با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تهران

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

چکیده

قیمت به عنوان اساسی‌ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می‌دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند.
نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می‌شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می‌باشد. در مجموع نتایج توابع عکس‌العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده‌های واقعی نشان می‌دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می‌تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Shocks and Monetary Shocks on Production and Inflation in The Housing Sector of The Iranian Economy: New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani 1
  • Ilnaz Ebrahimi 2
  • Mohammad Hossein Pour Kazemi 3
  • EBRAHIM BAHRAMI NIA 4

1 Associate Professor of Economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

2 Faculty Member of Monetary and Banking Research Institute, Tehran, Iran

3 Associate Professor of Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Ph.D. Student in Economics, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Prices as the most fundamental variable in the housing sector have the task of optimizing the allocation of economic resources. Statistics show that during the period under the study (1991-2011), housing sector in Iran has experienced four jumps in prices. In this paper, we build a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model to study the fluctuations in prices and output of housing sector and identify the effects of monetary and oil price shocks on this fluctuations.
The impulse response functions show that higher money growth rate temporary increases output and inflation in the both housing and nonhousing sectors. In addition, due to the higher elasticity of supply in the nonhousing sector, the effects of monetary shock on production in this sector are more than the housing sector. Higher oil revenues through increased liquidity and then increasing demand of private sector causes higher inflation in the economy. The results show that a shock in oil revenue temporary increases production and inflation in the housing and nonhousing sector simultanously. The difference is that the inflationary effect of this shock is higher than its effect on the production.
Altogether, the comparison of the moments of the model and its impulse response functions with that of real world shows that our model can well illustrate the cyclical fluctuations of most important variables in the housing and nonhousing sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
  • Production and Inflation
  • Housing and Nonhousing Sector
ابراهیمی، ایلناز (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت". رساله دکتری با راهنمایی محمود متوسلی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
اسفندیاری، مرضیه؛ دهمرده، نظر و کاوند، حسین (1393). "بازار دوگانه کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهارم، دوره 14، شماره 1، 238-217.
اکرمی، ابوالفضل و مهدیزاده، سجاد (1383). "ملاحظاتی پیرامون نرخ‌های سود بانکی در ایران". روند، شماره 42 و 43، 47-20.
بهرامی، جاوید و اصلانی، پروانه (1390). "بررسی آثار شوک‌های نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 4، 82-57.
بهشتی، محمدباقر و محسنی زنوزی، فخرالسادات (1389). "بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصاد، دوره 1، شماره 1، 207-187.
تقوی، مهدی و صفرزاده، اسماعیل (1388). "نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3، 104-77.
توکلیان، حسین (1391). "بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران". مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 3، 22-1.
جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ ابراهیمی، ایلناز و بالونژاد نوری، روزبه (1393). "اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره 10، 32–1.
جعفری‌صمیمی، احمد؛ احسانی، محمدعلی؛ طهرانچیان، امیرمنصور و قادری، سامان (1393). "اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، 40-21.
حیدری،  حسن و سوری، امیررضا (1389). "بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران". تحقیقات اقتصادی، دوره 45، شماره 92، 92-65.
درگاهی، حسن و شربت‌اوغلی، رویا (1389). "تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه". تحقیقات اقتصادی، دوره 45، شماره 93، 27-1.
شاهمرادی، اصغر و ابراهیمی، ایلناز (1389). "ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیو‌کینزی". پژوهش‌های پولی-بانکی، سال دوم، شماره 3، 56-31.
شریفی رنانی، حسین؛ هنرور، نغمه؛ دایی کریم زاده، سعید و امرالهی پورشیرازی، فرزانه (1388). "بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام دهی سیستم بانکی در ایران". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، دوره 3، شماره 4،  48-27.
شهبازی، کیومرث و کلانتری، زهرا (1391). "اثر شوک‌های سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران: رهیافت SVAR". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 20، شماره 61، 104-77.
عسگری، حشمت الله و چگنی، علی (1386). "اثر تسهیلات اعطایی مسکن بر توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی". فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 41، 42-25.
فخرحسینی، سید فخرالدین (1390). "الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 3، 28-1.
فخرحسینی، سید فخرالدین؛ شاهمرادی، اصغر و احسانی، محمدعلی (1391). "چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 1، 30-1.
فرزین‌وش، اسدالله و محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین (1388). "نقش قیمت دارایی‌ها در مکانیسم انتقال پولی در ایران". فصلنامه اقتصادی، شماره 1، 32– 3.
فطرس،  محمد حسن ؛ توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1394). "تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 19، 94-73.
قلی‌زاده، علی اکبر و بختیاری‌پور، سمیرا (1391)."اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی، دوره 1، شماره 3، 181–161.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1387). "بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‌های رونق و رکود ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 5، شماره 2، 78-49.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1389). "بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری". تحقیقات اقتصادی، شماره 92، 237-207.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1389). "بررسی واکنش سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران)". فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، شماره 42، 147-132.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391). "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران". فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصاد، دوره 2، شماره 8. 117-87.
کمیجانی، اکبر؛ الهی، ناصر و صالحی رزوه، مسعود (1394). "بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه‌ای". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 21، 78-61.
متوسلی، محمود و ابراهیمی، ایلناز (1389). "نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران". سیاست‌های اقتصادی، شماره 2، 50-27.
مشیری، سعید (1381). "مروری بر تحولات آموزش و پژوهش در اقتصاد کلان در جهان و ایران". پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 4، شماره 11، 53- 11.
مهرگان، نادر و دلیری، حسن (1392). "واکنش بانک‌ها در برابر سیاست‌های پولی بر اساس مدل DSGE". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 66، 68-39.
 
Bao, Y., Lim, G. & Li, S. (2009). “A Small Open Economy DSGE Model with a Housing Sector”. Conference of Economists, Adelaide.
Brzoza-Brzezina, M., Kolasa, M. & Makarski, K. (2013). “The Anatomy of Standard DSGE Models with Financial Frictions”. Journal of Economic Dynamics & Control, 37, 32–51.
Calvo, Guillermo A. (1983). “Staggered Prices in a Utility-maximizing Framework”. Journal of Monetary Economics, 12(3), 383-398.
Calza, A., Monacelli, T. & Stracca, L. (2013). “Housing Finance and Monetary Policy”. Journal of the European Economic Association, 11, 101-122.
Christiano, L., Eichenbaum, M. & Evans, C. (1999). “The Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from the Flow of Funds”. Review of Economics and Statistics, 78(1), 16-34.
Clarida, R., Gali, J. & Gertler, M. (1999). “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective”. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661–1707.
Cozzi, M. (2012). “Optimal Unemployment Insurance in GE: A Robust Calibration Approach”. Economics Letters, 117, 28-31.
Darracq, P. M. & Notarpietro, A. (2008). “Monetary Policy and Housing Prices in an Estimated DSGE Model for The US and The Euro Area”. Working Paper Series, No. 972.
Demary, M. (2010). “The Interplay between Output, Inflation, Interest Rates and House Prices: International Evidence”. Journal of Property Research, 27(1) , 1-17.
Elbourne, A. (2008). “The UK Housing Market and the Transmission of Monetary Policy: An SVAR Approach”. Journal of Housing Economics, 17(1), 65-87.
Funke, M. & Paetz, M. (2013). “Housing Price and the Business Cycle: An Emprical Application to Hong Kong”. Journal of Housing Economics, 22, 62–76.
Gali, J. (2008). “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle”. Princeton University Press and Copyrighted.
Gareis, J. & Mayer, E. (2013). “What Drives Ireland's Housing Market? A Bayesian DSGE Approach”. Open Economies Review, 24, 919-961.
Goodfriend, M. & King, R. (1997). “The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy”. NBER/ Macroeconomics Annual, 12(1), 231–283.
Goodhard, C. & Hofmann, B. (2008). “House Prices, Money, Credit and The Macroeconomy”. Oxford Review of Economic Policy, 24(1), 180–205.
Hoover, K. D. (1995). “Facts and Artefacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real Business Cycle Models”. Oxford Economic Papers, 47(1), 24-44.
Iacoviello, M. & Neri, S. (2010). “Housing Market Spillovers: Evidence From an Estimated DSGE Model”. American Economic Journal, 2(2), 125–164.
Iacoviello, M. (2004). “Consumption, House Prices and Collateral Constraints: A Structural Econometric Analysis”. Journal of Housing Economics, 13(4), 305–321.
Jesus, F. (2010). “The Econometrics of DSGE Models”. Journal of the Spanish Economic Association, 1(1), 3–49.
Kydland, F. E. & Prescott, E. C. (1982). “Time to Build and Aggregate Fluctuations”. Econometrica, 50(6), 1345-1370.
Leamer, Edward E. (2007). “Housing is the Business Cycle”. Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, 149-233.
Long, John B. & Charles I. Plosser. (1983). “Real Business Cycles”. Journal of Political Economy, 91(1), 39–69.
Lucas, R. (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. New York: American Elsevier. 19–46.
Mankiw, G. (1989). “Real Business Cycles: A New Keynesian Perspective”. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 3(3), 79-90.
Markus, D. (2010). “The Interplay between Output, Inflation, Interest Rates and House Prices: International Evidence”. Journal of Property Research, 27(1), 1–17.
Mishkin, F. (1995). “Symposium on The Monetary Transmission Mechanism”. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
Mishkin, F. (2004). “The Economics of Money, Banking and Financial Markets”. Columbia University,  Prentice Hall.
Kannan. P, Pau R. & Alasdair M. Scott. (2012). “Monetary and Macroprudential Policy Rules in a Model with House Price Booms”. The B.E. Journal of Macroeconomics Contributions. 12(1), 1- 42.
Rotemberg, J. (1982). “Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output”. Review of Economic Studies, 49, 517–531.
Sims, Christopher A. (1980). “Macroeconomics and Reality”. Econometrica, 48(1), 1–48.
Smal, M. M. & De Jager, S. (2001). “The Monetary Transmission Mechanism in South Africa”. South African Reserve Bank, Occasional Paper, 16, 1-19.
Stock, J.H. & Watson M. W. (2003). “Forecasting Output and Inflation: The Role of Asset Prices”. Journal of Economic Literature, 41, 788-829.
Taylor, J. B. (1979). “Staggered Wage Setting in a Macro Model”. American Economic Review, 69(2), 108–113.
Taylor, J. B. (1993). “Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy”. 39)1(, 195-214.
Taylor, J. B. (2010). “Getting Back on Track: Macroeconomic Policy Lessons from the Financial Crisis”. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 165-176.
Tovar, Camilo E. (2009). “DSGE Models and Central Banks”. Economics: The Open Access, Open-Assessment E-Journal, 3, 1-33.
Uhlig, H. (1999). “A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily”. In Ramon Marimon and Andrew Scott, eds, Computational Methods for the Study of Dynamic Economies, Oxford University Press, 30-61.