با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

این مطالعه با توجه به نقش مهم جهانی ‌شدن اقتصادی در نابرابری درآمد کشورها، تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی جهانی ‌شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال‌های 1393-1358 بپردازد. به این منظور از مدل رگرسیون انتقال ملایم  (STR)استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی جهانی ‌شدن اقتصادی بر نابرابری درآمد، نشان داده که جهانی ‌شدن اقتصادی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه‌ای حدود 15/26 درصد، بر نابرابری درآمد اثر مثبت گذاشته است؛ به گونه‌ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Non-Linear Effects of Economic Globalization on Income Inequality in Iran: Smooth Transition Regression (STR) Model

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafari

Assistant Professor of Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran

چکیده [English]

Due to the important role of economic globalization in income inequality of countries, the purpose of this paper is to investigate the non-linear impact of economic globalization on income inequality in Iran during 1979-2014. For this purpose, is used the smooth transition regression (STR) model. The estimated Smooth Transition Regression (STR) model supports a nonlinear threshold behavior in the relationship between economic globalization and income inequality in the country in a two regime structures with positive effect and a threshold level of about 26/15%. so that increases the intensity of this positive impact with crossing threshold level and entering the second regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Globalization
  • Income Inequality
  • Non-Linear Effect
  • Iran
  • Smooth Transition Regression (STR) Model
احمدیان یزدی، فرزانه؛ سلیمی‌فر، مصطفی و احمدی شادمهری، محمدطاهر (1394). "اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 20، 30-11.
اکبریان، رضا و زارع حقیقی، نغمه (1390). "بررسی تأثیر باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 2، 50-25.
بابازاده، محمد؛ قویدل، صالح و عموزاد خلیلی، حسن (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد با تأکید بر نقش تجارت خارجی: مطالعه موردی ایران بین سال‌های 1386-1356". فصلنامه اقتصاد کاربردی، شماره 2، 186-161.
جرجرزاده، علیرضا و اقبالی، علیرضا (1384). "بررسی اثرهای درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران". فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 4، 19-1.
جعفری‌صمیمی، احمد؛ قادری، سامان؛ قادری، صلاح‌الدین و کتابی، طه (1392). "بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی ‌شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه‌ها". فصلنامه پژوهش‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 50، 113-93.
حکمتی‌فرید، صمد؛ عزتی‌شورگلی، احمد؛ عزتی، رضا و دهقانی، علی (1394). "تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 18، 112-95.
رحیمی‌بروجردی، علیرضا (1374). "روابط تجاری بین‌المللی معاصر، تئوری‌ها و سیاست‌ها". مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
صاحب‌هنر، حامد و ندری، کامران (1392). "تحلیل اقتصادی افزایش درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با رویکرد BVAR: مطالعه موردی ایران". فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 9، 149-115.
طیبی، کمیل و ملکی، بهاره (1390). "آثار باز بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 4، 35-11.
گرجی، ابراهیم و برهانی‌پور، محمد (1387). "اثر جهانی ‌شدن بر توزیع درآمد در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 34، 124-99.
موسوی، نعمت‌الله؛ صدرالاشرافی، مهریار و طاهری، فرزانه (1388). "آثار جهانی ‌شدن بر نابرابری درآمد در ایران". فصلنامه اقتصاد کشاورزی، شماره 2، 207-185.
ناجی‌میدانی، علی‌اکبر (1382). "آثار جهانی ‌شدن بر رشد، اشتغال و توزیع درآمد در ایران". رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نجاتی‌محرمی، زهرا (1385). "بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزد در ایران". رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نظری، محسن و فتوره‌چی، زهرا (1388). "رابطه جهانی ‌شدن با توزیع درآمد در ایران: آزمون فرضیه کوزنتس، استالپر -ساموئلسون و ماندل در ایران". فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 36، 254-237.
 

 

 
Agenor, P. R. (2004). “Does Globalization Hurt the Poor?”. The World Bank, Washington DC 20, 433, 1-51.
Anderson, E. (2005). “Openness and Inequality in Developing Countries: A Review of Theory and Recent Evidence”. World Development, 33(7), 1045-1063.
Atif, S. M., Srivastav, M., Sauytbekova, M. & Arachchige, U. K. (2012). “Globalization and Income Inequality: A Panel Data Analysis of 68 Countries”. Econstor Publications, 1-15.
Bardhan, P. (2006). “Globalization and Rural Poverty”. World Development, 34(8), 1393-1404.
Bashir, N. & Khan, A. (2011). “Trade Liberalization, Poverty and Inequality Nexus: A Case Study of India”. Asian Economic and Financial Review, 1(3), 114-119.
Bechtel, G. G. (2014). “Does Globalization Mitigate Income Inequality?”. Journal of Data Science, 12, 197-215.
Bergh, A. & Nilsson. T. (2010). “Do Liberalization and Globalization Increase Income Inequality?”. European Journal of Political Economy, 26, 488-505.
David, M. (2011). “Globalization and Income Inequality in Brazil”. Aarhus School of Business, Aarhus University. Master of Science in International Business, 1-64.
Dreher, A., Gaston, N. & Martens, P. (2008). “Measuring Globalization Gauging its Consequences”. Springer: New York.
Feenstra, R. C. & Hanson, G. (1997). “Foreign Direct Investment and Alternative Wages; Evidence from Mexico’s Maquiladoras”. Journal of International Economics, 42(3/4), 371-393.
Figini, P. & Gorg, H. (1999). “Multinational Companies and Wage Inequality in the Host Country: the Case of Ireland”. Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archive), Band 135, heft 4: 135–145.
Gemmell, N., Kneller, R. & Sanz, I. (2008). “Foreign Investment, International Trade and the Size and Structure of Public Expenditures”. European Journal of Political Economy, 24(1), 151-171.
International Monetary Fund (1997). “World Economic Outlook”. May, Washington.
Kahai, S. K. & Walter, S. (2005). “The Impact of Globalization on Income Inequality”. Global Business and Economics Review, 2, 1-15.
KOF Index of Globalization (2016). From http://www. globalization.kof.ethz.ch
Lim, G. C. & McNelis, P. D. (2014). “Income Inequality, Trade and Financial Openness”. Macroeconomic Challenges Facing Low-Income Countries, 1-32.
Masee, P. (2001). “Trade, Employment and Wage: A Review of the Literature”. Recent Trends in Canada's International Trade”. 210-220.
McCulloch, N., Winter, L. & Cirera, X. (2003). “Trade Liberalization and Poverty: A Handbook”. Centre for Economic Policy Research, 1-384.
Mundell, R. A. (1957). “International Trade and Factor Mobility”. American Economic Review, 47(3), 321-335.
Munir, S., Kiani, A. D., Khan, A. & Jamal, A. (2013). “The Relationship between Trade Openness and Income Inequalities: Empirical Evidences from Pakistan”. International Conference on Business Management, 1-26.
Ornek, I. & Elveren, S. (2010). “Trade Liberalization and Income Inequality in Turkey: An Empirical Analysis”. Social Balmier Institute dirges, 19, 62-70.
Perraton, J. (1997). “The Globalization of Economic Activity”. New Political Economy, 2(258), 257-277.
Salvatore, D. (2007). “Growth, International Inequalities and Poverty in a Globalizing World”. Journal of Policy Modeling, 29, 635-641.
Sharma, K. (2003). “Trade Policy, Growth and Poverty in Asian Developing Countries”. Routledge Studies in Development Economic.
Terasvirta, T. (2004). “Smooth Transition Regression Modeling, in H. L¨utkepohl and M. Kratzig (Eds)”. Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
Tsai, P. L. & Huang, C. H. (2007). “Openness, Growth and Poverty: The Case of Taiwan”. World Development, 35, 1858-1871.
Van Dijk, D. (1999). “Smooth Transition Models: Extensions and Outlier Robust Inference”. PhD Thesis, Erasmus University Rotterdam, 1-25.