با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

مصرف کالاها و خدمات یکی از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصادی منعکس‌کننده شرایط رفاه خانوارها در یک جامعه و نیز محرک تقاضای کل و هدف تولید در اقتصاد است. بدین ترتیب اندازه‌گیری میزان انتقال شوک‌های درآمد به مصرف خانوار در راستای درک توانایی هموارسازی مصرف و بررسی تغییرات رفاهی افراد تحت شرایط بی‌ثباتی درآمد و نیز در طراحی و ارزیابی سیاست‌های بهینه اجتماعی و جهت‌‌دادن این سیاست‌ها با هدف افزایش قدرت خرید، حفظ و ارتقای سطح رفاه خانوارها نقش مهمی ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه اندازه‌گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی خانوارها در ایران در برابر شوک‌های دائمی و موقت درآمد با استفاده از داده‌های پانلی متشکل از درآمدها، هزینه‌ها، شاخص‌های اجتماعی خانوارهای ایرانی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضع فعالیت، وضعیت زناشویی طی سال‌های 1393-1388 و از قیود کوواریانس تحمیل شده بر رشد درآمد و مصرف جهت شناسایی مقادیر پارامترهای شوک‌های دائمی و موقت درآمد، است. نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهند که گرچه بیمه تقریباً کامل برای مخارج خوراکی خانوارها در مقابل شوک‌های موقت و دائمی درآمد طی دوره مورد بررسی وجود دارد، اما برای شو‌ک‌های موقت به میزان بیشتری مورد هموارسازی قرار گرفته است. همچنین عواملی مانند افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، متأهل بودن و اشتغال همبستگی مثبت با درآمد دارند به طوری که نقش مهمی قدرت هموارسازی مصرف خانوار به ازای شوک‌های درآمد داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Consumption Smoothing of Iranian Households’ Consumption Food Against the Temporary and Permanent Income Shocks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mowlaei 1
  • Oday Ali 2

1 Ph.D. Student of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Ph.D. Student of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Household consumption expenditures one of the main economic variables that reflect the households’ welfare level as well as stimulate aggregate demand and purpose of all production in the economy. Therefore, measuring the income shocks transmission to household consumption is critical for evaluation the ability of consumption smoothing with income shocks or economic stability and hence, for designing stabilization, income-maintenance and optimal social policies in the aim to increasing purchasing power, preserving and promoting the welfare of households. According to the terms of stagflation in Iran economy over the past few years, this paper computes the degree of transmission of temporary and permanent income shocks to using the panel data on the income, meal consumption expenditures and other household characteristics (Age, gender, education, working status and marital status) gathered by Iranian urban and rural households’ expenditures and Income Surveys (HEIS) over the period 1388-1393. The results show that there is nearly complete insurance against temporary and permanent income during the period of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary and permanent income shocks
  • Household consumption
  • Co-variance restrictions
  • Consumption smoothing
امامی، کریم و دربانی، سمن (1390). "عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام در اقتصاد ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 2، شماره 5، 110-91. پورشهابی، فرشید و اسفندیاری، مرضیه (1396). "نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 28، 126-113. دهقان شبانی، زهرا (1396). "تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 94-81. روشن، رضا؛ پهلوانی، مصیب و شهیکی تاش، محمد نبی (1392). "بررسی قاعده‌ سرانگشتی مصرف با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در ایران". فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی، دوره 8، شماره 25، 65-53. زراء‌نژاد، منصور (1382). "تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره (1377-1353)". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 3، شماره 5، 46-23. فخرایی، عنایت الله و منصوری، سید امین (1387). "تخمین تابع مصرف بلندمدت به روش همجمعی ARDL و محاسبه‌ رابطه‌ مصرف کوتاه‌مدت در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 5، شماره 2، صفحه 38-23. فخرایی، عنایت الله و منصوری، سید امین (1388). "برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران". مجلة دانش و توسعه، شماره 29، 38-21. کریمی موغاری، زهرا و براتی، جواد (1396). "تعیین سطح نابرابری منطقه‌ای استان‌های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بُعدی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 70-49. مرکز آمار ایران (1393). "تعاریف و مفاهیم استاندارد آماری (برای استفاده در طرح‌ها و گزارش‌های آماری)". ویرایش سوم، تهران، مرکز آمار ایران. مرکز آمار ایران (1393). "نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری در سال‌های 1393-1388". تهران، مرکز آمار ایران. میرباقری هیر، میرناصر و شکوهی فرد، سیامک (1395). "بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده‌های تابلویی)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 108-93. Abowd, J. M. & Card, D. (1989). “On the Covariance Structure of Earnings and Hour Changes”. Ecomoetrica, 57, 411-445. Aiyagari, S. R. (1994). “Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving”. The Quarterly Journal of Economics, 109(3), 659–684. Attanasio, O. P. & Székely, M. (2004). “Wage Shocks and Consumption Variability in Mexico During the 1990s”. Journal of Development Economics, 73(1), 1-25.‏ Bilgili, F. (2007). “The Permanent and Transitory Effects on Consumption and Income: Evidence from the Turkish Economy”. MPRA, 24090, 1-15. Blundell, R. W., Pistaferri, L. & Preston, I. (2002). “Partial Insurance, Information, and Consumption Dynamics”. ‏The Institute for Fiscal Studies, WP02/16, 117-135. Blundell, R., Pistaferri, L. & Preston, I. (2008). “Consumption Inequality and Partial Insurance”. The American Economic Review, 98(5), 1887-1921. Browning, M. & Collado, M. D. (2001). “The Response of Expenditures to Anticipated Income Changes: Panel Data Estimates”. American Economic Review, 91, 681-692. Browning, M. & Crossley, T. F. (2001). “The Life-Cycle Model of Consumption and Saving”. The Journal of Economic Perspectives, 15(3), 3-22.‏ Campbell, J. Y. & Mankiw, G. N. (1989). “Consumption Income and Interest Rates: Reinterpreting the Time Series Evidence”. NBER Macroeconomics Annual, 4, 185–216. Casado, J. M. (2011). “From Income to Consumption: Measuring Household’s Partial Insurance”. Empirical Economics, 40(2), 471-495. Cochrane, J. (1991). “A Simple Test of Consumption Insurance”. Journal of Political Economy, 99(5), 957-976. Cuong, N. V. (2013). “The Impact of Social Security on Household Welfare: Evidence from a Transition Country”. European Journal of Development Research, 25(5), 737-757. Dutt, P. & Padmanabhan, V. (2011). “Crisis and Consumption Smoothing”. Marketing Science, 30(3), 491-512.‏ Falk, B. & Lee, B. S. (1991). “The Dynamic Effects of Permanent and Transitory Labor Income on Consumption”. Journal of Monetary Economics, 41(2), 371-387. Flavin, M. (1981). “The Adjustment of Consumption to Changing Expectations about Future Income”. Journal of Political Economy, 89, 974–1009. Friedman, M. (1957). “A Theory of the Consumption Function”. Bureau of Economic Research, Princeton University press, 63, 157-182. Gerry, C. J. & Li, C. A. (2010). “Consumption Smoothing and Vulnerability in Russia”. Applied Economics, 42(16), 1995-2007.‏ Hall, R. E. & Mishkin, F. S. (1982). “The Sensitivity of Consumption to Transitory Income: Evidence from PSID Households”. Econometrica, 50(2), 461–481. Hamaaki, J. (2013). “The Pension System and Household Consumption and Saving Behavior”. Public Policy Review, 9(4), 687-716. Hayashi, F. (1982). “The Permanent Income Hypothesis: Estimation and Testing by Instrumental Variables”. Journal of Political Economy, 90(5), 895-916. Hollweg, C. H. (2014). “Essay on the Transmission of Economic Shocks (Doctoral Dissertation)”. Https://Digital. Library. Adelaide.Edu.Au/ Dspace/ Bitstream/ 2440/85927/8/02whole.Pdf. Hori, M. & Shimizutani, S. (2012). “Do Households Smooth Expenditure over Anticipated Income Changes? Evidence from Bonus Payments to Public Employees in Japan”. Journal of the Japanese and International Economies, 26(3), 405-433. Hsieh, C. (2003). “Do Consumers React to Anticipated Income Changes? Evidence from the Alaska Permanent Fund”. American Economic Review, 93, 397-405. Huang, Y. L., Huang, C. H. & Kuan, C. M. (2008). “Reexamining the Permanent Income Hypothesis with Uncertainty in Permanent and Transitory Innovation States”. Journal of Macroeconomics, 30(4), 1816-1836. Huggett, M. (1993). “The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies”. Journal of Economic Dynamics and Control, 17(5), 953–969. Jappelli, T. & Pistaferri, L. (2010). “Financial Integration and Consumption Smoothing”. Economic Journal, 121(553), 678–706. Jappelli, T. & Pistaferri, L. (2010). “The Consumption Response to Income Changes”. National Bureau of Economic Research, 2, 479–506. Johnson, D. S., Parker, J. A. & Souleles, N. S. (2006). “Household Expenditure and the Income Tax Rebates of 2001”. American Economic Review, 96(5), 1589–1610. Kazianga, H. & Udry, C. (2006). “Consumption Smoothing? Livestock, Insurance and Drought in Rural Burkina Faso”. Journal of Development Economics, 76, 413–446. Kukk, M., Kulikov, D. & Staehr, K. (2016). “Estimating Consumption Responses to Income Shocks of Different Persistence Using Self-Reported Income Measures”. Review of Income and Wealth, 62(2), 311-333. Monterio, S. P. (2008). “Testing Full Consumption Insurance in the Frequency Domain”. Working Paper, Coventry: University of Warwick, Department of Economics. Warwick Economic Research, Papers, No. 874. Mu, R. (2006). “Income Shocks, Consumption, Wealth, and Human Capital: Evidence from Russia”. Economic Development and Cultural Change, 55, 857–892. Ni, S. & Seol, Y. (2014). “New Evidence on Excess Sensitivity of Household Consumption”. Journal of Monetary Economics, 63, 80-94. Notten, G. & Crombrugghe, D. D. (2012). “Consumption Smoothing in Russia”. Economics of Transition, 20(3), 481-519. Parker, J. A. (1999). “The Reaction of Household Consumption to Predictable Changes in Social Security Taxes”. American Economic Review, 89(4), 959-973. Shehu, A. & Sidique, S. F. (2015). “The Effect of Shocks on Household Consumption in Rural Nigeria”. The Journal of Developing Areas, 49(3), 353-364.‏ Shirvani, H. & Wilbratte, B. (2009). “The Permanent Income Hypothesis in Five Major Industrial Countries: A Multivariate Trend-Cycle Decomposition Test”. Journal of Economics and Finance, 33(1), 43-59.‏ Sirisankanan, A. (2015). “Risk, Uncertainty and Consumption-Smoothing Mechanisms: Evidence from Thai Household Socio-Economic Panel Data”. Journal of Southeast Asian Economies, 32(1), 163-179.‏ Skoufias, E. (2003). “Consumption Smoothing in Russia”. Economics of Transition, 11(1), 67-91.‏ Souleles, N. S. (2002). “Consumer Response to the Reagan Tax Cuts”. Journal of Public Economics, 85, 99-120. Stephens Jr, M. & Unayama, T. (2011). “The Consumption Response to Seasonal Income: Evidence from Japanese Public Pension Benefits”. American Economic Journal: Applied Economics, 3(4), 86-118.‏ Tongruksawattana, S., Waibel, H. & Schmidt, E. (2010). “Shocks and Coping Actions of Rural Households: Empirical Evidence from Northeast Thailand”. A Paper Presented at the CPRC International Conference.‏ Townsend, R. M. (1995). ‘Consumption Insurance: An Evaluation of Risk-Bearing Systems in Low-Income Economies”. The Journal of Economic Perspectives, 9(3), 83-102. Yazdan, F. G. & Sina, M. (2013). “The Testing of Hall's Permanent Income Hypothesis: A Case Study of Iran”. Asian Economic and Financial Review, 3(3), 311-318. Zarra-Nezhad, M., Saeidi, S. N. & Mansoury, S. A. (2011). “Estimation of Nonlinear Marginal Propensity to Consume in Iran”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 41, 65-72.