با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده‌های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده‌اند. جهت بررسی پایایی سری‌های زمانی داده‌ها از آزمون‌های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون‌های علیت گرنجری و هشیائو نشان می‌دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می‌کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hsiao's Causality Test between Interest Rate and Inflation Rate for Mena Countries Group

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taher Ahmadi
  • Mohammad Ali Fallahi
  • Somayeh Khosravi

چکیده [English]

Interest as investment opportunity cost or cost of required credits in production process plays an important role in cost of goods manufactured. So it is expected that inflation rate might be affected by changes in interest rate. The present paper studies causality relation between changes in interest rate and inflation rate in countries of Mena. Quarterly data concerning interest and inflation rates were analyzed in 16 member countries in Mena in the period 1997-2008. Augmented Dicki-Foler and Philips structural failure tests were used to assess the reliability of time series data .To determine causality relation between two variables of interest and inflation, Granger and Hsiao's causality tests were utilized. The results obtained from Hsiao's and Granger causality tests indicate that the research hypothesis is supported only for Qatar and Djibouti. In other words, in both countries there is a causality relation from changes in interest rate to changes in inflation rate but there isn't such relation in other countries. Considering the results of research, it can be said that policy of reduced interest rate can't lead us toward the intended goal of controlling inflation rate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interest
  • Inflation
  • Mena Group
  • Granger Causality
  • Hsiao's Causality