با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثر سرمایه فکری بر بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه ایران در دوره 92-1387 می‌باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست (MPI) و شاخص کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برآورد شد. در ادامه اثر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سرمایه ساختاری) بر تغییر بهره‌وری کل و کارایی فنی که به روش داده‌های تلفیقی ارزیابی گردید. یافته‌ها حاکی از آن است که بیشتر شرکت‌های بیمه رشد منفی بهره‌وری را تجربه کرده‌اند که به دلیل پسرفت کارایی اتفاق افتاده است. نتایج برآورد اثرات ثابت نشان می‌دهد عناصر سرمایه فکری اثر مثبت و از نظر آماری معنادار بر تغییرات بهره‌وری کل و کارایی فنی شرکت‌های صنعت بیمه دارند. بنابراین مدیران شرکت‌های بیمه با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های سرمایه فکری می‌توانند با بهبود مهارت‌های مدیریتی و ساختاری و جذب توانمندی‌های نیروی انسانی به رشد پایدار بهره‌وری دست یابند. از این رهگذر، یافته‌های این مقاله می‌تواند به درک بهتر مدیران شرکت‌های بیمه از روند بهره‌وری و تصمیم‌گیری‌های مؤثر در استفاده بهینه از منابع فکری کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Intellectual Capital, Productivity Changes and Efficiency: Evidence of Iran’s Insurance Industry

نویسنده [English]

  • Mehdi Fathabadi

Assistant Professor of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran

چکیده [English]

This study examines the impact of intellectual capital on changes in productivity and efficiency in Iran’s insurance firms for period 2008-2013. First, it estimated the Malmquist productivity index (MPI) and efficiency index with data envelopment analysis (DEA) approach. Second, this paper examines the impact of intellectual capital components (human capital, structural capital, financial capital) on changes in productivity and efficiency through panel data regressions.
 Our MPI findings indicate that most of insurance firms experienced decrease in productivity over the sample period; which it is due to decline in efficiency. The fixed effects estimation results reveal that intellectual capital and its individual components have significantly positive impacts on changes in productivity and efficiency of insurance firms. We suggest that general insurers in Iran should invest in intellectual capital, including improving their managerial skills, to gain sustainable growth in productivity. The findings of this study may lead to a better understanding of the relative changes in total productivity of general insurance firms. By identifying changes in efficiency and productivity, better management decisions can be made to achieve greater productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Productivity
  • Efficiency
  • Human Capital
  • Structural Capital
  • Financial Capital
اسدی، غلام‌حسین؛ عالم تبریز، اکبر و رضایی، شعیب (1392). "تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 4، 51-34.
بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران (1392). "گزارش اقتصادی و ترازنامه". گزارش وضع اقتصادی کشور، فصل هفدهم، 1.
بهرامی، سوسن؛ رجایی‌پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی و یارمحمودیان، محمدحسین (1390). "تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی". فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 61، 50-27.
پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و محمودآبادی، علی (1391)."تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 2، شماره 19، 30-17.
فتاحی بیات، غلامرضا؛ گودرزی، احمد و گودرزی، محمدرضا (1395). "تأثیرسرمایه انسانی نوآور بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی توسعه کشاورزی استان مرکزی(". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 25، 142-129.
مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سید حسین و مهدی‌زاده، مهرناز (1389). "رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران)". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، 119-109.
محمدی‌پیراسته، سید محمدباقر؛ جلیلیان، حمیدرضا و میرزایی، حبیب (1391)."رابطه سرمایه فکری و بهره‌وری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک‌های استان لرستان)". فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، دوره 3، شماره 7، 234-203.
موحدمنش، صادق علی (1395). "کاربرد روش گشتاور تعمیم یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی، مطالعه ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 24، 78-65.
    
 
 
 
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
Barros, C. P., Barroso, N. & Borges, M. R. (2005). “Evaluating the Efficiency and Productivity of Insurance Companies with a Malmquist Index: A Case Study for Portugal”. The Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice, 30, 244–267.
Bollen, L., Vergauwen, P. & Schnieders, S. (2005). “Linking Intellectual Capital and Intellectual Property to Company Performance”. Management Decision, 43, 1161–1185.
Bose, S. & Thomas, K. (2007). “Valuation of Intellectual Capital in Knowledge-Based Firms: the Need for New Methods in a Changing Economic Paradigm”. Management Decision, 45, 1484–1496.
Caves, D. W., Christensen, L. R. & Diewert, W. E. (1982). “The Economic Theory of Index Numbers and Themeasurement of Input, Output and Productivity”. Econometrica, 50, 1393–1414.
Edvinsson, L. & Malone, M. S. (1997). “Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower”. Harper Business, New York.
Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M. & Zhang, Z. (1994). “Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries”. American Economic Review, 84, 66–83.
Goh, P. C. & Lim, K. P. (2004). “Disclosing Intellectual Capital in Company Annual Reports: Evidence from Malaysia”. Journal of Intellectual Capital, 5, 500–510.
Hsu, Y. H. & Fang, W. (2009). “Intellectual Capital and New Product Development Performance: The Mediating Role of Organizational Learning Capability”. Technological Forecasting and Social Change, 76, 664–677.
Kweh, Q. L., Chan, Y. C. & Ting, I. W. K. (2013). “Measuring Intellectual Capital Efficiency in the Malaysian Software Sector”. Journal of Intellectual Capital, 14, 310–324.
Lynn, B. E. (1998). “Performance Evaluation in the New Economy: Bringing the Measurement and Evaluation of Intellectual Capital into the Management Planning and Control System”. International Journal of Technological Management, 16, 162–176.
Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C. & Theriou, G. (2011). “The Impact of Intellectual Capital on Firms' Market Value and Financial Performance”. Journal of Intellectual Capital, 12, 132–151.
Malmquist, S. (1953). “Index Numbers and Indifference Surface”. Trabajos De Estatistica, 4, 209–242.
Pulic, A. (2000). “VAIC™ An Accounting Tool for IC Management”. International Journal of Technological Management, 20, 702–714.
Pulic, A. (2004). “Intellectual Capital—Does it Create or Destroy Value?”. Measuring Business Excellence, 8, 62-68.
Rehman, Wu., Ilyas, M. & Rehman, Hu. (2011). “Intellectual Capital Performance and its Impact on Financial Returns of Companies: An Empirical Study from Insurance Sector of Pakistan”. African Journal of Business Management, 5, 8041–8049.
Stahle, P., Stahle, S. & Aho, S. (2011). “Valued Added Intellectual Coefficient (VAIC): A Critical Analysis”. Journal of Intellectual Capital, 12, 531–551.
Stewart, T. A. (1997). “Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations”. Double Day, New York.
Wang, M. C. (2012). “Value Relevance on Intellectual Capital Valuation Methods: The Role of Corporate Governance”.Quality & Quantity, 47(2), 1213–1223.
Wang, T. P., Shyu, S. H. P. & Chou, H. C. (2013). “The Impact of Defense Expenditure on Economic Productivity in OECD Countries”. Economic Modeling, 29, 2104–2114.
Wu, X. & Strange, R. (2002). “The Location of Foreign Insurance Companies in China”. International Business Review, 9, 383–398.
Zéghal, D. & Maaloul, A. (2010). “Analysing Value Added as an Indicator of Intellectual Capital and its Consequences on Company Performance”. Journal of Intellectual Capital, 11, 39–60.
Zou, X. & Huan, T. C. (2011). “A Study of the Intellectual Capital's Impact on Listed Banks' Performance in China”. African Journal of Business Management, 5, 5001–5009.