با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می‌شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک‌های پولی از طریق این کانال‌ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته‌اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم‌زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی با وجود کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک‌های پولی از کانال‌های انتقال‌دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک‌های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به‌کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال‌های مذکور عدم تقارن بین شوک‌های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی‌تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monetary Shocks and Monetary Transmission Mechanism in The Iranian Economy: With Emphasis on Exchange Rates, Housing Prices and Credits

نویسندگان [English]

  • Reza Raei 1
  • Mohammad Javad Iravani 1
  • tirdad ahmadi 2

1 Professor of Management, Tehran University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student of Financial Management, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study of the effect of monetary shocks through monetary policy transmission mechanism is one of the topics in the macroeconomic field that is divided into two main polepoints of the neoclassical (demand side) and nonneoclassical (supply side) perspectives. Researchers in different countries have studied effects of monetary shocks through these channels on macroeconomics, but in domestic studies, the lack of simultaneous attention to the money neutarlity in the long run and the asymmetry of positive and negative shocks in the presence of monetary policy transmission mechanism is one of the main weaknesses in the discussion. This article is intended to fill this research gap with using the seasonal data of Iran's economy during the period of 1990 to 2016, to study the effect of monetary shocks through transmission channels on production. For this purpose, using the Markov Switching model, negative and positive shocks were extracted. Then, the results of the used model by auto regressive distributed lags method showed that three channels of exchange rate, housing prices and credits are incapable of transferring the effects of monetary policy in the long run. These findings validate long-term monetary neutrality. Also there is asymmetry between positive and negative shocks, and the credit chanel has a stronger role in transferring the monetary policy effects on the economy of Iran than the two other channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy Transmission Channels
  • Neoclassicals
  • Monetary shocks
  • Asymmetry
ابوالحسنی، اصغر؛ ابراهیمی، ایلناز؛ پورکاظمی، محمدحسین و بهرامی‌نیا، ابراهیم (1395). "اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 128-109.
احسانی، محمدعلی؛ کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 144-125.
رضایی، ابراهیم و جلیلی، زهرا (1390). "نگرشی بر تأثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات نظام بانکی در اقتصاد ایران". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 7، 201-169.
شاه‌حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1395). "نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد DSGE)". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 60، 48-1.
شریفی‌رنانی، حسین؛ قبادی، سارا؛ امراللهی، فرزانه و هنرور، نغمه (1391). "بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران". فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، سال 1، شماره 1، 68-49.
شریفی‌رنانی، حسین؛ کمیجانی، اکبر و شهرستانی، حمید (1388). "بررسی سازوکار انتقال سیاست پولی در ایران: رویکرد خودرگرسیون ساختاری برداری". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 2، 176-145.
صاحب‌هنر، حامد؛ چشمی، علی و فلاحی، محمد علی (1392). "بررسی اثر شوک‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 3، 59-41.
فراهانی فرد، سعید؛ نظرپور، محمد نقی و شهبازی غیاثی، موسی (1395). "بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی". فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال 16، شماره 61، 108-79.
کمیجانی، اکبر و علی‌نژاد مهربانی، فرهاد (1391). "ارزیابى اثربخشى کانال‌های انتقال پولى بر تولید و تورم و تحلیل اهمیت نسبى آنها در اقتصاد ایران". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 2، 64-39.
نظریان، رافیک و فرهادی‌پور، محمدرضا (1392). "تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر اثربخشی انتقال آثار سیاست پولی از طریق کانال وام‌دهی بانک". فصلنامه روند، شماره 62-61، 74-43.
هژبرکیانی، کامبیز و ابطحی، سید یحیی (1387). "آزمون دیدگاه‌های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های چرخش رژیم مارکوف". اقتصاد کلان، شماره 3، 144-123.
 
 
 
Allen, N. & Robinson, J. (2015). “Monetary Policy Effects in a Regime Switching Model”. Bank of Jamaica. Working Paper. 1-23
Aragón, E. K. D. S. B. & Portugal, M. S. (2009). “Asymmetric Effects of Monetary Policy in Brazil”. Estudos Econômicos (São Paulo), 39(2), 277-300.
Ball, L. & Mankiw, N. G. (1994). “Asymmetric Price Adjustment and Economic Fluctuations”. The Economic Journal, 104(423), 247-261.
Bernanke, B. S. & Blinder, A. S. (1992). “The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission”. The American Economic Review, 82(4), 901-921.
Bernanke, B. S. & Gertler, M. (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27-48.
Bernanke, B. S. (1993). “Credit in the Macroeconomy”. Quarterly Review-Federal Reserve Bank of New York, 18, 50-70.
Boivin, J., Kiley, M. T. & Mishkin, F. S. (2010). “How has the Monetary Transmission Mechanism Evolved Over Time? ”. National Bureau of Economic Research, No 15879, 1-88.
Bordon, A. R. & Weber, A. (2010). “The Transmission Mechanism in Armenia: New Evidence from a Regime Switching VAR Analysis”. IMF Working Papers, 1-31.
Ciccarelli, M., Maddaloni, A. & Peydro, J. L. (2015). “Trusting the Bankers: A New Look at the Credit Channel of Monetary Policy”. Review of Economic Dynamics, 18(4), 979-1002.
Cover, J. P. (1992). “Asymmetric Effects of Positive and Negative Money-Supply Shocks”. The Quarterly Journal of Economics, 107(4), 1261-1282.
Dahlhaus, T. (2014). “Monetary Policy Transmission During Financial Crises: An Empirical Analysis”. Bank of Canada Working Paper, No 21, 1-38.
Gomez, V. & Maravall, A. (1997). “Programs TRAMO and SEATS: Instructions for the User”. Working paper, (97001). 1-51.
Ida, D. (2013). “Tobin's Q Channel and Monetary Policy Rules under Incomplete Exchange Rate Pass-Through”. Economic Modelling, 33, 733-740.
Jannsen, N., Potjagailo, G. & Wolters, M. H. (2015). “Monetary Policy During Financial Crises: Is the Transmission Mechanism Impaired?”. Kiel Working Paper, No 2005, 1-37.
Krylova, E. (2002). “The Credit Channel of Monetary Policy. Case of Austria”. Institute for Advanced Studies. 111, 1-52.
Mishkin, F. S. (1995). “Symposium on the Monetary Transmission Mechanism”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
Muñoz, M. S. (2000). “The Breakdown of Credit Relations Under Conditions of a Banking Crisis: A Switching Regime Approach”. International Monetary Fund, 135, 1-24.
Peersman, G. (2011). “Bank Lending Shocks and the Euro Area Business Cycle”. Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration, 11(766), 1-31.
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches To The Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Taylor, J. B. (1995). “The Monetary Transmission Mechanism: an Empirical Framework”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 11-26.
Torres, J. A. E. & Restrepo, S. S. (2016). “Asymmetric Effects of Monetary Policy on the Colombian House Prices”. Vniversitas Económica, 16(3), 1-43.
Tunc, C. & Kılınç, M. (2016). “The Asymmetric Effects of Monetary Policy on Economic Activity in Turkey”. MPRA Paper, 72688, 1-29.
Ülke, V. & Berument, M. H. (2016). “Asymmetric Effects of Monetary Policy Shocks on Economic Performance: Empirical Evidence from Turkey”. Applied Economics Letters, 23(5), 353-360.