با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه‌گذاری در کشورها می‌تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین‌المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می‌تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست‌های بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می‌تواند جزء سیاست‌هایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنی‌داری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری‌اش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می‌گردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of International Financial Integration on Income Convergence in Iran and Developing Countries

نویسنده [English]

  • monireh rafat

Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The widespread progress on capital account liberalization and the massive increase in financial flows across the borders, have stimulated a lively debate on the broad economic effects of financial openness.
This paper contributes to the debate by assessing whether financial openness facilitates per-capita income catching-up across countries in Iran and the developing countries? As the current wave of globalization has generated widespread interest among national policymakers on the factors and policies that best promote economic integration, the paper provides empirical evidence on whether financial openness should be included among such policies by focusing on the dimensions that most critically characterize the process of economic integration, namely income convergence? The key results of the analysis can be summarized as follows: Financial openness, financial integration and internal financial development, significantly facilitates per-capita income catching-up, but the role of internal financial development are more than two other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Integration
  • Financial Openness
  • Income Convergence
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و سیدشکری، خشایار (1388). "ادغام مالی و اثرات آن بر نوسانات اقتصادی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 6، شماره 23، 135-121. پورشهابی، فرشید و اسفندیاری، مرضیه (1396). "نقش توسعه مالی در ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتقاء رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 28، 126-113. ترکی، لیلا؛ طیبی، سید کمیل و شریفی، سجاد (1389). "تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده اسلامی". فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 2، 86-65. حسینی، سید مهدی و خزاعی، صادق (1393). "تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اکو". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 16، 22-1. دهقان شبانی، زهرا (1396). "تحلیل تأثیر توسعه مالی بر تمرکز فعالیت‌های صنعتی و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد داده‌های تابلویی پویای فضایی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 94-81. سجادی، زهرا سادات (1389). "تأثیر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد ". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. صادقی، سمیه (1393). "اثر یکپارچگی‌های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری در اکو". فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 2، 168-151. طیبی، سید کمیل؛ حاجی کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390). "تحلیل درجه بازبودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (۲۰۰۹-۱۹۹۶)". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 1، دوره 4، 60-39. طیبی، سید کمیل؛ سامتی، مرتضی و ترکی، لیلا (1393). "اثر آزادسازی مالی بر نوسان‌های رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 19، 16-1. Abiad, A., Leigh, D. & Mody, A. (2009). “Financial Integration, Capital Mobility, and Income Convergence”. International Monetary Fund, Economic Policy, 24(58), 241–305. Aghion, P., Bacchetta, P. & Banerjee, A. V. (2004). “Financial Development and the Instability of Open Economies”. Journal of Monetary Economics, 51, 1077-1106. Almekinders, G., Fukuda, S., Mourmouras, A. & Zhou, J. (2015). “ASEAN Financial Integration”. IMF Working Paper, WP/15/34, 1-43. Bekaert, G., Hodrick, R. J. & Zhang, X. (2005). “International Stock Return Co-Movements”. NBER Working Papers 11906, National Bureau of Economic Research, Inc. Boyd, J. H. & Smith, B. D. (1992). “Intermediation and the Equilibrium Allocation of Investment Capital: Implications for Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 30, 409–432. Carmignani, F. & Chowdhury, A. (2007). “The Impact of Financial Openness on Economic Integration: Evidence from Europe and the CIS”. Vinhas de Souza L. and Havrlyshyn O. (eds.) Return to Growth in the CIS, Springer, Berlin, Heidelberg. Chinn, M. & Ito, H. (2005). “Capital Account Liberalization, Institutions, and Financial Development: Cross-Country Evidence”. Department of Economics, University of California at Santa Cruz. Crespo, C. J., Havettova, M. & Labaj, M. (2013). “Income Convergence Prospects in Europe: Assessing The Role of Human Capital Dynamics”. Economic Systems, Elsevier, Working Paper 143, 37(4), 493-507. Edison, H. J., Klein, M., Ricci, L. & Slok, T. (2005). “Capital Account Liberalization and Economic Performance: Survey and Synthesis”. IMF Working Paper, WP/02/120, 1-39. Fratzscher, M. & Bussiere, M. (2004). “Financial Openness and Growth: Short-Run Gain, Long-Run Gain?”. European Central Bank Working Paper, 348, 1-43. Greenwood, J. & Jovanovic, B. (1990). “Financial Development, Growth, and the Distribution of Income”. Journal of Political Economy, 98(5), 1076-1107. Henry, P. B. (2003). “Capital Account Liberalization, the Cost of Capital, and Economic Growth”. NBER Working Paper, 9488, 310-338. Herzberg, V. & Watson, M. (2007). “Economic Convergence in South-Eastern Europe: Will the Financial Sector Deliver?”. Vienna: SUERF Studies, 2007/2, 1-116. Hlouskova, J. & Wagner, M. (2005). “CEEC Growth Projections: Necessary and Necessarily Certain”. Economics of Transition, 13, 341–372. KC, S., Barakat, B., Goujon, A., Skirbekk, V., Sanderson, W. & Lutz, W. (2010). “Projection of Populations by Level of Educational Attainment”. Demographic Research, 22, 383–472. Kutan, A. M. & Yigit, T. M. (2009). “European Integration, Productivity Growth and Real Convergence: Evidence from the New Member States”. Economic Systems, 33, 127–137. Lane, P. & Milesi-Ferretti, G. M. (2003). “International Financial Integration”. IMF Working Paper, 50, 82-113. Liang, Z. (2006). “Financial Development and Income Distribution: A System GMM Panel Analysis”. Journal of Economic Development, 31(2), 1-21. Mankiw, N. G., Romer, D. & Weil, D. N. (1992). “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437. Miron, D., Alexe, I. & Tatomir, C. F. (2014). “Capital Flows and Income Convergence in the European Union. A Fresh Perspective in View of the Macroeconomic Imbalance Procedure”. Transformations in Business & Economics, 12(28A), 457–472. Ranjbar, O. & Elmi, Z. (2015). “Analyzing the Effect of Financial Development and Trade Openness on Income Convergence”. Economics Bulletin, 35(4), 2595-2600. Reinhardt, D., Ricci, L. A. & Tressel, T. (2013). “International Capital Flows and Development: Financial Openness Matters”. Quarterly Journal of Economics, 119(1). 1-46. Schularick, M. & Steger, T. M. (2007). “Financial Integration, Investment, and Economic Growth. Evidence from Two Eras of Financial Globalization”. CESifo Working Paper, 1691, 1-42. Stiglitz, J. (2000). “Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability”. World Development, 28(6), 1075-1086. Tayebi, S. K. (2009). “A Dynamic Analysis of Economic Liberalizations and Income Convergence in East Asia: A Difference-in-Differences Approach”. The Journal of the Korean Economy, 10(2), 177-197.