با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال‌های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری‌های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده‌های تابلویی به بررسی تأثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می‌باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Export Diversification on Total Factor Productivity and Economic Growth (Panel Data Method in D-8 Countries)

نویسندگان [English]

  • Karim Azarbaiejani
  • Molood Raki
  • Homayoun Ranjbar

چکیده [English]

According to discussion of export growth and economic growth, export diversification issue has been considered by many policymakers to mean the increase of exports commodity and reducing its dependence on one source of income. In other words, regardless of the composition or concentration of a country’s export, more export commodities means more diversified exports. In recent years, export diversification in developing countries that mainly rely on exporting a single product has become a political priority. This study makes use of the new growth and international trade theories and panel data methods to examine the impact of export diversification on total factor productivity (TFP) and economic growth during the 1999-2007 in D-8 countries. The research results show that export diversification has a positive and statistically significant effect on the TFP and economic growth. Therefore to create economic growth and sustainable development, Iran has to pay attention to the export diversification policy as well as other factors that affect TFP and economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Diversification
  • Economic Growth
  • Total Factor Productivity
  • Panel Data Method