با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می‌شود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاست‌گذاریاقتصادی،بررسیرابطه‌ نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستان‌ها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه‌جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان‌ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه‌ای بسیار ضروری است؛ از این‌رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان‌های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان می‌تواند به‌عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه‌ای، در استان‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده‌های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان‌ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی‌های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان‌های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی (SAC) نشان می‌دهد رابطه اوکان در سطح استان‌های ایران مورد تأیید قرار می‌گیرد و توسعه بازار کار ناحیه‌ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان‌های دیگر نیز سرریز می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic Growth and Regional Labour Market Development in Iran's Provinces: Okun’s Law in a Spatial Context

نویسندگان [English]

  • Siab Mamipour 1
  • Atefeh Rezaei 2

1 Assistant Professor in Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 MSc Student of Economic and Social Systems, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The inverse relationship between economic growth and unemployment rate is known as Okun’s law in the economic literature. According to the importance of Okun's law on economic policy, investigating the relationship between unemployment rate and economic growth is very important at provincial level. Also, with regard to labor mobility between provinces based on economic conditions, spatial and spillover effects are essential in regional studies; therefore, the main objectives of this paper are to investigate Okun's law in Iran's provinces with spatial econometric approach and whether Okun’s law can be used as a rule of thumb for surveying the labor market response to changes in regional economic growth, in Iran's provinces. A panel data set for 30 provinces during period of 2005 to 2013. The results show that unemployment rates and economic growth of provinces have spatial dependence and labor market performance is influenced by macroeconomic situation and its features the economic situation in neighboring provinces. Hence, in this study spatial panel is employed to investigate Okun’s law. The results of spatial panel (SAC) approve accuracy of Okun's law in Iran's provinces; and the development of regional labor market is not limited to the provincial borders and spillovers to other provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Okun’s Law
  • Spatial Econometrics
  • Unemployment Rate
  • Economic Growth
احسانی، محمدعلی؛ کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 144-125.
بختیاری، صادق و یحیی‌آبادی، ابوالفضل (1381). "تحلیل تجربی نقش بخش‌های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 6، 78-59.
دادگر، یدالله؛ نظری، روح‌الله و فهیمی‌فر، فاطمه (1393). "بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه‌ بر ساختار جمعیتی". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 4، 959-927.
دل‌انگیزان، علیرضا؛ امیریانی، پرستو و خالوندی، زینب (1392). "بررسی رابطه‌ بین تولید ملی و بیکاری در استان‌های ایران بر اساس قانون اوکان (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)". همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران، دوره‌ اول.
رضوانی‌نیا، علیرضا (1391). "رشداقتصادوبیکاری، بررسی قانوناوکاندرایران". پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
شهبازی، کیومرث و طالبی، زهرا (1391). "تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان‌های کشور". فصلنامه‌ اقتصاد مقداری (بررسی‌هایاقتصادیسابق)، دوره‌ 9، شماره‌ 1، 35-19.
کریمی، زهرا؛ سلمانی، محمدرضا و تقی‌زاده، میترا (1393). "بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 13، 230-209.
لشکری، محمد؛ بهنامه، مهدی و حسنی، ملیحه (1395). "اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 130-115.
مقصودپور، سارا و ذوالفقاری، امید (1395). "بررسی ارتباط بین قانون اوکان و نوسان‌های تجاری در اقتصاد ایران در طول سال‌های 1380 تا 1392". کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دوره‌ چهارم.
ممی‌پور، سیاب و کریمی، سپیده (1393). "بیکاری، رشد اقتصادی و قانون اوکان در اقتصاد ایران". کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، دوره‌ اول.  
 
Adanu, K. (2005). “A Cross-Province Comparison of Okun´s Coefficient for Canada”. Applied Economics, 37, 561-570.
Anselin, L. )1988(. “Spatial Econometrics: Methods and Models”. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
Ball, L., Leigh, D. & Loungani, P. (2012). “Okun’s Law: Fit at 50? ”. IMF Conference Paper:http://www.imf.org/external/np/res/seminars/2012/arc/pdf/BLL.pdf.
Belotti, F., Hughes, G. & Piano Mortari, A. (2016). “Spatial Panel Data Models Using Stata”. CEIS Tor Vergat, 14(5), No. 373
Binet, M. & Facchini, F. (2013). “Okun's Law in The French Regions: A Cross-Regional Comparison”. Economics Bulletin, Access Economic, 33(1), 420-433.
Blanchard, O. (2004). “Macroeconomics”. 5th Edition, Pearson, Upper Saddle River, New Jersey.
Boulton, T. (2010). “Test of Okun’s Law for the 10 Eastern European Countries”. London Metropolitan Business School Working Paper:http://ukdataservice.ac.uk/media/263140/boulton-paper.pdf.
Cazes, S., Verick, S. & Al Huassami, F. (2011). “Diverging trends in Unemployment in the United States and Europe: Evidence from Okun’s Law and the Global Financial Crisis”. Employment Working Paper No. 106, International Labor Office, Geneva.
Cháfer, C. (2015). “An Analysis of the Okun’s Law for the Spanish Provinces”. Research Institute of Applied Economics. Working Paper 2015/01, 1-37.
Chamberlin, G. (2011). “Okun’s Law Revisited”. Office for National Statistics, Economic and Labour Market Review, 5(2), 104-132.
Christopoulos, D. K. (2004). “The Relationship between Output and Unemployment: Evidence from Greek Regions”. Papers in Regional Science, 83, 611-620.
Elhorst, J. P. (2010). “Applied Spatial Econometrics: Raising the Bar”. Spatial Economic Analysis, 5(1), 9-28.
Freeman, D. G. (2000). “Regional Test of Okun’s Law”. International Advances in Economic Research, 6(3), 550-557.
Giha, R. C., Leat, P. M. K. & Renwick, A. W. (2012). “The Relationship between Output and Unemployment in Scotland: A Regional Analysis”. Working Papers 131465, Scotland's Rural College (Formerly Scottish Agricultural College), Land Economy & Environment Research Group.
Gordon, R. J. (1984). “Unemployment and Potential Output in the 1980's”. Brookings Papers on Economic Activity, 15, 537-564.
Harris, R. & Silverstone, B. (2001). “Testing for Asymmetry in Okun’s Law: A Cross Country Comparison”. Economic Bulletin, 5, 1-13.
Herwartz, H. & Niebuhr, A. (2011). “Growth, Unemployment and Labour Institutions: Evidence from Across-Section of EU Regions”. Applied Economics, 43, 4663-4676.
Kangasharju, A., Tavéra, C. & Nijkamp, P. (2011). “Regional Growth and Unemployment. The Validity of Okun’s Law for the Finnish Regions”. Serie Research Memoranda 0006, VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics.
Kargi, B. (2014). “Okun’s Law and Long Term Co-Integration Analysis for OECD Countries (1987-2012)”. International Research Journal of Finance and Economics, 6(1), 38-46.
Knotek, E. S. (2007). “How Useful is Okun’s Law”. Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, 4, 73-103.
Kosfeld, R. & Dreger, C. (2006). “Thresholds for Employment and Unemployment: A Spatial Analysis of German Regional Labour Markets, 1992-2000”. Papers in Regional Science, 85(4), 523-542.
Lee, J. (2000). “The Robustness of Okun’s Law: Evidence from OECD Countries”. Journal of Macroeconomics, 22(2), 331-356.
LeSage, J. P. & Pace, R. K. (2009). “Introduction to Spatial Econometrics”. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, ISBN 978-1-4200-6424-7.
LeSage, J. P. (1999). “The Theory and Practice of Spatial Econometrics”. University of Toledo, Toledo, Ohio.
Malley, J. & Molana, H. (2008). “Output, Unemployment and Okun’s Law: Some Evidence from G7”. Economic Letters, 101, 113-115.
Marlon, A. & Tatlonghari, V. (2017). “The Relationship between Output Growth and Unemployment in the Philippines Economy (1990-2014).” An Empirical Analysis of Variants of Okuns’s Law, 5(1), 49-68.
Moazzami, B. & Dadgostar, B. (2009). “Okun’s law Revisited: Evidence from OECD Countries”. International Business & Economics Research Journal, 8(8), 21-24.
Moosa, I. A. (1997). “A Cross-Country Comparison of Okun´s Coefficient”. Journal of Comparative Economics, 24, 335-356.
Moosa, I. A. (2008). “Economic Growth and Unemployment in Arab Countries: Is Okun’s Law Valid.” Journal of Development and Economic Policies, 10(2), 7-24.
Niebuhr, A. (2003). “Spatial Interaction and Regional Unemployment in Europe”. European Journal of Spatial Development, 5, 1-26.
Oberst, C. A. & Oelgemöller, J. (2013). “Economic Growth and Regional Labor Market Development in German Regions: Okun’s Law in a Spatial Context”. FCN Working Paper 5/2013, 1-41.
Owyang, M. T. & Sekhposyan, T. (2012). “Okuns’s Law over the Business Cycle: Was the Great Recession all that Different?”. Federal Reserve Bank of St, Louis Review, 94(5), 399-418.
Palombi, S., Perman, R. & Tavéra, C. (2015). “Commuting Effects in Okun’s Law Among British Areas: Evidence from Spatial Panel Econometrics”. Papers in Regional Science, 96, 191–209.
Perman, R., Stephan, G. & Tavéra, C. (2014). “Okun's Law-A Meta-Analysis”. Manchester School Working Papers, 1-30.
Perugini, C. & Signorelli, M. (2005). “Growth and Employment in EU Countries and Regions”. XX National Conference of Labour Economics (AIEL), Rome.
Pierdzioch, C., Rülke, J. C. & Stadtmann, G. (2012). “Is There a Core of Macroeconomics that Euro Area Forecasters Believe In?”. German Economic Review, 13(1), 103-115.
Prachowny, M. (1993). “Okun’s Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates”. Review of Economics and Statistics, 75, 331-336.
Revoredo-Giha, C. (2012). “The Relationship between Output and Unemployment in Scotland: A Regional Analysis”. Land Economy Working Paper Series, 65, 1-16.
Schalk, H. J., Lüschow, J. & Untiedt, G. (1997). “Wachstum und Arbeitslosigkeit – Gibt es noch einen Zusammenhang?”. Ifo-Schnelldienst, Ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, 50(17-18), 3-14
Sögner, L. & Stiassny, A. (2002). “An Analysis on the Structural Stability of Okun’s Law – A Cross Country Study”. Applied Economics, 14, 1775-1787.
Stock, L. & Vogler-Ludwig, K. (2010). “NAIRU and Okun’s Law – The Macro-Economy in a Nutshell?”. Thematic Paper for the European Employment Observatory of the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels.
Villaverde, J. & Maza, A. (2009). “The Robustness of Okun’s Law in Spain, 1980-2004 Regional Evidence”. Journal of Policy Modeling, 31, 289-297.
Yazgan, M. E. & Yilmazkuday, H. (2009). “Okun’s Convergence within the US”. Letters in Spatial and Resource Sciences, 2, 109-122.