با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست‌گذاری‌های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت‌های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون‌زا در نظر گرفته شده و نه برون‌زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست‌گذار نشان می‌دهد که عبور نرخ ارز به قیمت‌ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست‌گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها شده را باید لحاظ کرد. از این‌رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می‌رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه‌ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی‌که افزایش انحراف معیار تکانه‌ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می‌دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی‌دهد، اندازه نسبی این واکنش­ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conditional Exchange Rate Pass-Through (ERPT) to Import Prices and Effects of a Change in Variance of the Shocks on ERPT: A DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • Matin Borghei 1
  • Teymour Mohamadi 2

1 Ph.D. Student of Economics, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, for analysis of exchange rate pass-through (ERPT) to import prices, a structural dynamic stochastic general equilibrium model is used and exchange rate is considered as an endogenous variable not exogenous. Therefor we can calculate exchange rate pass-through conditional on each shock. The advantage of this approach is that it shows to policy makers that ERPT conditional on each shock is different and policy maker should take the cause of the change, into account. Hence a dynamic stochastic general equilibrium model for Iran is presented and calibrated. Then by impulse response functions, ERPT conditional on different shocks (technology, oil revenues, foreign output, money demand, foreign interest rates and monetary policy shocks) has derived. Also, a test for the effects of the changes in variance of each shock on the degree of conditional ERPT has been performed. The standard deviations of the shocks affect the scale of the impulse-response functions, but not their shape. This means that the relative magnitude ofthese responses and conditional measures of pass-through will not be altered by changes in the variance of theshocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Pass-through to Import Prices
  • Small Open Economy
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
  • Standard Deviation of Shocks
ابراهیمی، سجاد و مدنی‌زاده، سیدعلی (1395). "تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران". فصلنامهعلمی-پژوهشیمطالعاتاقتصادیِکاربردیایران، سال پنجم، شماره 18، 170-147.
لشکری، محمد؛ بهنامه، مهدی و حسنی، ملیحه (1395). "اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 130-115.
متوسلی، محمود و ابراهیمی، ایلناز؛ شاه مرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت". فصلنامهپژوهش‌هایاقتصادی، سال دهم، شماره 4، 116-87.
مشیری، سعید، باقری‌ پرمهر، شعله و موسوی نیک، سیدهادی (1390). "بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره پنجم، 90-69.
موسوی محسنی، رضا و سبحانی پور، مینا (1387). "بررسی گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران". پژوهشنامهاقتصادی، شماره 4، 149-129.
 
 
 
 
Adolfson, M. (2002). “Monetary Policy with Incomplete Exchange Rate Pass-Through”. Mimeo. Stockholm School of Economics.
Bergin, P. R. & Feenstra, R. C. (2001). “Pricing-to-Market, Staggered Contracts, and Real Exchange Rate Persistence”. Journal of International Economics, 54, 333–359.
Bergin, P. R. (2006). ‘How Well Can the New Open Economy Macroeconomics Explain the Exchange Rate and Current Account?”. In Press Journal of International Money and Finance.
Betts, C. & Devereux, M. B. (1996). “The Exchange Rate in a Model of Pricing-to-Market”. European Economic Review, 40, 1007-1021.
Betts, C. & Devereux, M. (2001). “The International Effects of Monetary and Fiscal Policy in a Two-Country Model”. In: Calvo, G., Dornbusch, R., Obstfeld, M. (Eds.), Essays in Honor of Robert A. Mundell, 9–52, MIT Press, London. Cambridge, 9-52.
Betts, C. & Devereux, M. B. (2000). “Exchange Rate Dynamics in a Model of Pricing-to-Market”. Journal of International Economics, 50, 215-244.
Bouakez, H. & Rebei, N. (2008). “Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Evidence from Canada”. Journal of International Economics, 75, 249–267.
Calvo, G. (1983). “Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework”. Journal of Monetary Economics, 12, 383–398.
Canova, F. (1994). “Statistical Inference in Calibrated Models”. Journal of Applied Econometrics, 9, 123-144.
Chari, V. V., Kehoe, P. J. & McGrattan, E. R. (2002). “Can Sticky Price Models Generate Volatile and Persistent Real Exchange Rates”. Review of Economic Studies, 69, 533–563.
Choudhri, E. U., Faruqee, H. & Hakura, D.S. (2005). “Explaining the Exchange Rate Pass-Through in Different Prices”. Journal of International Economics, Elsevier, 65(2), 349-374.
Devereux, M. & Engel, C. (2003). “Monetary Policy in the Open Economy Revisited: Price Setting and Exchange-Rate Flexibility”. Review of Economic Studies, 70(4), 765–783.
Devereux, M. B. & Yetman, J. (2003). “Price-Setting and Exchange Rate Pass-Through: Theory and Evidence”. In Price Adjustment and Monetary Policy: Proceedings of a Conference Held by the Bank of Canada, November 2002 (347–371): Bank of Canada.
Forbes, K., Hjortsoe, I. & Nenova, T. (2015). “The Shocks Matter: Improving our Estimates of Exchange Rate Pass-Through”. External MPC Unit Discussion, Paper No. 43, Bank of England.
Gagnon, J. E. & Ihrig, J. (2004). “Monetary Policy and Exchange Rate Pass-Through”. International Journal of Finance and Economics, 9, 315–338.
Gal´ı, J. & Monacelli, T. (2005). “Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy”. Review of Economic Studies, 72, 707–734.
Hoover, K. D. (1995). “Facts and Artefacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real Business Cycle Models”. Oxford Economic Papers. 47(1), 24-44.
Ireland, P.N. )2003(. “Endogenous Money or Sticky Prices”. Journal of Monetary Economics, 50, 1623–1648.
Laxton, D. & Pesenti, P. (2003). “Monetary Rules for Small, Open, Emerging Economies”. Journal of Monetary Economics, 50, 1109–1146.
Lucas, R. E. (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. In K. Brunner & A. H. Meltzer (Eds.), The Philips Curve and Labor Markets, Vol 1 of Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (pp. 19–46), Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
Monacelli, T. )2005(. “Monetary Policy in a Low Pass-Through Environment”. Journal of Money, Credit, and Banking, 37, 1047–1066.
Obstfeld, M. & Rogoff, K. (1995). “Exchange Rate Dynamics Redux”. Journal of Political Economy, 103, 624–660.
Rotemberg, J. J. (1982). “Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output”. Review of EconomicStudies, 49, 517–531.
Smets, F. & Wouters, R. (2002). “Openness, Imperfect Exchange Rate Pass-Through and Monetary Policy”. Journal of Monetary Economics, 49, 947–981.
Taylor, J. B. )2000(.“Low Inflation, Pass-through and the Pricing Power of Firms”. European Economic Review, 44, 1389-1408.