با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سیاست‌های پولی و مالی از مهم‌ترین سیاست‌های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شوند اما صاحب‌نظران اقتصادی در مورد این سیاست‌ها و نتایج حاصل از آن اتفاق‌نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح ‌شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست‌ها، اختلاف‌نظر درباره آثار بر جای ‌مانده از اجرای این سیاست‌ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه‌سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‌دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می‌کند. همچنین بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Monetary and Fiscal Policies on Employment Fluctuations with an Emphasis on Private Sector Employment

نویسندگان [English]

  • mohamad ali ehsani 1
  • hadi keshavarz 2
  • Masoud Keshavarz 3

1 M.A. in Economics,Tehran University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

3 M.A. in Economics,Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Monetary and fiscal policies are considered of high significance in the economic stabilization policies that are utilized to manage the demand side, but economic experts do not agree upon this policy and its results. This is worthwhile to mention that the source issues in the agreement or disagreement with this policy are the differences of opinions about the effects of this policy on the economy. This study attempts to investigate the effects of monetary and fiscal policies on the labor market fluctuations via the adjustment to the new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model in Iranian economy. After estimating the model using Bayesian approach, the model was simulated. The results of variance decomposition show that government employment was the largest role in explaining the fluctuations in unemployment and monetary shocks play the most important role in private sector employment. Impulser response functions also show that monetary shock, government employment shock and oil revenues shock reduce the total unemployment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary and Fiscal Policies
  • Labor Market
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium
  • Bayesian Approach
ابونوری، اسماعیل؛ کریمی پتانلار، سعید و مردانی، محمدرضا (1387). "اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خودرگرسیون برداری". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، 143-117.
شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی (1392). "سیاست پولی بهینه و هدف گذاری تورم در ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره ۴۸، شماره ۲، 42-25.
شیرین‌بخش ماسوله، شمس‌اله (1384). "اثرات سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری و اشتغال". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 5، شماره 4 (پیاپی 19)، 273-263.
صیادی، محمد؛ دانش جعفری، داوود؛ بهرامی، جاوید و رافعی، میثم (۱۳۹۴). "ارائه چارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا". فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، دوره ۲۰، شماره ۲، 58-21.
علوی، سید احسان (1388). "بررسی کارایی سیاست‌های پولی و مالی در ایران در چارچوب مدل IS-MP-AS". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی.
فرزین‌وش، اسدالله؛ احسانی، محمدعلی و کشاورز، هادی (۱۳۹۳). "اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعۀ موردی: اقتصاد ایران به‌عنوان‌ یک اقتصاد باز کوچک)". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 50، شماره 2، 447-415.
فطرس، محمد حسن؛ توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1394). "تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 94-73.
فولادی، معصومه و ستایش، هدیه (۱۳۹۲). "مطالعه آثار سیاست‌های مالی بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی". فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه، دوره ۱۹، شماره ۱، ۸۵-۱۰۹.
کشاورز حداد، غلامرضا و همدونی اصل، احمد (1389). "بررسی تأثیر سیاست‌های اعتباری بر سطح اشتغال کل با استفاده از مدل VAR در ایران". ماهنامه کار و جامعه، شماره 118 و 119. 57-36.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391). "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران". تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 2، شماره 8، 117-87.
کمیجانی، اکبر؛ الهی، ناصر و صالحی‌رزوه، مسعود (1394). "بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه‌ای". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 78-61.
متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان ‌یک کشور صادرکننده نفت". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 10، شماره 4، 116-87.
منظور، داوود و تقی پور، انوشیروان (۱۳۹۴). "تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره ۲۳، شماره ۷۵، 44-7.
نظری، محسن و گوهریان، فاطمه (1381). "بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی در ایران (78-1345)". تحقیقات اقتصادی، شماره 60، 207-187.
 
Altug, S. & Kabaca, S. (2011). “Search Frictions, Financial Frictions and Labor Market Fluctuations in Emerging Economies”. Koç University-TUSIAD Economic Research Forum Working Papers.
Calvo, G. (1983). “Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework”. Journal of Monetary Economics, 12, 383-398.
Christiano, L., Eichenbaum, M. & Evans, C. (2005). “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”. Journal of Political Economy,113 (1), 1-45.
Cooley, T. F. & Hansen, G. D. )1989). “The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model. American Economic Review”. American Economic Association, 79(4), 733-748.
Diamond, P. A. (1982). “Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium”. The Review of Economic Studies, 49(2), 217-227.
Dixit, A. K. & Stiglitz, J. E. (1977). “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”. American Economic Review, 67(3), 297–308
Gertler, M. & Trigari, A. (2009), “Unemployment Fluctuations with Staggered Nash Bargaining”. Journal of Political Economy, 117(1), 38-86.
Gertler, M., Sala, L. & Trigari, A. (2008). “An Estimated Monetary DSGE Model with Unemployment and Staggered Nominal Wage Bargaining”. Journal of Money,Credit and Banking, 40(8), 1713-1764.
Goodfriend, M. & King, R. (1997). “The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy”. NBER Macroeconomics Annual, 12, 231-296.
Kydland, F. E. & Prescott, E. (1982). “Time to Build and Aggregate Fluctuations”. Econometrica, 6(50), 1345–1370.
Monacelli, T., Quadrini, V. & Trigari, A. (2011). “Financial Markets and Unemployment”. NBER Working Papers.
Mortensen, D. (1986). “Job Search and Labor Market Analysis”. Ch. 15 of Handbook of Labor Economics, vol. 2, O. Ashenfelter and R. Layard, eds., North-Holland
Phelps, E. S. (1967). “Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Employment over Time”. Economica, 34(3), 254–281.
Pissarides, Christopher, A. (2000). “Equilibrium Unemployment Theory”. MIT Press, Cambridge.
Prescott, Edward C. (1986). “Theory Ahead of Business Cycle Measurement”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 25, 11–44.
Rogerson, R., Shimer, R. & Wright, R. (2005). “Search- Theoretic Models of the Labor Market Survey”. Journal of Economic Literature, 43(4), 959-988.
Shimer, R. (2005). “The Cyclical Behaviour of Equilibrium Unemployment, Vacancies, and Wages: Evidence and Theory”. American Economic Review, 95(1), 25-49.
Walsh, C. E. (2005). “Labor Market Search, Sticky Prices, and Interest Rate Policies”. Review of Economic Dynamics, 8(4), 829-849.