با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می‌داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت‌ها مهار شده و در نتیجه دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می‌کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت‌ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت‌ها محاسبه می‌شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ‌های رشد هدف را به یکی از مناقشه‌آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت‌ها مانعی برای تحقق نرخ‌های رشد هدف در برنامه‌های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم‌جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش‌های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به‌منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش‌ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این‌رو، می‌توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت‌ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت‌های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم‌ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Testing the Demand Oriented Approach to Economic Growth in Iran: An Application of Time-Varying Parameter

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ehsani 1
  • Saleh Taheri Bazkhaneh 2

1 Associate Professor of Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Ph.D. Student in Economics, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Post Keynesian growth model considers the use of production factors as a function of production and introduces demand as the main determinant of economic growth. Accordingly, Thirlwall (1979) presented a model suggesting that demand is restrained by the balance of payments deficit and turns into substantial limitations to achieve higher economic growth rate owing to balance of payments deficit. This model is known as Thirlwall law or “balance of payments constrained growth model”. In this model the maximum rate of economic growth consistent with the balance-of-payments equilibrium is figured out using income elasticity of import and export. Identifying the barriers to achieving the target growth rate has been turned into one of the most controversial economic issues because of the challenges of low economic growth in Iran. Thus this study is going to provide an answer to the question that, based on Thirlwall law, Whether the balance of payments deems obstacles to the target growth rates of development programs for the Iran’s economy or not? To accomplish this, first the long run cointegration relationship of import and export demand functions was approved by autoregressive distributed lag model (ARDL). Then, regarding the importance of the elasticities of above functions on the results of the study and removing the structural instability of the model coefficients, time–varying parameter (TVP) and Kalman – filter were used to estimate the elasticities. Finally the validity of Thirlwall law was not confirmed during 1984-2013 applying Wald Test. Therefore, it can be claimed that aggregate demand has not restricted the economic growth through the balance of payments. Low income elasticity of import, combination of imports, restrictions on imports and dependence of foreign trade on oil revenues are the most important reasons for the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Post Keynesian Growth Model
  • Thirlwall Law
  • TVP Approach
  • Kalman – Filter
ابونوری، اسمعیل و فراهتی، محبوبه (1395). "رشد اقتصادی در ایران؛ دیدگاه پساکینزین‌ها". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 46-33.
حسنوند، سمیه؛ زراءنژاد، منصور و منتظرحجت، امیرحسین (1395). "تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه منتخب". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 22، 118-103.
عزیزی، وحید؛ مهرگان، نادر و یاوری، غلامرضا (1393). "آزمونمدلرشدمحدودشدهبهتراز پرداخت‌هادربخش کشاورزیایران". فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 8، 20–5.
نوفرستی، محمد. (1392). "ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی". تهران. نشر رسا. چاپ چهارم.
 
 
 
Alonso, J. A. (1999). “Growth and the External Constraint: Lessons from the Spanish Case”. Applied Economics, 31(2), 245–253.
Aricioglu, E., Ucan, O. & Bahadir, T. S. (2013). “Thirlwall’s Law: The Case of Turkey (1987–2011)”. International Journal of Economics and Finance, 5(9), 59–68.
Atesoglu, H. S. (1993). “Balance-of-Payments-Constrained Growth: Evidence from the United States”. Journal of Post Keynesian Economics, 15(4), 507–514.
Bairam, E. & Georgina, J. D. (1991). “The Harrod Foreign Trade Multiplier and Economic Growth in Asian Countries”. Applied Economics, 23(11), 1719–1724.
Gökçe, A. & Çankal, E. (2013). “Balance-of-Payments Constrained Growth Model for the Turkish Economy”. Economic Modelling, 35, 140–144.
Halicioglua, F. (2012). “Balance-of-Payments-Constrained Growth: the Case of Turkey”. Journal of Post Keynesian Economics, 35(1), 65–78.
Harvey, A. C. (1991). “Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter”. Cambridge, Cambridge University Press.
Hieke, H. (1997). “Balance-of-Payments-Constrained Growth: A Reconsideration of the Evidence for the U.S. Economy”. Journal of Post Keynesian Economics, 19(3), 313–325.
Houthakker, H. S. & Magee, P. S. (1969). “Income and Price Elasticities in World Trade”. The Review of Economics and Statistics, 51(2), 111–125.
Jafari Samimi, A., Baloonejad Nouri, R. & Hosseinzadeh, R. (2011). “Foreign Trade and Economic Growth: Evidence of Thirlwall’s Law in Iran”. Journal of Social and Development Sciences, 2(2), 81–88.
Kvedaras, V. (2005). “Explanation of Economic Growth Differences in the CEE Countries: Importance of the BOP Constraint Baltic”. Baltic Journal of Economics, 5(2), 48–65.
Moreno-Brid, J. C. & Pérez, E. (1999). “Balance of Payments Constrained Growth in Central America: 1950–96”. Journal of Post Keynesian Economics, 22(1), 131–147.
Perraton, J. & Turner, P. (1999). “Estimates of Industrial Country Export and Import Demand Functions: Implications for Thirlwall’s Law”. Applied Economic Letters, 6(11), 723–727.
Perraton, J. (2003). “Balance of Payments Constrained Growth and Developing Countries: An Examination of Thirlwall’s Hypothesis”. International Review of Applied Economics, 17, 1–22.
Razmi, A. (2005). “Balance-of-Payments-Constrained Growth Model: The Case of India”. Journal of Post Keynesian Economics, 27(4), 655-687.
Thirlwall, A. P. (1979). “The Balance of Payments Constraint as an Explanation of International Growth Rate Differences”. Banca Nazionale Del Lavoro Quarterly Review, 128, 44–53.
Thirwall, A. P. & Hussain, M. N. (1982). “The Balance of Payments Constraint, Capital Flows and Growth Rate Differences between Developing Countries”. Oxford Economic Papers, 34, 498–510.
Yongbok, J. (2009). “Balance of Payments Constrained Growth: The Case of China 1979–2002”. International Review of Applied Economics, 23(2), 135–146.