با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا اقتصاد توسعه دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

4 استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال‌های 1354 تا 1392 می‌پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه‌گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده‌های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس می‌باشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون (AP) واحدهای کارا رتبه‌بندی می‌شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی می‌شود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال‌های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساخت‌های فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده‌ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the External Efficiency of Formal Education and Its Impact on Economic Growth in Iran During 1975-2013

نویسندگان [English]

  • Mandana Ghafoori Sadatieh 1
  • Mahdi Khoda Parast Mashhadi 2
  • Mostafa Salimifar 3
  • Mostafa Kazemi 4

1 Ph.D. Student of Development Economics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 Associate Professor of Economics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 Professor of Economics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

4 Professor of Human Resourse Management, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

This study aims to measure the external efficiency of formal education and then evaluating the effects of economic growth in Iran during 1957 to 2013. External efficiency, is the responsibility of educational system to social system in term of individual, economic, political and cultural dimensions. The research method to measure the relative efficiency is the Data Envelopment Analysis (DEA) method with the input-oriented and constant returns to scale, and efficient units are ranked using Anderson-Peterson (AP). Using the econometric method of GMM to evaluate the effect of the external efficiency of education on the economic growth. Results showed that in 85 percentages of examined years, external efficiency of education is acheived. Inputs that affect respectively on the external efficiency are educational equity, technology infrastructure, education expenditures and quality. Outputs that affect respectively on the external efficiency are freedom, environment protection, family sustainability and establishment. For inefficient units, the most of output shortage related to security and maximum output surplus is for education expenditures. External efficiency of education, labor and capital have a positive effect on economic growth in Iran and external efficiency of education is the cause of economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Efficiency
  • Economic Growth
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Garanger Causality
  • GMM
جعفری هرندی، رضا (1394). "بررسی کارایی بیرونی دانشگاه فنی و حرفه‌ای یزد طی سال‌های 1388 تا 1390". فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، سال پنجم، شماره 9، 109-95.
جنتی مشکانی، ابوالفضل؛ سامتی، مرتضی؛ خوش اخلاق، رحمان؛ دلالی اصفهانی، رحیم و عمادزاده، مصطفی (1390). "بررسی تأثیر هزینه آموزش بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه". فصلنامهتحقیقاتمدلسازیاقتصادی، شماره 5، 130-103.
حیدری، حسین؛ دباغ، رحیم و سنگین‌ابادی، بهرام (1390). "تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران، کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها". فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزیدرآموزشعالی، شماره 5، 136-115.
خواجوی، شکرالله (1384). "کاربرد تحلیل پوشششی داده‌ها در تعیین پرتفوی از کاراترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره 2، 89-75.
زراء نژاد، منصور (1387). "بررسی رابطه علّیت میان آموزش عالی و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 12، شماره 37، 71-53.
سید‌نورانی، سید محمدرضا؛ سجادی، معصومه سادات؛ و فروزان، فائزه و جهانگرد، فاطمه (1394). "بررسی نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران (1390-1360)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 20، 44-31.
شهرکی، مهدی و قادری، سیمین (1394). "تأثیر زیرساخت‌های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 136-115.
صباغ کرمانی، مجید (1387). "نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 86، 22-1.
عرب مازار، فاطمه (1390). "سنجش کارایی DEA در مقابل سایر تکنیک‌های سنجش کارایی". سومین همایش تحلیل پوششی داده‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
کریمی پور، یدالله (1388). "جغرافیا یا ژئوپلیتیک IQ". نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 11، شماره 14، 45-29.
محتشم، سیما و خلیلی دامغانی، کاوه (1391). "ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده‌های چند دوره‌ای پویا (مورد مطالعه: ارزیابی کارایی انرژی مصرفی تولید پنبه در کشور ایران)". دومینکنفرانسملی مهندسی صنایعوسیستم‌ها،دانشگاهآزاداسلامی واحدنجفآباد، گروه مهندسی صنایع.
مرزبان، حسین (1389)."نقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه 2006-1990". مجله معرفت اقتصادی، شماره 1، 48-33.
معدن‌دار آرانی، عباس (1392). "آموزش و توسعه پایدار (مباحث نوین در اقتصاد آموزش)". نشر نی، تهران.
مهرگان، محمدرضا (1391). "تحلیل پوششی داده‌ها (مدل‌های کمّی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها)". نشر کتاب دانشگاهی تهران.
نادری، ابوالقاسم (1383). "اقتصاد آموزش". انتشارات یسطرون، تهران.
نوری نائینی، محمدسعید (1383). "بازخوانی اندیشه‌های آمارتیاسن در «توسعه و آزادی»؛ تبیینی ایرانی از نگرش‌های آمارتیاسن". فصلنامه راهبرد، شماره 34، 502-436.
 
 
 
Afonso, A. (2005). “Cross-Country Efficiency of Secondary Education Provision A Semi-Parametric Analysis with Non Discretionary Input”. http: //www. ecb. int or from the Social Science Research Network.
Aristovnik, A. (2013). “An Analysis of the Efficiency of Education Spending in Central and Eastern Europe”. Management, Knowledge and Learning International Conference, 11-31.
Becker, G. (1964). “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education”. University of Chicago Press.
Charles, E. (2014). “Efficiency of Research and Innovation Systems for Economic Growth and Employment”. 1-33. Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University http: //www. circle. lu. se/publications.
De la Fuente, A. & Domenech, R. (2006). “Human Capital in Growth Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make”. Journal of the European Economic Association, 4(1), 1-36
Eric, A., Hanushek, A. & Ludger, W. (2007). “The Role of Education Quality in Economic Growth”. Policy Research Working Papers, 2, 86-116.
Farrel, M. (1957). “The Measurement of Productive Efficiency”. Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 253-281.
Francesco, B. (2006). “Identifying the Role of Education in Socio-Economic Development”. International Conference on Human and Economic Resources, Izmir, 193-206.
Herrea, S. & Pang, G. (2005). “Efficiency of Public Spending in Developing Countries: An Efficiency Frontier Approach”. World Bank Policy Research, Working Paper No. 3645, 1-65.
James, L. (2011). “Economic Development and Skills Policy: What Can We Learn from Territorial Innovation Models and Territorial Knowledge Dynamics?”. Published by the Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies at: http: //www. llakes. org. 2-26.
Legatum Prosperity Index (2014). “The Legatum Prosperity Index™ Rankings 2014 P 3-4”. http: //www. li. com/
McDonald, S. & Jannifer, R.) 2002(. “Growth and Multiple Forms of Human Capital in an Augmented Solow Model: A Panel Data Investigation”. Economics Letters, 74, 271−276.
Miguel, St., Álvaro, P., Filomena, G. & Joana, P. (2009). “Study on the Efficiency and Effectiveness of Public Spending on Tertiary Education (No. 390)”. Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.
Postlewaite, A. (2002). “The Social Context of Economic Decisions”. Department of Economics, University of Pennsylvania, 1-10.
Postlewaite, A. (2011). “Social Norms and Social Assets”. Department of Economics, University of Pennsylvania, 3, 239-259.
Ranis, G. (2004). “Human Development and Economic Growth”. Yale University Economic Growth Center Discussion Paper No. 887.p 2-15. Available at SSRN: http: //ssrn.com/abstract=551662.
Salehi-Isfahani, J. (2008). “Iran in the 21st Century: Politics, Economics & Conflict (Iranian Studies)”. Pp. 260-273, Routledge Publications.
Stephen, M. (2010). “The Crime Reducing Effect of Education”. Economic Journal, 121(552), 463–484.
Sterlacchini, A. (2008). “R&D, Higher Education and Regional Growth: Uneven Linkages among European Regions”. Research Policy, 37, 1096-1107.
Strauss, J. & Thomas, D. (1998). “Health, Nutrition, and Economic Development”. Journal of Economic Literature, 36, 766–817.
UNDP (2014). “United Nations Development Programme, Iran Country Report”. www.undp.org.
Verhoeven, M., Gunnarsson, V. & Carcillo, S. (2007). “Education and Health in G7 Countries: Achieving Better Outcomes with Less Spending”. International Monetary Fund, Working paper, 2-46.
Woessman, L. (2006). “Efficiency and Effectiveness of Public Expenditure on Tertiary Education in the EU”. Working Document (Forthcoming European Economy Occasional Papers, No 70).