با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

ارتباط بین سیاست‌های مـالی و رشـد اقتصـادی از دیربـاز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق‌تر اثر سیاست‌های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده ‌شده (FAVAR) در ترکیب با روش‌های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقتصاد ایران مدل‌سازی شده است. در این مدل‌سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست‌های مالی دولت، به‌عنوان متغیر غیرقابل ‌مشاهده وارد مدل شده‌اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد ‌بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست‌های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به‌علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری‌که اثرات افزایشی فوق در دوره‌های رونق اقتصادی بیشتر است. درنهایت اینکه اثر سیاست‌های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری‌که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Fiscal Policy on Economic Growth in the Iranian Economy: The State-Space Models

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khodaei 1
  • Mohammad Jafari 2
  • Shahram Fattahi 3

1 Ph.D. Student in Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 Assistant Professor in Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran

3 Associate Professor in Economics, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Macro-economic relationship between fiscal policy and economic growth has long been considered by economists. In this study to evaluate the more accurate effect of the government's fiscal policy in the economy, using quarterly data for the years 1988 to 2016, a factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) model with time varying parameter model (TVP) in Iran's economy has been modeling. The variables of GDP growth, investment growth, inflation, exchange rates, the growth of private consumption expenditure and latent variable of government fiscal policies are used in model. Based on results the effects of fiscal policy on economic growth in the whole period is positive and investment increased the rate of economic growth. Also the additive positive effects of fiscal policy on the unofficial exchange rate has increased over time. In addition, the effect of fiscal policy on inflation is positive, so that the additive effect in economic prosperity period is more. Finally, the effect of fiscal policy on private sector spending is negative. Results of this study show changes in relationships between variables over time and also indicate that economic conditions of the country affects the impacts of independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Policies
  • Economic Growth
  • Space-State Models
خضری، محسن؛ سحابی، بهرام؛ یاوری، کاظم و حیدری، حسن (1394). "بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین‌کننده‌های تورم: مدل‌های فضا ـ حالت". مدلسازی اقتصادی، دوره 9، شماره 30، 46-25.
دژپسند، فرهاد و گودرزی، حسین (1389). "اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه‌ای". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 13، شماره 42، 207-189.
دل‌انگیزان، سهراب و خزیر، اسماعیل (1391). "مطالعه اثرات شوک‌های سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران دوره زمانی 1388-1338". راهبرد اقتصادی، دوره 1، شماره 3، 67-37.
رهبر، فرهاد و سرگلزایی، مصطفی (1390). "بررسی آثار سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره 1386-1363". تحقیقات اقتصادی، دوره 46، شماره 3، 110-89.
سلیمانی، سیروس؛ فلاحتی، علی و رستمی، علیرضا (1395). "اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام: کاربردی از مدل‌های فضا- حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکوف". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره 25، 90-69.
شفیعی، افسانه؛ برومند، شهزاد و تشکینی، احمد (1385). "آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 23، 112-81.
عرب مازار، علی‌اکبر و چالاک، فرشته (1389). "تحلیل پویای اثـر مخـارج دولـت بـر رشـد اقتصادی در ایران". فصلنامه تحقیقـات اقتصـادی دانشـگاه تهـران، دوره 45، شماره 91، 140-121.
فولادی، معصومه و ستایش، هدیه (1393). "مطالعه آثار سیاست‌های مالی بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی". برنامه‌ریزی و بودجه، سال 19، شماره 1، 109-85.
ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ، اﮐﺒﺮ و ﻧﻈﺮی، روح اﷲ (1388). "ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪازه دوﻟـﺖ ﺑـﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی در اﯾـﺮان". ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ‌ﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی، دوره 9، شماره 3، 29-1.
محمدی، حمید؛ فرج‌زاده، زکریا؛ دهباشی، وحید و کیخا، علیرضا (1391). "اثرات سیاسی- مالی دولت بر اقتصاد ایران با تأکید بر سیاست‌های ارزی کاربرد الگوهای عمومی قابل محاسبه". رفاه اجتماعی، دوره 12، شماره 47، 383-357.
 

 

 
Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). “Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach”. Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422.
Brument, H. & Dogan, B. (2004). “The Asymmetric Effects Of Government Spending Sgocks: Empirical Evidence From Turkey”. Journal of Economic and Social Research, 6(1), 33-51.
Corsetti, G., Meier, A. & Müller, G. J. (2012). “What Determines Government Spending Multipliers?”. Economic Policy, 27(72), 521–565.
Degiannakis, S., Duffy, D., Filis, G. & Livada, A. (2015). “Business Cycle Synchronisation in EMU: Can Fiscal Policy Bring Member-Countries Closer?”. Economic Modelling, 52, 551-563.
Del Negro, M. & Otrok, C. (2008). “Dynamic Factor Models with Time-Varying Parameters: Measuring Changes in International Business Cycles”. University of Missouri Manuscript.
Doz, C., Giannone, D. & Reichlin, L. (2011). “A Two-Step Estimator for Large Approximate Dynamic Factor Models Based on Kalman Filtering”. Journal of Econometrics, 164, 188-205.
Drazen, A. (1991). “Can Severe Fiscal Contractions be Expansionary?”. Comment in Blanchard, O. J. and S. Fischer (eds.): NBER Macroeconomics Annual, MIT Press: Cambridge, MA.
Eickmeier, S., Lemke, W. & Marcellino, M. (2011). “The Changing International Transmission of Financial Shocks: Evidence from a Classical Time-Varying FAVAR”. Deutsche Bundesbank, Iscussion Paper Series 1: Economic Studies, 5.
Giavazzi, F. & Pagano, M. (1996). “Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: International Evidence and the Swedish Experience”. Swedish Economic Policy Review, 3, 67–103.
Giavazzi, F. & Pagano, M. (1990). “Can Severe Fiscal Contractions be Expansionary? Tales of Two Small European Countries”. NBER Macroeconomics Annual, 75-116.
Giavazzi, F., Jappelli, T. & Pagano, M. (2000). “Searching for Non-Linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial and Developing Countries”. European Economic Review, 44, 1291-1326.
Hemming, R., Kell, M. & Mahfouz, S. (2002). “The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity– A Review of Literature”. NBER Working Paper Series (12431).
Hjelm, G. (2002). “Effects of Fiscal Contractions: The Importance of Preceding Exchange Rate Movements”. Scandinavian Journal of Economics, 104(3), 423– 441.
Jooste, C., Liu, G. & Naraidoo, R. (2013). “Analysing the Effects of Fiscal Policy Shocks in the South African Economy”. Economic Modelling, 32, 215–224.
Kandil, M. (2001). “Asymmetry in the Effects of US Government Spending Shocks: Evidence and Implication”. The Qurterly Review of Economics and Finance, 41, 137-165.
Koop, G. & Korobilis, D. (2011). “Forecasting Inflation Using Dynamic Model Averaging”. Manuscript available at http: //personal. strath. ac. uk/gary. koop.
Koop, G. & Korobilis, D. (2013). “Large Time-Varying Parameter VARs”, Journal of Econometrics, 177, 185-198.
Korobilis, D. (2009). “Assessing the Transmission of Monetary Policy Shocks Using Dynamic Factor Models”. Discussion Paper 9-14, University of Strathclyde.
Korobilis, D. (2013). “Assessing the Transmission of Monetary Policy Shocks Using Time-Varying Parameter Dynamic Factor Models”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75, 157-179.
Martin, R. & Fardmanesh, M. (1990). “Fiscal Variables and Growth: A Cross-Sectional Analysis”. Public Choice, 64, 239-252.
Mittnik, S. & Semmler, W. (2012). “Regime Dependence of the Fiscal Multiplier”. Journal of Economic Behavior & Organization, 83(3), 502–522.
Nakajima, J., Munehisa, K. & Toshiaki, W. (2011). “Bayesian Analysis of Time-Varying Parameter Vector Autoregressive Model for the Japanese Economy and Monetary Policy”. Journal of The Japanese and International Economies. 25(3), 225-245.
Perotti, R. (1999). “Fiscal Policy in Good and Bad Times”. The Quarterly Journal of Economics, 4(114), 1399–1436.
Primiceri, G. (2005). “Time Varying Structural Vector Auto Regressions and Monetary Policy”. Review of Economic Studies, 72, 821-852.
Schclarek, A. (2007). “Fiscal Policy and Private Consumption in Industrial and Developing Countries”. Journal of Macroeconomics, 29(4), 912-939.
Stock, J. & Watson, M. (1999). “Forecasting Inflation”. Journal of Monetary Economics, 44, 293-335.
Stock, J. & Watson, M. (2008). “Phillips Curve Inflation Forecasts”. NBER Working Paper No. 14322.
Tagkalakis, A. (2008). “The Effects of Policy on Consumption in Recessions and Expansions”. Journal of Public Economics, 92, 1486-1508.
Tang, H. C., Liu, P. & Cheung, E. C. (2013). “Changing Impact of Fiscal Policy on Selected ASEAN Countries”. Journal of Asian Economics, 24, 103–116.
Tanzi, V. & Howell, H. Z. (1997). “Fiscal Policy and Long-Run Growth”. International Monetary Fund Staff Papers, 44, 179-209.
Van, A. B. & Garretsen, H. (2003). “Keynesian, Non-Keynesian or No Effects of Fiscal Policy Changes? The EMU Case”. Journal Macroecon, 25, 213– 240.
Wahab, M. (2011). “Asymmetric Output Growth Effects of Government Spending: Cross-Sectional and Panel Data Evidence”. International Review of Economics and Finance, 20, 574–590.
Wane, A. (2011). “Effects of Fiscal Policy on Credit Market: Evidence in Japan Using a Cointegration Analysis”. Global Economa and Finance Journal, 4(2), 74-87.