با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات بر روی رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، طی دوره زمانی 1358 تا 1394، می‌‌پردازد. علاوه بر متغیرهای رشد متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات، از متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد سرمایه‌گذاری نیز در مدل استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که نرخ تورم، رشد مخارج مصرفی و رشد متنوع‌سازی عمودی صادرات در هر دو رژیم 0 و 1 تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهای نرخ رشد متنوع‌سازی افقی صادرات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد با این تفاوت که این تأثیر تنها در رژیم 0 معنادار است. همچنین در ادامه بر اساس سه سناریو پیشنهادی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1395 و 1396 پیش‌بینی شده است. نتایج پیش‌بینی نشان می‌دهد که در صورتی خواهیم توانست به نرخ رشد متوسط 8 درصدی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم که بر ظرفیت‌های خالی اقتصاد مخصوصاً در زمینه سیاست‌های متنوع‌سازی افقی و عمودی صادرات تأکید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Horizontal and Vertical Diversification Policies of Export and their Effect on Economic Growth: Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

  • hossein amiri 1
  • marjaneh beshkhoor 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran , Iran

2 Young Researchers and Elite Club, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In this study, the effect of horizontal and vertical diversification policies on economic growth in Iran is investigated. The approach applied is Markov Switching regimes, for annual data series 1979-2015. The growth rates of horizontal and vertical diversification, consume expenditure, and investment as well as inflation rate are the variables which are used in this study. The results show that inflation rate, consume expenditure and vertical diversification growth have positive and significant effect, in both 0 and1 regimes, on economic growth. Furthermore, the horizontal diversification and investment growth also have positive effect on economic growth but only in 0 regime. Additionally, the predicted economic growth rate under three proposed scenarios, for 2016 and 2017 years, show that we can reach 8 percentage as medium growth rate in the sixth development program with emphasizing on vacant capacity, especially horizontal and vertical diversification policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal Diversification
  • Vertical Diversification
  • Economic Growth
  • Markov-Switching Model
آذربایجانی، کریم؛ راکی، مولود و رنجبر، همایون (1390). "تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای گروه دی هست)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره سوم، 201-165.
پورفرج، علیرضا و خالقیان، عادله (1393). "اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 14، 112-93.
جلیلی، زهرا (1392). "بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 13، 42-29.
حیدریان، حسن و سقائیان نژاد، سید حسین (1379). "تعیین ارتباط علّی بین صادرات و رشد اقتصادی با استفاده از الگوهای VAR به روش رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط تکراری (IDUR) در ایران". مجله علوم اجتماعی و انسانی، دوره پانزدهم، شماره دوم، 120-97.
دژپسند، فرهاد و صبوری، حسین (1387). "تأثیر سیاست توسعه صادرات بر رشد بخش غیرنفتی ایران". فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 3، 64-45.
راسخ جهرمی، عرفانه و عابدی، فریبا (1390). "بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال‌های 1355-1388". فصلنامهعلمی پژوهشی پژوهش‌هایرشدوتوسعهاقتصادی، سال اول، شماره دوم، 111-95.
رضایی، حسن؛ لطفعلی پور، محمدرضا و مهدوی عادلی، محمدحسین (1395). "بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 24، 34-13.
رنجبر، همایون؛ دائی کریم‌زاده، سعید و معتقد، صابر (1393). "صادرات نفتی و غیرنفتی، بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی (رهیافت مدل رشد گسترش‌یافته فدر)". فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، سال اول، شماره دوم، 141-123.
صالحی سربیژن، مرتضی (1395). "مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل‌های ARIMA، مارکف ‌سوئیچینگ و ANFIS". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 64-51.
علمی، زهرا (میلا) و رنجبر، امید (1391). "اثر تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکید بر ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 4، 115-97.
کمیجانی، اکبر و حاجی، غلامعلی (1391). "نقش صادرات در بهره‌وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره دوم، شماره 7، 34-11.
کهنسال، محمدرضا و دادرس مقدم، امیر (1392). "عوامل مؤثر بر رشد بخش‌های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری". اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیست و سوم، شماره 91، 25-1.
مجرد، عصمت و کرباسی، علیرضا (1391). "رفتارهای غیرخطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات، مطالعه موردی کشورهای حاشیه دریای خزر". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 3، 210-191.
معززی، فاطمه؛ ترکمانی، جواد و صمدی، علی حسین (1386). "مطالعه اثرهای صادرات محصولات کشاورزی بر صادرات صنعتی و رشد اقتصادی". اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 2، 103-93.
مهدوی عادلی، محمدحسین و دهنوی، جلال (1390). "مقایسه رابطه علّیت بین رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD: یک تحلیل مبتنی بر داده‌های پنلی". مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، دوره 8، شماره 2، 24-1.
مهدیلو، علی؛ اصغرپور، حسین و برقی اسگویی، محمد مهدی (1395). "برآورد اثرات متقابل میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی از کانال تقویت کمی و کیفی نهاده‌ها؛ رهیافت MS-VAR". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،شماره 28، 32-17.
نعمت اللهی، سمیه و گرشاسبی، علیرضا (1393). "بررسی تغییرات تنوع‌پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی با تأکید بر دوره زمانی 1383-1391". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره چهارم، شماره 14، 92-75.
هراتی، جواد؛ بهراد امین، مهدی و کهرازه، ساناز (1394). "بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 46-29.
 
 
 
Acemoglue, D. & Zilibotti, F. (1997). “Was Prometheus Unbounded by Chance? Risk Diversification and Growth”. Journal of Political Economy, 105(4), 126–136.
Aurangzeb, M. (2006). “Export, Productivity and Economic Growth in Pakistan: A Time Series Analysis”. The Lahore Journal of Economics, 11(1), 1-18.
Awokuse, T. O. & Christopoulos, Dimitris K. (2009). “Nonlinear Dynamics and The Exports–Output Growth Nexus”. Economic Modelling, 26, 929–940.
Awokuse, T. O. (2003). “Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid for Canada?”. Canadian Journal of Economics, 36,126–136.
Awokuse, T. O. (2014). “Trade Openness and Economic Growth: Is Growth Export Led or Import Led?”. Applied Economics Journal, 40(2), 161-173.
Balavac, M. & Geoff, P. (2016). “The Link between Trade Openness, Export Diversification, Institutions and Output Volatility in Transition Countries”. Economic Systems Journal, 40(2), 273-287.
Balcilar, M. & Ozdemir, A. Z. (2013). “The Export-Output Growth Nexus in Japan: A Bootstrap Rolling Window Approach”. Empirical Economics, 44, 639-660.
Baliamoune-Lutz, M. (2011). “Growth by Detonation (Where Yiu Export Matters): Trade with China and Growth in African Countries”. African Development Review, 23(2),202-218.
Billah Dar, A., Bhanja, N., Samantaraya, A. & Kunar Tiwari, A. (2013). “Export Led Growth or Growth Led Export Hypothesis in India: Evidence Based on Time-Frequency Approach”. Asian Economic and Financial Review, 3(7), 869-880.
Boltho, A. (1996). “Was Japanese Growth Export-Led?”. Oxford Economic Papers, 48,415-432.
Brock, C. (2008). “Introductory Econometrics for Finance”. New York. Cambridge University Press, Second Edition.
Cabellero, R. J. & Cowan, K. (2008). “Financial Integration without Volatility”. MIT Department of Economics Working Paper, No 08-04.
Cadot, O., Carre`Re, C. & Strauss-Kahn, V. (2010). “Export Diversification: What’s Behind the Hump”. Review of Economics and Statistics, 93(2), 590-605.
Chatterjee, P. & Shukayev, M. (2012). “A Stochastic Dynamic Model of Trade and Growth: Convergence and Diversification”. Journal of Economic Dynamics and Control, 36(3), 416-432.
Dong He, W. & Zhang, A. (2009). “How Dependent Is the Chinese Economy on Exports and What Sense Has its Growth Been Export-Led”. Journal of Asian Economics, 21, 87-104.
Edwards, S. (1993). “Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries”. Journal of Economic Literature,31, 1358–1393.
Hamilton, J. D. (1989). “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”. Econometrica, 57(2), 357–384.
Hesse, H. (2008). “Export Diversification and Economic Growth”. The International Bank for Reconstruction and Development, Working Paper, 21, 63-86.
Imbs, J. & Wacziarg, R. (2003). “Stages of Diversification”. American Economic Review, 93(1), 63-86.
Kadyrova, A. (2011). “The Effect of Export Diversification on Country Growth”. Central European University (CEU eTD Collection), 10, 1-42.
Kapetanios, G., Shin, Y. & Snell, A. (2003). “Testing for a Unit Root in the Non-Linear STAR Framework”. Journal of Econometrics, 12, 359-379.
Klinger, B. & Lederman, D. (2006). “Diversification, Innovation, and Imitation Inside the Global Technological Frontier”. Research Policy Working Paper 3872, Word Bank, Washington, D.C.
Kohli, I. & Singh, N. (1989). “Exports and Growth: Critical Minimum Effort and Diminishing Returns”. Journal of Development Economics, 30, 391-400.
Marin, D. (1992). “Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid for Industrialized Countries?”. Review of Economics and Statistics, 74,678–688.
Mehmood, S. (2013). “Do Exports and Economic Growth Depend on Each Other at Intergovernmental Organization Level Trade: An Empirical Study”. Academy of Contemporary Research Journal, 2(4),152-160.
Mejia, J. F. (2011). “Export Diversification and Economic Growth, an Analysis of Colombia’s Export Competitiveness in the European Union’s Market”. A Product of Physica-Verlag Heidelberg, 12, 1-25.
Misas, M. & Ramirez, M. T. (2007). “Depression in the Colombia Economic Growth During the XX Century: A Markov Switching Regime Model”. Applied Economics Letters, 14, 803-808.
Misztal, P. (2011). “Export Diversification and Economic Growth in European Union Member States”. Oeconomia, 10(2), 55-64.
Moschos, D. (1989). “Export Expansion, Growth and the Level of Economic Development”. Journal of Development Economics, 30(1),93-102.
Mursheda, S. M. & Serinoc, L. A. (2011). “The Pattern of Specialization and Economic Growth: The Resource Curse Hypothesis Revisited”. Structural Change and Economic Dynamics, 22, 151–161.
Ocampo, J. A.) 1986). “New Developments in Trade Theory and LDC's”. Journal of Development Economics, 22, 129-170.
Olaleye, S. O., Edun, F. & Taiwo, S. B. (2013). “Export Diversification and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Test of Relationship Using a Granger Casualty Test”. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 5(1), 70-79.
Omisakin, O. A. (2009). “Export-Led Growth Hypothesis: Further Econometric Evidence from Nigeria”. Pakistan Journal of Social Sciences, 6(4), 219-223.
Pazim, K. H. (2009). “Panel Data Analysis of "Export-Led" Growth Hypothesis in BIMP-EAGA Countries”. MPRA Paper, Item ID13264.
Prebisch, R. (1950). “The Economic Development of Latin America and its Principal Problems”. Economic Bulletin for Latin America, 7(1), 1–22.
Reppas, P. A. & Christopoulos, D. K. (2005). “The Export-Output Growth Nexus: Evidence from African and Asian Countries”. Journal of Policy Modeling, 27, 929–940.
Ricardo, D. (1817). “Principle of Political Economy and Taxation”. Ed. R.M. Hartwell, Penguin, Hammondsport, 1817.
Salehi Esfehani, H. (1991). “Export, Import and Economic Growth in Semi-Industrialized Countries”. Journal of Development Economics, 35, 93-116.
Singer, H. W. (1950). “The Distribution of Trade between Investing and Borrowing Countries”. American Economic Review, 40, 531-548.
Smith, A. (1776). “The Wealth of Nations”. Ed.E. Cannan, Vol 2, Methuen, London.
Tang, C. F., Lai, Y. W. & Ozturk, I. (2011). “The Stability of Export-Led Growth Hypothesis: Evidence from Asia Four Little Dragons”. MPRA Paper, Item ID 52195, 1-13.
Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2012). “Economic Development”. Pearson, Eleventh Edition, Pearson, 11 Editions.
Woo, S. J. & Peyton, J. M. (1985). “Exports, Growth and Causality in Developing Countries”. Journal of Developing Economics, 18,1-12.
Yamada, H. (1998). “A Note on the Causality between Export and Productivity”. Economics Letters, 61, 111–114.