با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

از بحث‌های مهم کلان، اثر سیاست‌های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی‌های جدید عناصری مانند محدودیت‌های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت‌های اعتباری باعث می‌گردند که طی فرایندی اثرات تکانه‌های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره‌های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه‌های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی‌های جدید می‌پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه‌های پولی مثبت و منفی و هم‌چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه‌های منفی رشد اقتصادی را بیش¬تر از تکانه‌های مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند، هم‌چنین تکانه‌های منفی در دوران رونق و تکانه‌های مثبت در دوران رکود اثر معنی‌دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می‌توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی‌های جدید سازگاری بیش¬تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Asyemmetry of the Impact of Monetary Shocks on Economic Growth in Iran at the New Keynesians

نویسندگان [English]

  • Sohrab Delangizan
  • Ali Falahati

چکیده [English]

One of the most important macroeconomic discussions is the effects of monetary policies on the real section of economy. With this respect, the present article investigates the asymmetric or symmetric effects of monetary shocks on the economic growth of Iran. In this article, the relevant model extracted from macroeconomic literature of money in Iran's economy is being examined.
The results demonstrate that money isn’t neutral in Iran's economy and the effects of monetary policies on growth of Iran's economy are asymmetric. The negative monetary shocks influence the economic growth more than the positive monetary shocks; so that the negative monetary shocks in boom cycles and the positive monetary shocks in recession cycles have more significant effect on the economic growth.
According to the result, it can be demonstrated that the effects of monetary shocks on economic growth is larger and more asymmetric if the shocks are bigger, and the lower the monetary shocks, the less the effects, consequently the asymmetry of negative and positive shocks will be slight. Also there are information gaps between economic makers so that the expectations are not formed rationally in Iran. So according to the results, it can be concluded that Iran's economy is in agreement with the Keynesian economics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shocks
  • Asymmetric
  • Economic Growth
  • Economic Cycle
  • Positive and Negative Shocks
  • Recession
  • Boom
  • Iran