با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

تأثیر افزایش هزینه‌‌های بهداشت عمومی برعملکرداقتصادیاجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه ‌یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست‌گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینه‌‌های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه‌ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینه‌های بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه ‌یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده‌نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه‌هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه ‌یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص‌های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه ‌یافته دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی‌داری بر رشد سرانه هزینه‌های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه ‌یافته دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Improving Management of Oil Wealth Abundance on Public Health Spending in the Selected Oil Exporting and Developed Countries: GMM Approach

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Marzieh Salehi 2

1 Associate Professor, Department of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 M.A. in Economic Development & Planning, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The impact of increased public health spending on economic-social performance of society and especially the importance and its role in providing and ensuring sustainable development in developing and developed countries, has been interest of economists and politicians since past to present. For this purpose, many patterns attempted to identify the factors affecting growth of per capita public health spending and to explain their impact. Due to the vital role of per capita public health spending on economic development, current study using the generalized method of moments (GMM) has paid to investigate improving the management of oil wealth abundance on public health spending in the selected oil and developed countries during the period 1996-2012. The evidences indicate that efficient, intelligent and prospective management of oil resources have important role in increasing per capita public health spending in both groups studied selected oil and developed countries. This represents a serious move for selected oil countries to improve the management of abundance of oil wealth. Furthermore study findings show that per capita GDP growth and consumer price index have a positive and significant impact on growth of public health spending in oil and developed countries. Also results show that income inequality has a negative and significant impact on growth of per capita public health spending in both groups of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Per Capita Public Health Spending
  • Management of Oil Wealth Abundance
  • Panel Data
احمدی، علی محمد؛ یوسفی، مهدی و فضایلی، سمیه (1389). "بررسی و تحلیل تغییرات شاخص تورم در بخش عمومی و بخش سلامت کشور ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره 1، 111-99.
بهبودی، داود؛ باستان، فرانک و فشاری، مجید (1390). "بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی سرانه و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط (رهیافت علّیت در داده‌های تابلویی)". مجله مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 15، 96-81.
حاتمی، حسین (1385). "کتاب جامع بهداشت عمومی". تهران، انتشارات ارجمند، چاپ دوم.
حق‌پرست، حسن و معینی، اسفندیار (1383). "اقتصاد بهداشت و درمان: دیدگاه‌ها و نظریه‌ها". مجله تأمین اجتماعی، شماره 16، 48-33.
رضایی، محمد؛ یاوری، کاظم؛ عزتی، مرتضی و اعتصامی، منصور (1395). "اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 22، 144-131.
سلمانی، بهزاد؛ پناهی، حسین و محمدی خانقاهی، رباب (1394). "تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمد متوسط". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 20، 108-99.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ نظیری، محمدکاظم و نیلفروشان، نیما (1391). "تأثیر چرخه‌های انتخاباتی بر رشد هزینه‌های بهداشت عمومی کشورهای منتخب در حال توسعه 2010-1994". مجله تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، سال سوم، شماره 9، 116-93.
شهرکی، مهدی و قادری، سیمین (1394). "تأثیر زیرساخت‌های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 5، شماره 19، 136-115.
صباغ کرمانی، مجید و باسخا، مهدی (1388). "نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 86، 130-109.
فتاحی، شهرام؛ سهیلی، کیومرث؛ رشادت، سهیلا و کریمی، پرستو (1390). "رابطه سرمایه انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک (OPEC)". مجلهمدیریت بهداشت و درمان، سال سوم، شماره 3 و 4، 52-37.
میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1383). "حکمرانی خوب". تهران، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
واقعی، یدالله؛ نیک طینت، سمانه و محتشمی برزادران، غلامرضا (1390). "بررسی مقایسه‌ای نابرابری هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای استان‌های کشور ایران". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال سوم، شماره 4، 15-7.
 
 
 
Auty, R. M. (1997). “Natural Resource Endowment, the State and Development Strategy”. Journalof International Development, 9(4), 651-663.
Auty, R. M. (2001). “The Political Economy of Resource-Driven Growth”. European Economic Review, 45, 839-846.
Baltagi, B. H. (2008). “Econometric Analysis of Panel Data”. www. wiley.com.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
Bond, S., Hoeffler, A. & Temple, J. (2001). “GMM Estimation of Empirical Growth Models”. Discussion Paper No. 3048.
Brinkerhoff, D. W., Fort, C. & Stratton, S. (2009). “Good Governance And Health: Assessing Progress in Rwanda”.1-49. www.intrahealth.org
Choi, I. (2001). “Unit Root Tests for Panel Data”. Journal of International Money and Finance, 20(2), 249–272.
Cockx, L. & Francken, N. (2014). “Extending The Concept of Resource Curse: Natural Resources and Public Spending on Health”. Ecological Economics, 108(1), 136-149.
El Anshasy, A. A. & Katsaiti, M. S. (2015). “Are Natural Resources Bad for Health?”. Health Place, 32, 29-42
Farag, M., Nandakumar, A. K., Wallack, S., Hodgkin, D., Gaumer, G. & Erbil, C. (2013). “Health Expenditures, Health Outcomes and The Role of Good Governance”. International Journal of Health Care Finance and Economics, 13(1), 33-52.
Fisher, R. A. (1934). “Statistical Methods for Research Workers”. 4th ed. Oliver and Boyd, Edinburgh.
Gupta, S., Verhoeven, M. & Tjongson, E. R. (2003). “Public Spending on Health Care and the Poor”. Health Economic, 12(8), 685-696.
Gylfason, Th. & Zoega, G. (2006). “Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment”. World Economy, 29(8), 1091-1115.
Gylfason, Th. (1998). “Output Gains from Economic Stabilization. Journal of Development Economics, 56(1), 81-96.
Gylfason, Th. (2001a). “Natural Resource and Economic Growth: What is the Connection?”. Cesifo Working Paper, No. 530.
Gylfason, Th. (2001b). “Natural Resources, Education and Economic Development”. European Economic Review, 45(4-5), 847-859.
Gylfason, Th. (2008). “Development and Growth in Mineral-Rich Countries”. CEPR Discussion Papers, No. DP7031.
Hsiao, C. (2003). “Analysis of Panel Data,2nd Edition”. Cambridge University Press. 359-1. www.cambridge.org
Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2009). “Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008”. Policy Research Working Paper, No. 4978.
Kumar, A. (2009). “The Effects of Corruption on The Efficiency of Government Health Expenditure”. A Senior Thesis, Presented to the Department of Economics. PP.1-37. www.academia.edu
Lewis, M. (2006). “Governance and Corruption in Public Health Care Systems”. Working Papers from Center for Global Development.
No. 78. www.cgdev.org.
Maddala, G. S. & Shaowen, Wu. (1999), “A Comparative Study of Unit Roots with Panel Data and A New Simple Test”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(4), 631–651.
Mehlum, H., Moene, K. & Torvik, R. (2006). “Cursed by Resources or Institutions?” The World Economy, 29(8), 1117-1131.
Papyrakis, E. & Gerlagh, R. (2006). “Resource Windfalls, Investment, and Long-Term Income”. Resources Policy, 31(2), 117-128.
Papyrakis, E. & Gerlagh, R. (2007). “Resource Abundance and Economic Growth in the United States”. European Economic Review, 51(4), 1011-1039.
Pauly, M. V., Mcguire, T. G. & Barros, P. P. (2012). “Handbook of Health Economics”. Elsevier Publishers. North Holland. First Edition. 2, 1-1136.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. NBER Working Paper, No. 5398.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1997). “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. Working Paper, Institute for International Development, Harvard University.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1999a). “The Big Push, Natural Resources Booms and Growth”. Journal of Development Economics, 59, 43-76.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1999b). “Natural Resource Intensity and Economic Growth”. Ch. 2 in Jorg Mayer, Brian Chambers, and Ayisha Farooq (eds.): Development Policies in Natural Resource Economies, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, Massachusetts.
Sherman, F. & Allen, C. (2003). “The Economics of Health and Health Care”. Publisher: Prentice Hall; part 1.
Yaqub, J. O., Ojapinwa, T. V. & Yussuff, R. O. (2006). “Public Health Expenditure and Health Outcome in Nigeria: The Impact of Governance”. European Scientific Journal, 8(13), 108-201.
Zuckerman, S., Mcfeeters. J., Cunningham, P. & Nichols, L. (2004). “Changes in Medicaid Physician Fees, 1998-2003: Implications for Physician Participation”. Health Affairs, 35(2), 373-384.