با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری‌های متناقض متعدد بسط یافته‌اند که تنها از طریق بررسی‌های تجربی می‌توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می‌شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده‌های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده‌های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می‌دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی‌داری بر روی شاخص‌های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی‌دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Size on Good Governance and Economic Performance of Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohammadzadeh 1
  • Samad Hekmati Farid 1
  • Elmira Sharifi 2

1 Assistant Professor of Economics, University of Urmia, Urmia, Iran

2 M.A. in Economics, University of Urmia, Urmia, Iran

چکیده [English]

Although it is generally agreed that there is a role for the government to redistribute income in favor of the poor and provide public goods and services, there is considerable disagreement over how far the government should go in these areas.On this issue, a variety of conflicting theoretical explanations has been advanced that can only be resolved through empiricalinvestigations. According to importance of this issue the important question arises that, what is the effect of government size on good governance and economic performance? This study examines the relationship between government size, good governance and economic performance by estimating dynamic models using panel data from 50 selected countries for the period 1996-2013.The results show that the government size, and inflation have a negative and statistically significant effect on good governance indicator. Also employment index has a positive and significant impact on good governance indicator.The growth model also indicates that the government size has a negative and good governance indicator has a positive effect on economic growth. The interactions effects of government size and good governance indicator show that the size of government through governance indicator has a negative impact on economic growth. Also human development index, foreign direct investment, export and ICT's share of the imported goods have positive and significant effect on economic growth. Shrinking the size of the government and reducing its involvement in the economy, are two key policy recommendations of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Economic Growth
  • Government size
اسدی، علی و اسماعیلی، سیدمیثم (1392). "تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف سوئیچینگ". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 12، 104-89.
دهمرده، نظر؛ علیزاده، محمد و زیدی‌زاده، سمیرا (1391). "بررسی اثر اندازه دولت بر فساد با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا". مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال 19، شماره 4، 74-48.
رفیعی دارانی، هادی و زیبایی، منصور (1382). "اندازه دولت، رشد اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی". اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 11، شماره 43 و 44، 90-77.
رفیعی دارانی، هادی و شاهنوشی، ناصر (1393)، "تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با به‌کارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 19، شماره 58، 181-153.
زارعی، محمدحسین (1383). "حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران". مجله تحقیقات حقوقی، شماره40، 202-155.
سحابی، بهرام؛ اعتصامی، منصور و امین‌پور، خالد (1392). "بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 12، 118-105.
سوری، علیرضا و کیهانی، حکمت (1382). "متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 9 و 10، 75-53.
شاکری، محبوبه؛ جعفری‌صمیمی، احمد و کریمی‌موغاری، زهرا (1394). "ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 21، 106-93.
شفیعی، افسانه؛ شهرزاد، برومند و تشکینی، احمد (1383). "آزمون تأثیر سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی". پژوهش‌نامهاقتصادی، شماره 11، 112-81.
عسکری، محسن (1389). "تأثیر درآمدهای نفتی بر ایجاد دولت رانتیر و دموکراسی". فصلنامهتخصصیعلومسیاسی، شماره 13، 197-181.
فلاحی، فیروز و منتظری‌ شورکچالی، جلال (1393). "اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 20، شماره 69، 150-131.
قلی‌پور، رحمت‌الله (1387). "حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت". تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، دفتر گسترش تولید علم.
کریمی پتانلار، سعید؛ نادمی، یونس و زبیری، هدی (1394). "اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 18، 64-51.
کمیجانی، اکبر و پروانه، سلاطین (1389). "تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب". فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال دوم، شماره 2، 24-1.
کمیجانی، اکبر؛ هژبرکیانی، کامبیز و حق‌شناس، هادی (1393). "بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی به روش همجمعی ARDL". فصلنامه اقتصاد کاربردی، شماره 4، 60-49.
گجراتی، دامودار (1391). "مبانی اقتصادسنجی". انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه حمید ابریشمی.
مبارک، اصغر و آذرپیوند، زیبا (1388). "نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال 9، شماره 36، 208-179.
مقیمی، محمد و اعلایی اردکانی، مصطفی (1390). "سنجش شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن". مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 8، 188-171.
میدری، احمد (1383). "تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب". نامه مفید، دوره 10، شماره 42، 118-93.
میرشجاعیان حسینی، حسین و رهبر، فرهاد (1390). "شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب در کشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی". مجله سیاست‌های اقتصادی، سال 7، شماره 2، 86-67.
نورث، سی داگلاس (1998). "نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی". ترجمه محمدرضا معینی، سازمان برنامه‌ و بودجه.       
 
 
 
Afonso, A. & Jalis, J. T. (2015). “Economic Performance and Goverment Size and Institutional Quality”. Emprica, 43(1), 83-109.
Agarwal, P. (2006). “Higher Education in India: The Need for Change”. ICRIER Working Paper, Indian Council for Research on International Economic Relations, 180, 1-182.
Alesina, A. & Perotti, R. (1996). “Income Distribution, Political Instability and Investment”. European Economic Review, 40(6), 1203-1228.
Alimi, R. S. & Muse, O. B. (2013). “Export - Led Growth or Growth–Driven Exports? Evidence from Nigeria”. British Journal of Economics, Management & Trade, 3(2), 89-100.
Alonso, J. A. & Garcimartín, C. (2009). “The Determinants of Institutional Quality, More on the Debate”. Journal of International Development, 25(2), 206–226.
Andreas, B. & Henrekson, M. (2011). “Government Size and Growth. A Survey and Interpretation of the Evidence”. Reserch Institute of Industrial Economics, IFN Working Paper No. 858, 1-24.
Ardagna, S. (2004). “Fiscal Stabilizations: When Do They Work and Why?”. European Economic Review, 48, 1047–1074.
Arellano, M. & Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”. Review of Economic Studies, 58, 277-298.
Arellano, M. & Bover, O. (1995). “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models”. Journal of Econometrics, 68, 29-51.
Aschauer, D. (1989). “Public Investment and Productivity Growth in The Group of Seven”. Economic Perspectives, 13, 17-25.
Balassa, B. (1978). “Exports and Economic Growth: Further Evidence”. Journal of Development Economics, 5, 181-189.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”. Journal of Econometrics, 87, 115-143.
Borcherding, T. )1985). “The Causes of Government Expenditure Growth: A Survey of the U.S. Evidence”. Journal of Public Economics, 28(3), 359-382.
Chong, A. & Gradstein, M. (2004), “Inequality and Institution”. Research Department, Inter- American Development Banlc, New York, Working paper: No. 506, 1-40.
Commander, S. & Nikoloski, Z. (2011). “Institutions and Economic Performance: What Can be Explained?”. Review of Economics and Institutions, 2(2), 1-35.
Doessel, D. P. & Valadkhani, A. (2003). “The Effects of Government on Economic Growth in Fiji”. Singapore Economic Review, 48(1), 27-38.
Easterly, W. & Rebelo, S. (1993). “Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation”. Journal of Monetary Economics, 32, 417-458.
Engen, E. & Skinner, J. (1992). “Fiscal Policy and Economic Growth”. NBER Working Paper, No 4223, Published: Taxation and Economic Growth, NTJ, 50(4), 617- 642.
Evans, P. & Rauch, P. (2000). “Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries”. Journal of Public Economics, 75, 49–71.
Facchini, F. & Melki, M. (2013). “Efficient Government Size: France in The 20th Century”. European Journal of Political Economy, 31, 1–14.
Feder, G. (1983). “On Exports and Economic Growth”. Journal of Development Economics, 12, 59-73.
Feng, Y. (2003). “Democracy, Governance and Economic Performance: Theory and Evidence”. Cambridge: MA, MIT Press.
Fouad, A. S. (2005). “Are Exports the Engine of Economic Growth? An Application of Cointegration and Causality Analysis for Egypt, 1977-2003”. Economic Research Working Paper, No 76.
Gani, A. & Duncan, R. (2007). “Measuring Good Governance Using Time Series Data: Fiji Islands”. Journal of the Asia Pacific Economy, 12(3), 367–385.
Ghartey, E. E. (1993). “Causal Relationship between Exports and Economic Growth: Some Empirical Evidence in Taiwan: Japan and the US”. Applied Economics, 25(9), 1145-1152.
Gilbert, N. (2003). “Trade Openness Policy, Quality of Instituations and Economic Growth”. CERDI Working Paper, University Auvergne Clermont, Frrand. France.
Gramlich, E. (1994). “Infrastructure Investment: A Review Essay”. Journal of Economic Literature, 32, 1176-1196.
Grier, K. B. &. Tullock, G. (1989). “An Empirical Analysis of Cross-Sectional Economic Growth”. Journal of Monetary Economics, 24, 259–276.
Gudaro, A. M., Chapra, I. U. & Sheikh, S. A. (2012). “Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Pakistan”. Journal of Management and Social Sciences, 8)2), 22-30.
Guichard, S., Kennedy, M., Wurzel, E. & Andre, C. (2007). “What Promotes Fiscal Consolidation: OECD Country Experiences”. OECD Economics Department, Working Paper, 553, 1-37.
Guseh, J. S. (1997). “Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A Political-Economy Framework”. Journal of Macroeconomics, 19, 175-192.
Hillman, A. L. )2009(. “Public Finance and Public Policy: Responsabilities and Limitations of Government”. Second Edition, Cambridge University Press, New York NY.
Holtz-Eakin, D. (1994). “Public Sector Capital and The Productivity Puzzle”. Review of Economics and Statistics, 76, 12–21.
Huang, Y. (2010). “Political Institutions and Financial Development: An Empirical Study”. Journal of World Development, 38(12), 1-16.
Iamsiraroj, S. & Doucouliagos, H. (2015). “Does Growth Attract FDI?”. Economics - The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Kiel Institute for the World Economy (IfW), 9, 1-35.
Knack, S. & Keefer, P. (1997). “Does Social Capital Have an Economic Payoff: A Cross Country Emprical Investigation”. The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251-1288.
Knack, S. (2002). “Governance and Growth: Measurement and Evidence”. IRIS Center Discussion Papers, 2(5), 1-32.
Kyrkilis, D. & Koboti, S. (2015). “Intellectual Property Rights as Determinant of Foreign Direct Investment Entry Mode: The Case of Greece”. Precedia Economics and Finance, 19, 3-16.
Landaue, D. (1986). “Government and Economic Growth in the Developing Countries: An Empirical Study for 1960-1980”. Economic Developing and Cultural Change (Chicago), NBER Working Paper, 35(8), 5-15.
Larch, M. & Turrini, A. (2008), “Received Wisdom and Beyond: Lessons From Fiscal Consolidation in the EU”. Brussels: European Commission, Directorate General Economic and Financial Affairs, European Economy - Economic Papers, 320, 1-31.
Lee, B. S. & Lin, S. H. (1994). “Government Size, Demographic Changes and Economic Growth”. International Economic Journal, 8, 91-108.
Leonid, M., Oleksandr, K. & Serhiy, P. (2014). “The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Case of Post Communism Transition Economies”. Problems and Perspectives in Management, 12(1), 17-24.
Moore, B. (1966). “Social Origins of Dictatorship and Democracy”. Boston: Beacon Press.
Munell, A. (1992). “Infrastructure Investment and Economic Growth”. Journal of Economic Perspectives, 6, 189-198.
Musavi, M. & Mehrara, M. (2011). “Investigating the Government Size and Quality’s Contribution to Long-Run Economic Growth”. American Journal of Scientific Research, 30, 104-112.
Niebel, T. (2014). “ICT and Economic Growth–Comparing Developing, Emerging and Developed Countries”. ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper, No. 14-117.
Pan, Y. G. (2003). “The Inflow of Foreign Direct Investment to China: The Impact of Country-Specific Factors”. Journal of Business Research, 56, 829-833.
Poirson, H. (1998). “Economic Security, Private Investment and Growth in Developing Countries”. IMF Working Paper, No. 98/4.
Rains, G., Stewart, F. & Ramirez, A. (2000). “Economic Growth and Human Development”. World Development, 28(2), 197- 219.
Ramos, R. (2001). “Exports, Imports and Economic Growth in Portugal: Evidence from Causality and Cointegration Analysis”. Economic Modeling, 18(4), 613-623.
Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). “Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
Sharma, S. C. & Dhakal, D. (1994). “Causal Analysis between Exports and Economic Growth in Developing Countries”. Applied Economics, 26, 1145-1157.
Slemrod, J. (1995). “What Do Cross-Country Studies Teach about Government Involvement, Prosperity and Economic Growth?”. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 373-431.
Sturm, J. & DeHaan, J. (1995). “Is Public Expenditure Really Productive? New Evidence for the USA and the Netherlands”. Economic Modeling, 12, 60-72.
Taghavi, M., Goudarzi, M., Masoudi, E. & Parhizi Gashti, H. (2012), “Study on the Impact of Export and Import on Economic Growth in Iran”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(12), 12787-12794.