با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد پولی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است. از این‌رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه‌بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسیاثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای یا دانه‌بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده و همچنین با توجه به داده‌های موجود از داده‌های اقتصاد کلان ایران و داده‌های مربوط به شبکه بانکی ایران در سال‌های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه‌ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه‌ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Simultaneous Effects of Trade Openness and Granularity Impacts in Banking on Iran’s Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Horri 1
  • seyed jalal 1
  • seyed jalla 1
  • Simin Sadat Mirhashemi 2

1 Faculty Member of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

2 Ph.D. Student in Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

چکیده [English]

The level of GDP and its growth rate are the most important performance indices in macroeconomics. Therefore, investigation of the effective factors on economic growth is especially significant and one of the most important issues in the field of macroeconomics. The review of literature related to economic growth, showed that granularity in banking is one of the effective factors on economic growth.
This paper has studied the simultaneous effects of trade openness and granularity in banking on Iran’s economic growth. Generalized Method of Moments has been used to test the hypotheses. The data has been used in this research is Iran macroeconomics data and data related to Iran Banking network in the years 2001-2012. As expected, The results show that bank granular residual variable and simultaneous effect variable of trade openness and bank granular residual have a negative and significant effect on Iran’s economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granularity
  • Banking
  • Trade Openness Degree
  • Economic Growth
  • Herfindahl-Hirschman Index
راستی، محمد (1388). "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک". دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، سال 7، شماره 38، 72-59.
راسخی، سعید و رنجبر، امید (1388). "اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی". دانش و توسعه، دوره 16، شماره 27، 22-1.
شعبان‌زاده، مهدی؛ طاهری ریکنده، عمران و ریاحی درچه، فرشید (1396). "بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت‌ها و آزادسازی تجاری با شدت انرژی در بخش کشاورزی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 7، شماره 27، 156-143.
 
عصاری، عباس؛ ناصری، علیرضا و آقایی خوندابی، مجید (1387). "توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی: مقایسه‌ کشورهای نفتی عضو اوپک و غیرنفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 1، 22-1.
Ades, A. & Glaeser, E. (1999). “Evidence on Growth, Increasing Returns, and the Extent of the Market”. Quarterly Journal of Economics, 114(3), 1025-1045.
Adrian, T. & Brunnermeier, M. (2009). “CoVaR”. Federal Reserve Bank of New York Staff Report, 348, 1-51.
Adu, G., Marbuah, G. Mensah, J. T. & Frimpong, P. B. (2013). “Macroeconomic Development and Stock Market Performance: A Non-Parametric Approach”. Economics and Econometrics Research Institute, 1, 1-34.
Agbetsiafia, D. (2004). “The Finance Growth Nexus: Evidence from Sub-Saharan Africa”. Savings Dev, 38, 271–288.
Amiti, M. & Weinstein, D. E. (2013). “How Much do Bank Shocks Affect Investment? Evidence from Matched Bank-Firm Loan Data”. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 604, 1-45.
Apergis, N., Filippidis I. & Economidou, C. (2007). “Financial Deepening and Economic Growth Linkages: A Panel Data Analysis”. Review of World Economics, 143(1), 179-198.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 58, 277–297.
Baharom, A. H., Habibullah, M. S. & Royfaizal, R. C. (2008). “The Relationship between Trade Openness, Foreign Direct Investment and Growth: Case of Malaysia”. MPRA Paper, 11928, 1-9.
Baltagi, B., Demetriades, P. & Law, S. H. (2008). “Financial Development and Openness: Evidence from Panel Data”. Journal of Development Economics, 2, 285-296.
Barro, R. J. & Martin, X. (1995). “Economic Growth”. Journal of Economic Survey, 3, 357-365.
Bikker, J. A. & Haaf, K. (2000). “Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: A Review of the Literature”. De Nederlandsche Bank Research Series Supervision, 27, 1-35.
Bittencourt, M. (2012). “Financial Development and Economic Growth in Latin America: is Schumpeter Right?”. Journal of Policy Modeling, 34(3), 341-355.
Blank, S., Buch, C. & Neugebauer, K. (2009). “Shocks at Large Banks and Banking Sector Distress: The Banking Granular Residual”. Journal of Financial Stability, 4, 353-373.
Boyd, J. H. & Gertler, M. (1993). “U.S Commercial Banking: Trends, Cycles, and Policy”. NBER Macroeconomics Annual 1993, MIT Press, 8, 319-377.
Bremus, F. & Buch, C. (2014). “Granularity in Banking and Growth: Does Financial Openness Matter?”. SPP1578, 1-43.
Bremus, F., Buch, C., Russ, K. & Schnitzer, M. (2014). “Big Banks and Macroeconomic Outcomes: Theory and Cross-Country Evidence of Granularity”. NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, 1-6.
Bremus, F., Buch, C., Russ, K. & Schnitzer, M. (2013). “Big Banks and Macroeconomic Outcomes: Theory and Cross-Country Evidence of Granularity”. NBER Working Paper, No. 19093, Cambridge, MA, 1-40.
Buch, C. M. & Neugebauer, K. (2011). “Bank-Specific Shocks and the Real Economy”. Journal of Banking and Finance, 35(8), 2179-2187.
Cochrane, J. (1994). “Shocks”. Carnegie–Rochester Conference Series on Public Policy, 41, 295–364.
De Blas, B. K. & Russ, N. (2013). “All Banks Great, Small, and Global: Foreign Competition and Loan Pricing”. International Review of Economics and Finance, 26, 4-24.
De Gregorio, J. & Guidotti, P.E. (1995). “Financial Development and Economic Growth”. World Development, 23, 433-448.
Demetriades, P. O. & Hussein, K. A. (1996). “Does Financial Development Cause Economic Growth? Time-Series Evidence from 16 Countries”. Journal of Development Economics, 51 (2), 387–411.
Di Giovanni, J. & Levchenko, A. (2009). “Trade Openness and Volatility”. The Review of Economics and Statistics, 91(3), 558-585.
Edwards, S. (1992). “Trade Orientation, Distortions and Growth in Developing Countruse”. Journal od Development Economics, 391, 31-57.
Edwards, S. (1993). “Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries”. Journal of Economic Litrature, 31, 1358-1393.
Edwards, S. (1998). “Openness, Productivity and Growth: What We Really Know?”. Economic Journal, 108, 363-396.
Gabaix, X. (2011). “The Granular Origins of Aggregate Fluctuations”. Econometrica, 79(3), 733-772.
Gandhi, P. & Lustig, H. (2015). “Size Anomalies in U.S. Bank Stock Returns”. The Journal of Finance, 2, 733-768.
Greenaway, D., Morgan, W. W. & Wright, P. (2002). “Trade Libralization and Growth in Developing Countries”. Journal of Development Economics, 67, 229-244.
Grossman, G. M. & Helpman, E. (1990). “Comparative Advantage and Long-Run Growth”. American Economic Review, 80, 796–815.
Hasan, I., Wachtel, P. & Zhou, M. (2009). “Institutional Development, Financial Deepening and Economic Growth: Evidence from China”. Journal of Banking and Finance, 33, 157–170.
Jun, S. (2012). “Financial Development and Output Growth: A Panel Study for Asian Countries”. Journal of East Asian Economic Integration, 1, 97-115.
Klein, M. & Olivei, G. (2008). “Capital Account Liberalization, Financial Depth, and Economic Growth”. Journal of International Money and Finance, 27(6), 861-875.
Kose, M. A., Prasad, E. S. & Taylor, D. (2011). “Threshold Effects in the Process of International Financial Integration”. Journal of International Money and Finance, 30(1), 147-179.
Kose, M. A. E., Prasad, K., Rogoff, S. & Wei, J. (2009). “Financial Globalization: A Reappraisal”. IMF Staff Papers, 56(1), 8-62.
Kose, M. A., Prasad, E. S. & Terrones, M. E. (2003). “Financial Integration and Macroeconomic Volatility”. IMF Working Paper 03/50, Washington D.C, 1-27.
Lee, J. W. (1993). “International Trade, Distortions, and Long-run Economic Growth”. IMF Staff Papers, 402, 229-328.
Levine, R., Loayza, N. & Beck, T. H. (2000). “Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes”. Journal of Monetary Economics, 46, 31-77.
Liang, Q. & Teng, J. Z. (2006). “Financial Development and Economic Growth: Evidence from China”. China Economic Review, 17, 395-411.
Lucas, R. E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.
Luintel, K. B. & Khan, M. (1999). “A Quantitative Reassessment of the Finance-Growth Nexus, Evidence from a Multivariate VAR”. Journal of Development Economics, 60, 381-405.
Maddala, G. S., Dobson. S. & Miller, E. (1995). “Microeconomics, The Regulation of Monopoly”. Chapter 10, McGrawhill Book Company, 189-195.
Matsuyama, K. (1992). “Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and Economic Growth”. Journal of Economic Theory, 58, 317–334.
McKinnon, R. I. (1973). “Money and Capital in Economic Development”. Brookings Institution Press, Washington, DC, 1-184.
Mushtaq, H. Kh. & Jomo, K.S. (2006). “Rent-Seeking and Economic Development: Theory and Evidence in Asia”. Cambridge: Cambridge UP, Translated by Mohammad Khezri, Center for Strategic Studies.
Odhiambo, N.M. (2008). "Financial Depth, Savings and Economic Growth in Kenya: A Dynamic Casual Relationship". Economic Model, 25(4), 704–713.
Rachdi, H. & Ben Mbarek, H. (2011). “The Causality between Financial Development and Economic Growth: Panel Data Cointegration and GMM System Approaches”. International Journal of Economics and Finance, 1, 143-151.
Rodrik, D. (1998). “Why Do more Open Countries Have Larger Governments?”. Journal of Political Economy, 1065, 997-1032.
Romer, P. M. (1990). “Endogenous Technical Change”. Journal of Political Economy, 98, 71–102.
Shaw, E. S. (1973). “Financial Deepening in Economic Development”. Oxford University Press.
Tarashev, N., Borio, C. & Tsatsaronis, K. (2009). “The Systemic Importance of Financial Institutions”. BIS Quarterly Review, 75, 1-87.
Tarashev, N., Borio, C. & Tsatsaronis, K. (2010). “Attributing Systemic Risk to Individual Institutions”. BIS Working Paper, 308, 1-28.
Titilayo, B. O. & Victor, O. T. (2014). “Bank Consolidation and Market Structure in Nigeria: Application of the Herfindahl-Hirschman Index”. International Journal of Economics and Finance, 2, 235-243.
Yanikkaya, H. (2003). “Trade Openness and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation”. Journal of Development Economics, 72(1), 57–89.
Young, A. (1991). “Learning by Doing and the Dynamics Effects of International Trade”. Quarterly Journal of Economics, 106, 369– 405.
Zang, H. Y. & Kim, C. (2007). “Does Financial Development Precede Growth? Robinson and Lucas Might Be Right”. Applied Economics Letters, 14(1), 15 – 19.
Zhang, J., Wang, L. & Wang, S. (2012). “Financial Development and Economic Growth: Evidence from China”. Journal of Comparative Economics, http://ssrn.com/abstract=1983654, 1-36.