با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

چکیده

بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال‌های 1395-1353 می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی‌دار بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی‌ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی‌ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته‌اند. از این‌رو کاهش بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت‌های داخلی به ویژه در وضعیت بی‌ثباتی زیاد از مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Real Exchange Rate Volatility Regimes on Foreign Direct Investment in Iran (Markov Switching Non-Linear Approach)

نویسنده [English]

  • Majid Feshari

Assistant Professor of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The investigation of relationship between real exchange rate volatility regime and FDI is one of the main issues in macroeconomics and has been considered empirically in recent years. Economic activity in the world and in every moment of life is faced with a variety of risks and uncertainty. Through of the uncertainty, it can be noted that the phenomenon of real exchange rate risk. This study intends to investigate the impact of real exchange rate fluctuations on foreign direct investment with annual data and during the 1974-2016, by using a Markov Switching on Iran deal. The results suggest that, real GDP as an indicator of the size of economy and trade openness have a positive and significant effect, real exchange rate has a positive impact on foreign direct investment in Iran. Hence, the decreasing of real exchange rate volatility through the control of domestic price fluctuations especially in the situation of high volatility is the main policy implication of this study to emprovement of FDI in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Real Exchange Rate Volatility Regime
  • Markove- Switching Method
استادی، حسین؛ رفعت، بتول و رئیسی، عباسعلی (1392). "نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در رشد اقتصادی ایران (1387-1353) و بررسی رابطه متقابل آنها". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 9، 172-147.
اسدی، علی و اسماعیلی، سیدمیثم (1392). "تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف‌سوئیچینگ". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، 104-89.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی‌های اقتصادی. ترازنامه بانک مرکزی.
پورشهابی، فرشید و اسفندیاری، مرضیه (1396). "نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 28، 126-113.
خطابی، ساناز؛ کمیجانی، اکبر؛ محمدی، تیمور و معمارنژاد، عباس (1396). "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه منا". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 11، پیاپی 37، 75-63.
دلیری، حسن (1396). "بررسی اثر متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 96-81.
دودانگی، محمد (1395). "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 147-131.
دودانگی، محمد (1395). "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 147-131.
سحابی، بهرام؛ قنبری، علی و شفیعی، علی (1390). "بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نوسانات نرخ ارز". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 8، شماره 3، 52-27.
سعادت، رحمان؛ جودکی، حدیث و عرفانی، علیرضا (1395). "تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 3، 609-595.
شریفی رنانی، حسین؛ میرفتاح، مریم؛ دائی کریم‌زاده، سعید و رضایی، حسین (1394). "تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران". مجله اقتصاد پولی و مالی. سال بیست و دوم، شماره 10، 178-152.
صمدی، سعید؛ مستولی‌زاده، سید محمد و مقدس‌فر، سمانه (1391). "تأثیر نااطمینانینرخارزونااطمینانینرختورمبرسرمایه‌گذاریمستقیمخارجیدرکشورهایاسلامی عضوگروه D8". اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی، روش‌ها و کاربردها، 17-1.
کازرونی، علیرضا؛ سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391). "تأثیر بی‌ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران، رهیافت (TVP)". فصلنامهعلمی پژوهشیمطالعاتاقتصادیکاربردیدرایران، سال اول، شماره 2، 114-85.
کاظمی، مهین‌دخت (1393). "ریسک سیاسی و تأثیر آن بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی". پژوهشنامهسیاستبین‌الملل، شماره 2، پیاپی 2، 20-1.
مشیری، سعید و کیان‌پور، سعید (1391). "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یک مطالعه بین کشوری (2007-1980)". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 2، 30-1.
مهرآرا، محسن و اسدیان، زینب (1388). "تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط". فصلنامه مطالعات اقتصاد بین‌الملل، سال بیستم، پیاپی 35، شماره 2، 20-1.     
 
 
 
Aghion, P. & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth through Creative Destruction”. Econometrica, 60(2), 323-351.
Akpan, G. E. & Chuku, Ch. (2014). “Natural Resources, Human Capital and Economic Development in Nigeria: Tracing the Linkages”. Journal of Economics and Sustainable Development, 5 (21), 44-50.
Atkinson, R. D. & McKay, A. (2007). “Digital Prosperity: Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution”. Washington, DC: Information Technology and Innovation Foundation.
Amsler, C. & Lee, J. (1995). “An LM Test for a Unit Root in the Presence of a Structural Change”. Econometric Theory, 11(2), 359-368.
Ang, A. & Bekaert, G. (1998). “Regime Switches in Interest Rates”. Journal of Businness and Economic Statistics, 20(2), 163-182.
Anyanwu, J. (2012). “Why does Foreign Direct Investment Go Where it Goes? New Evidence from African Countries”. Annals of Economics and Finance, 13(2), 425-462.
Barrell, R., Gottschalk, S. D. & Hall, S.G. (2004). “Foreign Direct Investment and Exchange Rate Uncertainty in Imperfectly Competetive Industries”. Journal of Asian Economics, 9, 581-607.
Brzozowski, M. (2003). “Exchange Rate Variability and Foreign Direct Investment- Consequences of EMU Enlargement”. CASE Network Studies and Analysis, No.258, 1-26.
Chang, S. C. (2009). “The Interactions Among Foreign Direct Investment, Economic Growth, Degree of Openness and Unemployment in Taiwan”. Applied Economics, 39(13), 1647-1661.
Chen, F., Zhong, F. & Chen, Y. (2014). “Outward Foreign Direct Investment and Sovereign Risks in Developing Host Country”. Economic Modelling, 41, 166–172.
Dal Bianco, S. & Loan, N. C. (2017). “FDI Inflows, Price and Exchange Rate Volatility: New Empirical Evidence from Latin America”. International Journal of Financial Studies, 5(6), 1-17.
Dixit, A. K. (1989). “Entry and Exit Decisions under Uncertainty”. Journal of Political Economy, 97(3), 620-638.
Enders, W. (2004). “Applied Econometric Time Series”. 4th Edition, John Wiley & Sons Inc, University of Alabama.
Froot, K. & Stien, J. C. (1989). “Exchange Rate and Foreign Direct Investment”. NBER Working Paper, No: 2914, 1-25.
Goldberg, L. S. (1990). “Nominal Exchange Rate Patterns: Correlation with Entry, Exit and Investment in the United State Industry”. NBER Working Paper, 1-32.
Goldberg, L. S. (2008). “Trade Linkages of Inward and Outward FDI”. Economic Modeling, 35, 224-230.
Hamilton, J. D. (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Non-stationary Time Series and the Business Cycle”. Econometrica, 57(2), 357-384.
Hara, M. & Razafimahefa, F. I. (2005). “The Determinants of Foreign Direct Investment into Japan”. Kobe University Economic Review, 51, 21-34.
Iqbal, N., Ahmad, N., Haider, Z. & Anwar, S. (2014). “Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on GDP: A Case Study from Pakistan”. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 34(2), 234-248.
Jabri, A., Guesmi, K. & Abid, I. (2013). “Determinants of Foreign Direct Investment in MENA Region: Panel Co-integration Analysis”. Journal of Applied Business Research, 29(4), 1103-1112.
Khandere, V. B. (2016). “Impact of Exchange Rate on FDI: A Comparative Study of India and China”. International Journal of Applied Research, 2(3), 599-602.
Kiota, K. & Urata, S. (2014). “Exchange Rate, Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment”. Small Business Economics, 15, 20-40.
Kolstad, C. D. & Goldberg, L. S. (1995). “Foreign Direct Investment, Exchange Rate Variability and Demand Uncertainty”. NBER Working Paper Series, No.845, 1-23.
Krolzig, H. M. (1997). “Markov-Switching Vector Auto-Regression: Modeling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis”. Springer, 45-59.
Kuzmina, O., Volchkova, N. & Zueva, T. (2014). “Foreign Direct Investment and Governance Quality in Russia”. Journal of Comparative Economics, 42, 874–891.
Lin Ching, C., Rau, H. H. & Chen, K. M. (2006). “The Impact of Exchange Rate Movements on Foreign Direct Investment: Market Oriented Versus Cost Oriented”. The Developing Economies, 6(3), 269-287.
Manop, O. & Holger, I. (2007). “Relationship between Foreig Direct Investment and Exchange Rate”. International and Global Economic Studies, 1(1), 42-59.
Savoiu, G. & Taicu, M. (2014). “Foreign Direct Investment Models, Based on Country Risk for Some Post-Socialist Central and Eastern European Economies”. 7th International Conference on Applied Statistics, Procedia Economics and Finance, 10, 249–260.
Schmidt, P. & Phillips, P. (1992). “LM Tests for Unit Root in the Presence of Deterministic Trends”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54(3), 257-287.
Sottile, P. (2013). “On the Political Determinants of Sovereign Risk: Evidence from a Markov-Switching Vector Autoregressive Model for Argentina”. Emerging Markets Review, 15, 160–185.
Suliman, A., Elmawazini, K. H. & Zakaullah Shariff, M. (2015). “Exchange Rates and Foreign Direct Investment: Evidence for Sub-Saharan Africa”. Journal of Developing Areas, 49(2), 204-226.
Tomas, M. (1999). “European Integration and Geographical Concentration of Swedish Mutinations”. Working Paper Series in Economics a Finance, 305, 1-28.