با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانش آموخته دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه‌گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم‌افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Political Economy of Growth and Impact of Some of the Fundamental Factors on Economic Growth of Iran

نویسندگان [English]

  • aliakbar arabmazar 1
  • rassam moshrefi 2
  • mohammad mostafazadeh 3

1 Professor, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 M.A. in Economic Systems Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Economic growth is one of the key variables measuring economic performance of any country. So it is very important to understand the factors influencing it.In this paper, a selection of some institutional and political variables along with basic variables affecting economic growthhave been used to analyze their effects on economic growth in period 1980 to 2013. Eight comparative models by applying ARDL method and using Eviewssoftware have been estimated.The research results indicate that the fundamental political and social parameters have stronger impact on economic growth in comparison of basic variables.The variables of democracy, the quality of law, economic freedom, openness, human development and good governance directly influence economic growth in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Economic Growth Fundamental Factors of Growth
  • Rule of Law
  • Political Rights
  • Civil Liberties
اصغرپور، حسین؛ احمدیان، کسری و منیعی، امید (1392). "اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی APARCH". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، شماره 68، 194–175.
برقندان، ابوالقاسم؛ برقندان، کامران؛ ستوده نیاکران، سلمان و پازند، مجید (1389). "اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 4، شماره 2، پیاپی 12، 56–39.
پناهی، حسین و رفاعی، رامیار (1391). "تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل آرمی". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 6، شماره 2، پیاپی 18، 138–123.
جلالی، ام‌البنین؛ انصاری سامانی، حبیب و هاتفی مجومرد، مجید (1396). "اثر ریسک سیاسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 8، شماره 29، 174-157.
داده‌های واقع بر وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:http://www.cbi.ir.
درگاهی، حسن و قدیری، امرالله (1382). "تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درون‌زا)". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 7، شماره 26، 33–1.
دودانگی، محمد (1395). "عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، 147-131.
رنانی، محسن؛ دلالی اصفهانی، رحیم و صمدی، علی (1389). "ارائه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 10، شماره 2، 215–193.
صیفی، شاپور (1395). "برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر مدل یورگنسون-فرائومنی)". پایان‌نامه دوره دکتری، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
فلاحتی، علی؛ خالوندی، زینب و داربیدی، مریم (1393). "بررسی اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در ایران (به کمک روش ARDL)". دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی، بیست و هشتم مهرماه 1393، شیراز.
کمیجانی، اکبر؛ گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا (1392). "اقتصاد سیاسی رشد". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 21، شماره 65، 82 – 61.
پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی:
 http://databank.worldbank.org/data /database.
آمارهای واقع بر وب‌‌سایت خانه آزادی
 https://freedomhouse.org
پایگاه اطلاعات نشریات و آمار مرکز آمار ایران
 http://amar.sci.org.ir/.
آمارهای پایگاه اطلاعاتی انرژی جهان
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html.
Alexiou, C., Tsaliki, P. & Rasha, O. H. (2014). “Institutional Quality and Economic Growth: Empirical Evidence from the Sudanese Economy”. Economic Annals, 203(59), 119-137.

Augustin, K. F. (2016). “Growth, Inequality, and Poverty Redu in Developing Countries: Recent Global Evidence”. Research in Economics, Available online 1 June 2016.

Barro, R. J. (1996). “Democracy and Growth”. Journal of Economic Growth, 1(1), 1-27.

Barro, R. J. (1997). “Determinants of Economic Growth”. Cambridge, MA: MIT Press, a1997.

Barro, R. J. (1999). “Determinants of Demecracy”. Journal of Political Economy, 107(6), 158-183.

Carlos, G. (2016). “Institutions and Growth: a GMM/IV Panel VAR Approach”. Economics Letters, 138, 85-91.

D'agostino, G., Dunne, J. P. & Pieroni, L. (2016). “Government Spending, Corruption and Economic Growth”. World Development, 84, 190-205.

Fatas, A. & Mihov, I. (2013). “Policy Volatility, Institutions & Economic Growth”. Review ofEconomics and Statistics, 95(2), 362-376.
Fukuyama, F. (1989). “The End of History”, The National Interest, New York, The Free Press, a1989.
Fukuyama, F. (1992). “The End of History and The Last Man”. New York, The Free Press, a1992.
Glaeser, E., Scheinkman, J. & Shleifer, A. (2003), “The Injustice of Inequality”. Journal of Monetary Economics, 50(2), 199-222.
Gyimah-Brempong, K. (2002). “Corruption, Economic Growth and Income Inequality in Africa”. Economics of Governance, 3(3), 183-209.
Johnson, H. G. (1958). “Planning and the Market in Economic Development”. Pakistan Economic Journal, 8(6), 44-55.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2010). “Governance Matters: The Worldwide Governance Indicators, Aggregate Indicators of Governance 1996-2010”. URL: http://www.govindicators.org.
Knack, S. (2003). “Democracy, Governance and Growth”. Ann Arbor, The University of Michigan Press, a2003.
Li, S. & Filer, L. (2007). “The Effect of Governance Environment on the Choice of Investment Mode and the Strategic Implications”. Journal of World Business, 42, 80-98.
Lipset, S. M. (1959). “Som Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”. American Political Science Review, 53(1), 69-105.

Lucas, D. (2015). “Votes and Regional Economic Growth: Evidence from Turkey”. World Development, 78, 477–495.

North, D. C. (1991). “Institutions”. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97-112.

Olson, M. (2000). “Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships”. New York, Basic Books, a2000.
Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.
Rodrik, D. (2000), “Institutions for High-Quuality Growth: What Are They and How to Acquire Them”. Princeton, Princeton University Press, a2000.
Snowdon, B. & Vane, H. R. (2005). “Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and current State”. UK, Northhampton, MA: E. Elgar, c2005.
Valeriani, E. & Peluso, S. (2011). “The Impact of Institutional Quality on Economic Growth and Development: An Empirical Study”. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 1(6), 443-468.