با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته اقتصاد

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده‌های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان‌ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان‌های ایران است. زیرساخت‌های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش می‌یابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان‌ها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استان‌های کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic and Social Infrastructure on Economic Growth Gap in Iran's Provinces

نویسندگان [English]

  • khaled ahmadzadeh 1
  • sholeh Nasri 2

1 university of kurdistan

2 Researcher

چکیده [English]

The main objective of this study is investigating the effect of economic and social infrastructure on economic growth gap within the framework of panel data method among Iran's provinces during the period (2006-2012). In this context, conditional and non-conditional convergency hypothesis related to province's economic growth has tested. The results show endorsement of both types of convergency of economic growth in the provinces of Iran. Economic infrastructure including communications and energy has a significant positive influence on economic growth. By entering the economic infrastructure variables in the equation of convergency the economic growth gap in the regions is reduced. Combined index of social infrastructure has the significant negative impact on economic growth in provinces. So that there are significant positive effect of health expenditure and the significant negative impact of education expenditure on economic growth in provinces.Therefore in order to reduce the gap in economic growth in the country's provinces, paying more attention to economic infrastructure and health sector and to review the allocation of resources in the educational sector is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Infrastructure
  • Social Infrastructure
  • Economic Growth Gap
  • Convergency
  • Iran's Provinces
  • Panel Data
اکبریان، رضا و فام کار، مهسا (1389)."بررسی ارتباط بین نابرابری درآمدی، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره اول، 185-161.
اکبریان، رضا و قائدی، علی (1390)."سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 3، 48-11.
پور فرج، علیرضا (1384). "مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره40، شماره 2، 86-57.
پهلوانی، مصیب؛ مهرابی بشر آبادی، حسین و افشار پور، مهلا (1393)."بررسی تأثیر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان‌های ایران". فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره16، 132-103.
خلیلی عراقی، سید منصور و مسعودی، ناهید (1385)."تئوری همگرایی و جایگاه ایران". فصلنامه علمی پژوهشی جستار‌های اقتصادی، سال سوم، شماره 6، 340-311.
رحمانی، تیمور (1383)."رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای در ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، 180-155.
رنج پور، رضا؛ سلمانی، بهزاد؛ کریمی تکانلو، زهرا و عبدی، حسن (1392)."اثر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی (بدون نفت) در ایران". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 12، 98-77.
زراءنژاد، منصور و انواری، ابراهیم (1384)."کاربرد داده‌های ترکیبی در اقتصاد سنجی". فصلنامه بررسی های اقتصادی، دوره 2، شماره 4، 52- 21.
سوری، علی (1391)."اقتصادسنجی همراه با کاربرد نرم افزار ایویوز 7". نشر فرهنگ شناسی. چاپ پنجم. 625-1.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و صالحی، مرضیه (1396). "تأثیر بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی بر سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی کشورهای برگزیده نفتی و توسعه ‌یافته: رویکرد پانل GMM". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 26، 48-35.
شهرکی، مهدی و قادری، سیمین (1394)."تأثیر زیرساخت‌های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 19، 136-115.
صادقی، سید کمال (1393)."بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، بهداشتی، امنیت و رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رهیافت حداقل مربعات پویا)". فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 21، شماره 80، 136-113.
عربی، زهرا و کاظمی، ابوطالب (1393)."تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 17، 124-109.
فتاحی بیات، غلامرضا؛ گودرزی، احمد و گودرزی، محمدرضا (1395). "تأثیرسرمایه انسانی نوآور بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی توسعه کشاورزی استان مرکزی(". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 142-129.
قربانی، مسعود؛ احمدی شادمهری، محمد طاهر و مصطفوی، سید مهدی (1393)."بررسی اثر زیرساخت‌ها بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره17، 60-49.
مرکز آمار ایران "حساب‌های منطقه‌ای". 1392-1379.
مرکز آمار ایران، "سالنامه آماری استان‌ها". 1391-1385.
    
 
Ademola, A.&  Afeikhena, J. (2004). “Utility Privatization and the Poor: Nigeria in Focus”.Global Issue Papers. No.12, 1-24.
Agenor, P. R. & Moreno-Dodson, B. (2006). “Public Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications”. World Bank Policy Rese, Arch Working Paper.Washington.
Alferedo, M. P. & Andraz, J. M. (2011). “On the Economic and Fiscal Effects of Investments in Road Infrastructure in Portugal”. International Economic Journal, 25(3), 465-492.
Badalian, G. , Herzfeld, T. & Rajcaniova, M. (2014). "Transportation Infrastructure and Economic Growth: Panel Data Approach for Armenia, Georgia and Turkey". Paper Prepared for Presentation for the 142 EAAE Seminar Growthing Success?, Agriculture and Rural Development in an Enlarged EU.
Baltagi, B. H. (2005). “Econometric Analysis of Panel Data”. 3rd ed.; Londan: John Wiely & Sons Ltd.
Barro, R. (2001). “Human Capital and Growth”. American Economic Review, 91(2), 12-17.
Bhattacharya, B. N. (2012). “Demands for Infrastructure”. In Bhattacharyay, B. N., Kawai, M. & Rajat, M. N. (Eds.) Infrastructure for Asian Connectivity. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Boossalem, F., Boossalem, Z. & Taiba, A. (2014). “The Relationship between Public Spending on Health and Economic Growth in Algeria: Testing for Co-Integration and Causality”. International Journal of Business and Management. 3, 25-39.
Calderon, C. & Serven, L. (2002). “The Output of Latin Americas Infrastructure Gap”. Central Bank of Chile, Working Paper No.186.
Chontanawat, J., Hunt, L. C. & Pierse, R. (2006). “Causality between Energy Consumption and GDP: Evidence From 30 Oecd and 78 Non-Oecd Countries”. Surrey Energy Economics Discussion Paper Series. ISSN 1749-8384.
Chor, F. T. (2010). “Multivariate Granger Causality and the Dynamic Relationship between Health Spending, Income and Health Price in Malaysia”. Mpra Paper.
 Churchill, S. A., Yew, S. L. & Ugur, M. (2015). “Effect of Government Education And Health Expenditure on Economic Growth: A Meta-Analysis”. Department of Economic. ISSN1441-5429, Discussion Paper 40/15.
Dao, M. Q. (2012). “Government Expenditure and Growth in Developing Countries”. Progress in Development Studies, 12(1), 77-82.
Demurger, S. (2001). “Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?”. Journal of Comparative Economics, 29, 95–117.
Dickens, W. T., Sawhill, I. & Tebbs, J. (2006). “The Effects of Investing in Early Education on Economic Growth”. Policy Brief, The Brookings Institutions.
Estache, A. & Fay, M. (2009). “Current Debates on Infrastructure Policies”. Working Paper, Commission on Growth and Development,9-45.
Farazmand, H. & Hasanpour, S. (2013). “The Analysis of The Effect of Private and State Educational and Health Care Expenditures on The Economic Growth of Iran”. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3). 1943 -1952.
Faridi, M. Z., Malik, M. Sh. & Bashir, F. (2011). “Transportation, Telecommunication and Economic Development in Pakistan”. Interdisciplinary Journal of Research in Business, (7), 45-52.
Gylfason, T. & Zoega, G. (2003). “Education, Social Equality and Economic Growth: A View of the Landscape”. CESifo Economic Studies, 49(4), 557-579.
Hong, J., Chu, Z. & Qiang, W. (2011). “Transportation Infrastructure and Regional Economic Growth: Evidence frome China”. Transportation, 38(5), 737-752.
Isola, W. A. & Alani, R. A. (2002). “Human Capital Development and Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria”. Journal of Asian Economic and Financial Review. homepage: //aessweb.com/journaldetail.php?d.
Jayme, F. G., Silva, G. J. C. & Martins, R. S. (2009). “Public Expenditure on Infrastructure and Economic Growth across Brazilian States”. Available online at: http: //www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20346.
Jha, D. & Kateja, A. (2008). “Exploring the Casual Relationship between Telecommunications and GDP Growth in India”. Artha Vijnana, 3, 195-208.
Kim, B. (2006). “Infrastructure Development for the Economic Development in Developing Countries: Lessons from Korea and Japen”. Gsics Working Paper Series, No 11.
Kim, Y. J. & Terada-Hagiwara, A. (2010). “A Survey on the Relationship between Education and Growth with Implications for Developing Asia”. ADB Economics Working Paper Series 236, 1-24. Asian Development Bank.
Kustepeli, Y., Gulcan, Y. & Akgungor, S. (2012). “Transportation Infrastructure Investment, Growth and International Trade in Turkey”. Applied Economics, 44(20), 2619–2629.
Loening, J. L. (2004). “Time Series Evidence on Education and Growth: The Case of Guatemala”. Revista de Analisis Economico, 19(2), 3-40.
Mazumdar, K. (1999). “Measuring the Well-Being of The Developing Countries: Achievement and Improvement Indices”. Social and Industrial Research, 47(1), 1–60.
Morris, M. D. (1997). “Measuring the Condition of the World Poor: The Physical Quility of Life Index”. Pergamon Policy Studies, 42(5), 20-26.
Olorunfemi, S. (2008). “Infrastructure Services and Manufacturing Growth in Nigeria”. Afnri Growth Economic and Business Review, 6(2), 74-97.
Onokoya, B. O., Tella, A. Sh. & Osaba, M. A. (2012). “Investment in Telecommunications Infrastructure and Economic Growth in Nigeria: A Multivariate Approach”. British Journal of Economic & Trade, 2(4), 309-326.
Peykarjou, K., Bakhshande Gollu, R., Parhizi Gashti, H. & Beigpoor Shahrivar, R. (2011). “Studying the Relationship between Health and Economic Growth in OIC Member States”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(8), 1041-1054.
Pradhan, R. P. (2009). “Education and Economic Growth in India: Using Error Correction Modelling”. International Research Journal of Finance and Economics, 139-147. http//www.eurojounals.com/finance.htm.
Pradhan, R. P.&  Bagchi, T. P. (2013). “Effect of Transportation Infrastructure on Economic Growth in India: the Vecm Approach”. Research in Transportation Economics, 38(1), 139-148.
Pradhan, R. P., Samadhan, B. & Pandey, Sh. (2013). “Transportation-Communication Infrastructure and Economic Growth: The Panel Var Application”. Jornal of Economic and Social Research, 15(2), 41-63.
Prudhomme, R. (2004). “Infrastructure and Development, Washington DC”. Paper Prepared for the ABCDE (Annual Bank Conference on Development Economics).
Sahoo, P., Dash, R. K. & Nataraj, G. (2010). “Infrastructure Development and Economic Growth in China. IDE Discussion Paper, No 261.
Sapkota, J. B. (2014). “Access to Infrastructure and Human Development: Crosscountry Evidence. JICA Research Institute, 21, 1-26.
Snieska, V. & Simkunaite, I. (2009). “Socio-Economic Impact of Infrastructure”. Economics of Engineering Decisions, 3, 16–25.
Sojoodi, S. N., Mohseni Zonuzi, F. & Mehin Asiani, N. (2012). “The Role of Infrastructure in Promoting Economic Growth in Iran”. Iranian Econimic Review, 16(32), 111-132.
Stern, D. I. & Cleveland, C. J. (2004). “Energy and Economic Growth”. Working Paper in Economics, Rensselaer Polytechnic Institute, No. 410, 1-41.
UNIDO. (2009). “Scaling up Renewable Energy in Africa”. 12 th Ordinary Session of Heads of State and
Governments of the African Union
. Addis Ababa, Ethiopia, 1-52.
Ventelou, B. & Bry, X. (2006). “The Role of Public Spending In Economic Growth, Envelopment Methods”. Journal of Policy Modeling. 28(4), 403-413.
Vukeja, V. (2015). “The Impact of Infrastructure Investment on Economic Growth in South Africa”. Adissertation Submitted to The Faculty of Commerce, Administration and Law in Fulfilment of The Requirement For The Master of Commerce (Economics) Degree, University of Zululand.
Wang, E. C. (2002). “Public Infrastructure and Economic Growth: A New Approach Applied To East Asian Economies”. Journal of Policy Modeling, 24, 411–435.
Weiguo, L. (1996). “Public Infrastructure and Regional Economic Development: Evidence from China”. Pacific Economic Papers , No.258.
Wooldridge, J. M. (2006). “Introductory Econometrics: A Modern Approach” (5th Edition). South-Western Cengage Learning.
World Bank (1994). “Infrastructure for Development”. World Development Report 1994. New York: Oxford University Press.
Yingying, Sh. (2013). “The Role of Infrastructure Capital in China Regional Economic Growth”. http: //msu.edu/~shiyingy/shi_job%20market%20paper/.pdf.
Zou, W., Zhang, F., Zhuang, Z. & Song, H. (2008). “Transport Infrastructure, Growth and Poverty Alleviation: Empirical Analysis of China”. Annals of Economics and Finance, 9(2), 345-371.