با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران و استاد مدعو گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بی‌ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می‌دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی‌های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی‌ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بر اساس داده‌های سال‌های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی‌ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می‌یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد در بلندمدت شاخص بی‌ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Instability on the Unofficial Dollarization in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Sima Eskandari Sabzi 1
  • Asadolah Farzinvash 2
  • Kambiz Hojabr Kiani 3
  • Hamid Shahrestani 4

1 Ph.D. Student in Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor of Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor of Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Economics, Sciences and Researchs Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Economic instability affects the domestic money that economic agents are willing to hold. For example in an uncertain inflationary environment, they prefer to less demand for money and use those asset which has less risk of maintenance, such as foreign currency and foreign assets. The use of foreign currency as a store of value is "dollarization". This study examines the impact of economic instability on the unofficial dollarization in Iran. For this purpose, we estimate the degree of dollarization by Kamin and Ericsson (2003) and El-Erian (1988) method, then obtain a composite macroeconomic instability index with the consumer price index, exchange rate, stock of international reserves, interest rate and budget deficit, then examine by using a vector auto regression model over the period of 1979 to 2014. The results indicate that economic instability affects dollarization positively. The impulse response function shows that a one-standard error shock in instability increases dollarization at first, and gradually reduced. The results of variance decomposition also show that in long term instability index can explain fluctuation of the dollarization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Money Demand
  • Dollarization
  • Currency Substitution
  • Economic instability
ابوذری، ایوب و زمانیان، غلامرضا (1393). "تقاضای پول در اقتصادهای دلاری شده (مطالعه موردی ایران)". تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره 2، 228-211.
احسانی، محمدعلی؛ کشاورز، هادی و کشاورز، مسعود (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 144-125.
اسکندری، سیما؛ فرزین‌وش، اسداله؛ هژبر کیانی، کامبیز و شهرستانی، حمید (1395). "نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران، رهیافت گارچ چند متغیره". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره 10، شماره 3، 21-1.
خلعت‌بری، فیروزه (1368). "اقتصاد دلاری و سپرده‌های ارزی: بحث نظری و مفاهیم آن از دید اقتصاد کلان". اقتصاد مدیریت، دوره 1، شماره 1، 49-29.
زال‌پور، غلامرضا (1373). "جانشینی ارز به جای پول ملّی در اقتصاد ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربیت مدرس.
زمانیان، غلامرضا و ابوذری، ایوب (1392). "شوک‌های ارزی و دلاری شدن اقتصاد ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، دوره 2، شماره 5، 73-55.
سوری، علی (1391). "اقتصادسنجی، همراه با کاربرد ایویوز 7". تهران، انتشارات فرهنگ شناسی، چاپ پنجم.
شهرستانی، حمید و شریفی رنانی، حسن (1387). "تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران". تحقیقات اقتصادی. دوره 43، شماره 2، 114-89.
صامتی، مجید و کارنامه حقیقی، حسن (1392). " اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک‌های تجاری، مطالعه موردی ایران 1388-1353". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 13، شماره 48، 145-121.
فرزین‌وش، اسداله و لشکری، محمد (1382)."جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از ایران". پژوهشنامه بازرگانی، دوره 7، شماره 29، 51-1.
کیاحسینی، سید ضیاالدین؛ هاشمی، مونا؛ حاتمی، امین و نظریان، رافیک (1396). "نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی (ارزیابی قاعده مک کالم در ایران)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 124-113.
لشکری، محمد و فرزین‌وش، اسداله (1382). "تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه‌گیری درجه جانشینی در ایران". تحقیقات اقتصادی، دوره 38، شماره 3، 77-57.
یزدان‌پناه، احمد و خیابانی، ناصر (1375). "جایگزینی پول ملّی (دلاری شدن اقتصاد ایران)". مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 359-335.
 
 
 
 
Adom, A. D., Sharma, S. C. & Morshed, A. M. (2009). “Currency Substitution in Selected African Countries”. Journal of Economic Studies, 36(6), 616-640.
Alesina, A. & Barro, M. (2001). “Dollarization”. The American Economic Review, 91(2), 381–385.
Arango, S. & Nadiri, M. I. (1981). “Demand for Money in Open Economies”. Journal of Monetary Economics. 7(1), 69-83.
Bahmani Oskooee, M. & Tanku, A. (2006). “Black Market Exchange Rate, Currency Substitution and the Demand for Money in LDCs”. Economic System, 30(3), 249-263.
Bahmani-Oskooee, M. & Malixi, M. (1991). “Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”. Applied Economics, 23(8), 1377-1384.
Barro, R. J. (1970). “Inflation, the Payments Period and the Demand for Money”. Journal of Political Economy 78(6), 1228-1263.
Berg, A. & Borensztein, E. (2000). “The Pros and Cons of Full Dollarization”. IMF Working Paper; Full Dollarization (IMF).
Cagan, P. (1956). “The Monetary Dynamics of Hyperinflation”. in Friedman, Milton (1956), ed., Studies in the Quantity Theory of Money. Chicago: University of Chicago Press.
Calvo, G. A. & Rodriguez, A. Z. (1977). “A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectations”. Journal of Political Economy, 85(3), 617-625.
Calvo, G. A. & Vegh, C. A. (1992). “Currency Substitution in Developing Countries: An Introduction”. IMF; WP/ 92/ 40.
Clements, B. & Schwartz, G. )1993). “Currency Substitution: The Recent Experience of Bolivia”. World Development, 21(11), 1883-1893.
Cuddington, J. T. (1983). “Currency Substitutability Capital Mobility and Money Demand”. Journal of International Money and Finance, 2(2), 111-133.
Edwards, S. & Magendzo, A. (2001). “Dollarization, Inflation and Growth”. NBER Working Paper (8671).
El-Erian, M. A. (1988). “Currency Substitution in Egypt & Yemen Arab Republic”. IMF Staff Papers; 35(1), 85-103.
Fischer, S. (1993). “The Role of Macroeconomic Factors in Growth”. Journal of MonetaryEconomics, 32(3), 485-512.
Guidotti, P. E. & Rodriguez, C. A. (1992). “Dollarization in Latin America: Gresham's Law in Reverse?”. IMF Staff Papers, Palgrave Macmillan, 39(3), 518-544.
Jaramillo, L. & Sancak, C. (2007). “Growth in the Dominican Republic and Haiti: Why Has the Grass Been Greener on One Side of Hispaniola?”. IMFWorking Paper.
Kamin, S. B.& Ericsson, N. A. (2003). “DollarizationinPost- Hyperinflationary Argentina” . Journal of International Money and Finance, 22(2), 185-211.
Kumamoto, H. (2014). “Recent Experiences with Currency Substitution”. International Journal of Financial Research , 5(4), 1-12.
Levy Yeyati, E. & Broda, C. (2006). “Endogenous Deposit Dollarization”. Journal of Money, Credit and Banking, 38(4), 963-988.
Levy Yeyati, E. & Sturzenegger, F. (2003b). “Dollarization: A Primer”. in Levy Yeyati, E. and F. Sturzenegger (eds,) Dollarization. Cambridge, MA: The MIT Press, 1-52.
Levy Yeyati, E. (2003). “Financial Dollarization: Where Do We Stand?” IDB/World Bank Conference, Financial Dedollarization: Policy Options, December.
Milenković, I. & Davidović, I. (2013). “Determinants of Currency Substitution/Dollarization – The Case of the Republic of Serbia”. Journal of Central Banking Theory and Practice, 2(1), 139-155.
Mongardini, J. & Muller, J. (1999). “Ratchet Effects in Currency Substitution: An Application to the Kyrgyz Republic”. IMF;WP/99/102; July; 1-23.
Mueller, J. (1994). “Dollarization in Lebanon”. IMF Working Paper 94/129 (Washington: International Monetary Fund).
Neanidis, K. C. & Savva, C. S. (2006). “The Effects of Uncertainty on Currency Substitution and Inflation: Evidence from Emerging Economies”. The School of Economics Discussion Paper Series 0609.
Oomes, N.A. (2003). “Network Externalities and Dollarization Hysteresis: The Case of Russia”. International Monetary Fund Working Paper No. 03/96.
Ramirez-Rojas, C. L. (1996). “Monetary Substitution in Developing Countries”. Finance and Development, 4,35-41.
Reding, P. & Morales, J. A. (1999). “Currency Substitution and Network Externalities”. University of Namur. Proceedings of the XII World Congress of the International Economic Association.
Sahay, R. & Vegh, C. A. (1995). “Dollarization in Transition Economies: Evidence and Policy Implications”. IMF Working Paper. WP/95/96: 1.
Savastano, M. (1996). “Dollarization in Latin America: Recent Evidence and Some Policy Issues”.IMF Working Paper, No.96/4.
Thomas, L. R. (1985). “Portfolio Theory and Currency Substitution”. Journal of Money, Credit and Banking, 17(3), 347-357.
Uribe, M. (1997). “Hysteresis in a Simple Model of Currency Substitution”. Journal of Monetary Economics, 40(1), 185-202.
World Bank, World Development Report. (1991).