودکان پسر تشکیل می‌دهد که 97/93 درصد کودکان غیر شاغل و 03/6 درصد آنها شاغل هستند. نتایج نشان داد که ترک تحصیل کودکان الزاماً برای اشتغال در بازار کار نیست. افزایش تحصیلات والدین تأثیر منفی بر اشتغال کودکان 18-10 سال دارد و تأثیر تحصیلات پدر بیشتر است. همچنین افزایش تحصیلات پدر احتمال اشتغال مادر خانوار را کاهش می‌دهد. اثر جانشینی نشان داد که کار مادر با کار کودک و کار پدر با کار مادر و کودک جانشین هم هستند و اثر ثروتی نشان داد که با افزایش درآمد سرانه خانوار احتمال اشتغال کودکان کاهش و احتمال اشتغال مادران افزایش می‌یابد. بعد خانوار نیز احتمال کار کردن مادر را کاهش و احتمال کار کردن کودکان را افزایش می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Mothers and Child Labor’ Decision on Employment: Evidence from Iranian Urban Household

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shahraki
  • simin ghaderi

Assistant Professor of Economics, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

چکیده [English]

This paper investigated the probability of employment of mothers and children (aged 10–18) in Iranian urban household and the factors which influence them with expansion of neoclassic model. Biprobit model and the Stata Software were used to that end. The sample size includes 6517 Iranian urban households (in 2014) who had children aged 10–18. The data was extracted from the Urban Household National Survey. 46. 4% of the sample are females and 54. 6% are males. 93. 97% of children are unemployed and 6. 03% are employed. The results showed that children do not necessarily drop out of school to work and be employed. An increase in the level of education of parents negatively influences the employment of the children aged 10–18, and the effect of father’s education is more decisive in this regard. Furthermore, the increasing of father’s education reduces the possibility of mother’s employment in this household. The substitution effect showed that mother’s and child’s employment are substitutes, as is father’s employment with mother’s and child’s employment. The wealth effect showed that an increase in household per capita income reduces the possibility of children’s employment and raises the possibility of mother’s employment. Furthermore, the size of the family reduces the possibility of mother’s employment and raises the possibility of children’s employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Labour
  • Mothers’ Employment
  • Biprobit Model
  • Substitution and Income Effects
ایمانی، نفیسه و نرسیسیان، امیلیا (1391). "مطالعه انسان شناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج". مسائل اجتماعی ایران، دوره 1، شماره 3، 32-7.
داورپناه، صفورا؛ راغفر، حسین و نخعی آغمیونی، منیژه (1388). "فقر کودکان و بازار کار در ایران". رفاه اجتماعی، دوره 9، شماره 35، 159-139.
شهرکی، مهدی و قادری، سیمین (1391). "بررسی تصمیم به اشتغال و تحصیل کودکان کار در ایران". اقتصاد مقداری، دوره 4، شماره 9، 89-67.
کشاورزحداد، غلامرضا و اوجاقی، شهلا (1393). "قدرت چانه‌زنی والدین و تخصیص زمان کودک در میان خانوارهای ایران". پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 19، شماره 60، 99-67.
کشاورزحداد، غلامرضا؛ نظرپور، محمدتقی و سیفی کفشگری، محسن (1393). "کودکانِ کار در خانوارهای ایران". مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، دوره 10، شماره 1، 74-49.
مرادی، اکرم؛ سجادی، حمیرا؛ وامقی، مروئه؛ محققی کمال، سید حسین و قائد امینی هارونی، غلامرضا (1395). "تعیین کننده‌های اجتماعی-اقتصادی اعتماد عام در بین کودکان کار، مراجعه کننده به مراکز مردم نهاد شهر تهران". رفاه اجتماعی، شماره 61، 86-67.
وامقی، مروئه؛ سجادی، حمیرا؛ رفیعی، حسن و رشیدیان، آرش (1388). "مرور نظام‌مند مطالعات کودکان خیابانی در دهه اخیر در ایران (فقر، عامل خطر خیابانی شدن کودکان)". رفاه اجتماعی، دوره 9، شماره 35، 378-337.
 
 
 
Assaad, R., Levison, D. & Zibani, N. (2010). “The Effect of Domestic Work on Girls' Schooling: Evidence from Egypt”. Feminist Economics, 16(1), 79-128. doi: 10. 1080/13545700903382729.
Baland, J. M. & Robinson, J. (2000). “Is Child Labor Inefficient?”. Journal of Political Economy, 108(4), 663-679.
Basu, K. & Van, P. H. (1998). “The Economics of Child Labor”. The American Economic Review, 88(3), 412-427.
Bernal, R. (2008). “The Effect of Maternal Employment and Child Care on Children's Cognitive Development”. International Economic Review, 49(4), 1173-1209. doi: 10. 1111/j. 1468-2354. 2008. 00510. x.
Cigno, A. (2006). “A Constitutional Theory of the Family”. Journal of Population Economics, 19(2), 259-283.
DeGraff, D. S. & Levison, D. (2009). “Children’s Work and Mothers’ Work––What is the Connection?”. World Development, 37(9), 1569-1587. doi: https://doi. org/10. 1016/j. worlddev. 2009. 01. 006
Emerson, P. & Souza, A. (2008). “Birth Order, Child Labor, and School Attendance in Brazil”. World Development, 36(9), 1647-1664.
Ersado, L. (2005). “Child Labor and Schooling Decisions in Urban and Rural Areas: Comparative Evidence from Nepal, Peru, and Zimbabwe”. World Development, 33(3), 455-480.
Francavilla, F. & Giannelli, G. C. (2007). “The Relation between Child Labour and Mothers' Work: The Case of India”. Institute for the Study of Labor (IZA), 1-36
Francavilla, F., Giannelli, G. C. & Grilli, L. (2013). “Mothers’ Employment and their Children’s Schooling: A Joint Multilevel Analysis for India”. World Development, 41, 183-195. doi: https://doi. org/10. 1016/j. worlddev. 2012. 05. 031
Heinrich, C. J. (2014). “Parents' Employment and Children's Wellbeing”. Future Child, 24(1), 121-146.
Homaie Rad, E., Gholampoor, H. & Jafaripooyan, E. (2015). “Child Labor and the Influencing Factors: Evidence from Less Developed Provinces of Iran”. Iranian Journal of Public Health, 44(9), 1244-1252.
International Labour Organization (ILO). (2017). “Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016”. Geneva, ISBN: 978-92-2-130152-3 (print) 978-92-2-130153-0 (web pdf) 978-92-2-130162-2 (epub(, 1-64.
Keshavarz Haddad, G. (2017). “Parents’ Decision on Child Labour and School Attendance: Evidence from Iranian Households”. Journal of Education and Work, 30(6), 612-631. doi: 10. 1080/13639080. 2017. 1341044
Khanam, R. (2008). “Child Labour and School Attendance: Evidence from Bangladesh”. International Journal of Social Economics, 35(1/2), 77-98. doi: doi:10. 1108/03068290810843855.
Le, H. T. & Homel, R. (2015). “The Impact of Child Labor on Children's Educational Performance: Evidence from Rural Vietnam”. Journal of Asian Economics, 36(C), 1-13.
Manacorda, M. (2006). “Child Labor and the Labor Supply of other Household Members: Evidence from 1920 America”. American Economic Review, 96(5), 1788-1801.
Shahraki, M., Agheli, L., Assari Arani, A. & Sadeghi, H. (2016). “The Effect of Mothers’ Education and Employment on Children’s Health”. Jentashapir Journal of Health Research, 7(4), 1-6, e30977. doi: 10. 17795/jjhr-30977.
Tang, C., Zhao, L. & Zhao, Z. (2016). “ Child Labor in China”. China Economic Review. doi:https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.05.006.