با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، قم، ایران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

4 استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مهم‌ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی‌توان در اقتصاد ایرانقاعده‌ای مناسب، بهعنوانهدایت‌گرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می‌تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می‌تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Regulation of Monetary Policy on Economic Growth (Assessment of McCallum Rule in Iran)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ziyaodin Kiya Hoseini 1
  • Mona Hashemi 2
  • Amin Hatami 3
  • Rafik Nazariyan 4

1 Assistant Professor of Economics, Mofid University, Qom, Iran

2 M.A. in Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The most important objectives of monetary policy are to provide price stability, economic growth and favorable employment levels. Since achieving these goals is not directly accessible for policy makers, so introducing and studying the appropriate tools and intermediate targets seem necessary. For this reason, this paper tries to answer this question: Whether can we introduce an appropriate rule/procedure as monetary policy [or not]. Therefore, this paper applied the well-known procedure of McCallum [a rule based on the optimum monetary rate] as well studied its fitness with the economic system of Iran over 1984-2013 by the use of GMM method. The results show that the defined optimum path by McCallum procedure [for the monetary growth rate] can be accounted as the appropriate strategy for the monetary policy in Iran and the economy of Iran can use it as a proper benchmark in its policy decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policy
  • Economic Growth
  • McCallum Rule
  • GMM method
ابراهیمی، ایلناز (1389). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد صادر کننده نفت". رساله دکتری، به راهنمایی دکتر محمود توسلی،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
توکلیان، حسین (1392). "قاعده یا صلاحدید در رفتار سیاستی بانک مرکزی رویکرد مارکوف سوئیچینگ، فیلتر کالمن و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی". رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
ختایی، محمود و سیفی‌پور، رویا (1385). "ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران مطالعه موردی برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی". تحقیقات اقتصادی، شماره 73، 267-233.
فطرس، محمد حسن؛ توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1394). "تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 94-73.
کمیجانی، اکبر؛ الهی، ناصر و صالحی‌رزوه، مسعود (1394). "بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه‌ای". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 78-61.
کمیجانی، اکبر؛ فرزین‌وش، اسدالله و کیاحسینی، سیدضیاءالدین (1392). "قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 50، 58-31.
کیاحسینی، سید ضیاءالدین (1392). "ابزارهای مستقیم سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربا و تأثیر آن بر رشد و تورم". رساله دکتری، دانشگاه مفید.
هاشمی، مونا (1394). "نقش قاعده‌مندی سیاست پولی بر رشد اقتصادی". پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
 
Anderson, T. W. & Rubin, H. (1950). “The Asymptotic Properties of Estimates of the Parameters of a Single Equation in a Complete System of Stochastic Equations”. The Annals of Mathematical Statistics, 21(4), 570-582.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 38, 277-297.
Barro, R. & Gordon, D. (1983). “Rules, Discretion, and Reputation in a Model of Monetary Policy”. Journal of Monetary Economics, 12, 101-122.
Beck, B. & Weiland, V. (2008). “Central Bank Misperceptions and the Role of Money in Interest Rate Rules”. European Central Bank Working Paper Series, 967, 1-50.
Duker, M. J. (1993). “Can Nominal GDP Targeting Rules Stabilize the Economy?”. Fed Reserve Bank of St. Louis Review, 3, 15-29.
Greene, W. H. (2003). “Econometric Analysis”. 7th Edition, 1-820.
Hafer, R. W., Haslag, J. H. & Scott, E. H. (1996). “Implementing Monetary Base Rules: The Currency Problem”. Journal of Economics and Business, 48(5), 461-472.
Hall, T. E. (1990). “McCallum’s Base Growth Rule: Results for the United States. West Germany, Japan and Canada”. Weltwirtschaftliches Archiv, 126, 630-642.
Judd, J. P. & Motley, B. (1991). “Nominal Feedback Rules for Monetary Policy”, Economic Review, Federal Reserve Bank of San Francisco, Summer, 3, 101-124.
Judd, J. P. & Motley, B. (1993). “Using a Nominal GDP Rule to Guide Discretionary Monetary Policy”. Economic Review, Federal Reserve Bank of San Francisco, 3, 3-11.
Kydland, F. & Prescott, E. (1977). “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”. Journal of Political Economy, 85, 473-492.
Lucas, J. & Robert, E. (1980). “Rules, Discretion, and the Role of the Economic Advisor, Rational Expectations and Economic Policy”. Edited by Stanley Fisher, University of Chicago Press, 199-210.
McCallum, B. T. (1993). “Specification and Analysis of A Monetary Policy Rule for Japan”. NBER Working Paper, No. 4449.
McCallum, B. T. (1984). “Monetarist Rules in the Light of Recent Experience”. American Economic Review, 74(2), 388-391.
McCallum, B. T. (1985). “On Consequence and Criticisms of Monetary Targeting”. Journal of Money, Credit, and Banking, 17, 570-597.
McCallum, B. T. (1987). “The Case for Rules in the Conduct of Monetary Policy: A Concrete Example”. Economic Review, 123, 120-144.
McCallum, B. T. (1988). “Robustness Properties of A Rule for Monetary Policy”. Carnegia-Rochester Conference Series on Public Policy, 29, 173-204.
McCallum, B. T. (1999). “Issues in the Design of Monetary Policy Rules”. Handbook of Macroeconomics, Edited by J.B. Taylor and M. Woodford, Chapter 23(1), 1483-1530.
McCallum, B. T. (2000). “Alternative Monetary Policy Rules: A Comparison with Historical Settings for The United States, The United Kingdom, and Japan”. Economic Quarterly of the Federal Reserve Bank of Richmond, 1(86), 49-79.
McCallum, B. T. (2002). “Monetary Policy Rules and the Japanese Deflation”. Conference Paper for the March 20, 2002 Workshop Sponsored by the Economic and Social Research Institute of the Japanese Government. 56-89.
McCallum, B. T. (2002). “The Use of Policy Rules in Monetary Policy Analysis”. Shadow Open Market Committee. Carnegie Mellon University, 344-390.
McCallum, B. T. (2006). “Policy-Rule Retrospective on the Greenspan Era”. Shadow Open Market Committee, Manuscript, 8, 23-89.
Meltzer, A. H. (1995). “Monetary, Credit and (Other) Transmission Process: A Monetarist Perspective”. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 49-72.
Ncube, M. & Tshuma, M. (2010). “Monetary Policy Conduct Based on Nonlinear Taylor Rule: Evidence from South Africa”. African Development Bank Group, Paper, No. 113.
Olmedo, A. (2002). “Asymmetries in the Central Bank Behavior, THEMA (THéorie Economique, Modélisatione tApplications)”. Université de Cergy-Pontoise, 20-78.
Philip, N. J. (2000). “Home Base and Monetary Base Rules: Elementary Evidence from the 1980s and 1990s”. Journal of Economics and Business, 52, 161-180.
Razzak, W. A. (2003). “Is The Taylor Rule Really Different from The McCallum Rule?”. Contemporary Economic Policy, 21(4), 445-457.
Shuzhang, S., Christopher, G. & Baiding, H. (2010). “Evaluating McCallum Rule as Policy Guideline for China”. Lincoln University, 1-18.
Simons, H. C. (1936). “Rules versus Authorities in Monetary Policy”. The Journal of Political Economy, 44, 1-30.
Stark, T. & Croushore, D. (1996). “Evaluating McCallum’s Rule When Monetary Policy Matters”. Federal Reserve Bank of Philadelphia working Paper, No, 1-13.
Taylor, J. B. (1993). “Discretion Versus Policy Rules in Practice”. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.
Taylor, J. B. (2000). “Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies”. Stanford University.