با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

برون‌سپاری بین‌المللی و تجارت کالاهای واسطه‌ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فناوری، به دست آوردن فناوری‌های خارجی با بهره‌‌وری بالاتر است به طوری که سرریزهای فناوری منجر به افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید بنگاه‌های محلی می‌شود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون‌سپاری بین‌المللی، سرمایه با فناوری بالا، سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران است. لذا برای دستیابی به این هدف، از روش شناسی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای صنایع منتخب با فناوری بالای ایران طی دوره (1391-1379) استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می‌دهد که ضریب کششی متغیر برون‌سپاری بین‌المللی از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنی‌داری قرار دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه با فناوری بالا و سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران می‌باشد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید صنایع منتخب با فناوری بالای ایران غیرمعنادار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of International Outsourcing and High-tech Capital on Total Factor Productivity: The Case of Iran’s High-tech Industries

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi 1
  • Karim Azarbayejani 2
  • Salahoddin Manouchehri 3

1 Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Master of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

International outsourcing and intermediate goods trade as a signal of economic globalization have been in progress. One of the benefits of technology transfer is acquiring foreign technology with higher efficiency, as technology spillovers lead to increased productivity of local firms. In this study, objective is to investigate the effects of international outsourcing, high-techcapital, foreign direct investment spillovers and capital stock of R&D on total factor productivity in selected high-tech industries in Iran. we have specified a theoretical framework, and then estimated its empirical version by the panel data econometric method for the selected high-tech industries in Iran during the period (2000-2012). The results show that the estimated coefficient of international outsourcing (OS) is statistically significantat the 5% of significance level.The results also indicate a significant positive effect of high-tech capital and FDI spillovers on total factor productivity in the selected Iran’s high-tech industries. However, the results show that the R&D capital stock has not been statistically significant in the estimated total factor productivity equation for such industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Outsourcing
  • High-Tech Capital
  • Total Factor Productivity
  • High-tech Industries
  • Panel Data
امینی، علیرضا (1391). "طراحی نظام جامع اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران". تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی.
امینی، علیرضا و ذوالفقاری، سعید (1388). "تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب داروسازی ایران". فصلنامه علوم اقتصادی، سال 3، شماره 12، 45-30.
خدادادکاشی، فرهاد؛ شهیکی‌تاش، محمد‌نبی و نورانی‌آزاد، سمانه (1394). "قدرت انحصاری در بخش صنعت و ارزیابی تأثیرات آن بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد مارک آپ درون‌زا" . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 19، 114-95.
زمانی، زهرا (1387). "بررسی رابطه بهره‌‌وری کل عوامل تولید، سرریزهای تحقیق و توسعه، برون‌سپاری بین‌المللی منابع و سرریزهای‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب آسیا – اقیانوسیه و کشورهای دارای بازارهای نوظهور". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.
زمانیان، غلامرضا (1390). "سرریزهای تکنولوژی از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بهره‌‌وری: مورد کشورهای OECD وNon-OECD ". پایان نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
زمانیان، غلامرضا؛ فطرس، محمدحسن و رضائی، الهام (1393)، "اثر سرریز‌های تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 17، 108-91.
شجری، هوشنگ؛ استادی، حسین و شیخی، ثریا (1393). "تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران". فصلنامه علوم اقتصادی، سال 8، شماره 27، 35-15.
طیبی، سید کمیل و قنبری، عبدالله (1387). "اثرات برون‌سپاری و سرریزهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بهره‌‌وری در کشورهای آسیا و اقیانوسیه". مجله اقتصاد ایران، شماره 13، 48-32.
عاطفی، محمدرضا (1387). "طرح پژوهشی بهره‌‌وری کل عوامل تولید و عوامل تأثیرگذار بر آن در صنایع منتخب خودروسازی کشور". سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شماره 519/ب/87، 93-71.      
 
 
 
 
Bernard, A., Jensen, J. B. & Schott, P. (2006). “Survival of the Best Fit: Exposure to Low-Wage Countries and the (Uneven) Growth of U.S. Manufacturing Plants”. Journal of International Economics, 68(1), 219-237.
Coe, D. & Helpman, E. (1995). “International R&D Spillovers”. European Economic Review, 39, 859-887.
Coe, D. T., Helpman, E. & Hoffmaister, A W. (2009). “North-South R&D Spillovers”. The Economic Journal, 107, 134-149.
Connolly, E. & Kevin, J. F. (2003). “The Impact of High-Tech Capital on Productivity: Evidence from Australia”. Economic Inquiry, 44(1), 50-68.
Feenstra, R. C. & Taylor, A M. (2012). “International Economics”. Second Edition, Worth Publishers, 106-146.
Feenstra, R. C. & Gordon, H. H. (1996). “Globalization, Outsourcing and Wage Inequality”. American Economic Review, 39, 240-245.
Grossman, G. M. & Helpman, E. (1991). “Innovation and Growth in the Global Economy”. Cambridge: MIT Press.
Grossman, G. M. & Helpman, E. (2005). “Outsourcing in a Global Economy”. The Review of Economic Study, 21, 135-159.
Hyun, J. J. & Koo, W. W. (2006). “Offshore Hedging Strategy of Japan-based Wheat Traders under Multiple Sources of Risk and Hedging Costs”. International Money and Finance, 25, 220-236.
Jennings, D. (1997). “Strategic Sourcing: Benefits and Contextual Model”. Managment Decision, 40(1/2), 26-34.
Kao, C., Chiang, H. & Chen, B. (1999). “International R&D Spillovers: An Application of Estimation and Inference in Panel Cointegration”. Journal of Econometrics, 105(2), 24-45.
Kuen-Hung, T. & Chyuan, W. J. (2006). “The R&D Performance in Taiwan's Electronics Industry: A Longitudinal Examination”. R&D Managment, 34(2), 54-78.
Lehr, B. & Lichtenberg, F. (1999). “Information Technology and its Impact on Firm-level Productivity: Evidence from Government and Private Data Sources”. Canadian Journal of Economics, 32(2), 335-362.
Levin, A., Lin, C. & Chu, J. C. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
Lucas, R. (1988). “On the Mechanics of Development Planning”. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
Mendi, P. (2007). “Trade in Disembodied Technology and Total Factor Productivity in OECD Countries”. Research Policy, 36, 121-133.
Miroudot, S., Lanz, R. & Ragoussis, A. (2009). “Trade in Intermediate Goods and Services”. OECD Trade Policy Working Paper, 93, 348-374.
Posner, M. V. (1961). “International Trade and Technical Change”. Oxford Economic Paper, 13, 323-341.
Romer, P. (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
Romer, P. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, 98(5), 77-94.
Schreyer, P. (2000). “The Contribution of Information and Communication Technology to output growth: a study of the G7 countries’’. OECD STI working Paper 2000/2, 240-276.
Soderbom, M. & Teal, F. (2003). “Openness and Human Capital as Sources of Productivity Growth: An Empirical Investigation”. Centre for the Study of African Economics WPS: University of Oxford, 400-435.
Songhua, L. & Alyson, C. (2011). “Outsourcing and Productivity: Evidence from Korean Data”. Journal of Asian Economics, 23, 39-49.
Vernon, R. (1970). “The Technology Factor in International Trade”. NBER, New York: Columbia University Press, 208-224.