با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه ریاضی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

از لحاظ نظری، انتظار می‌رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره‌ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری‌های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم‌زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می‌کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می‌شود و می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی‌اثر کردن محدودیت‌های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه ‌پارامتری تصریح و با استفاده از داده‌های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال‌های 1391- 1369 برآورد می‌گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده‌های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Empirical Analysis of Effect of Qualitative Financial Development on Economic Growth (Case of Iran)

نویسندگان [English]

  • Behnam Ebrahimi 1
  • Mohammad Vaez Barzani 2
  • Rahim Dallali Esfahani 3
  • Majid Fakhar 4

1 Ph.D. Student of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor of Economics, University of Isfahan

3 Professor of Economics, University of Isfahan

4 Associate Professor of Mathematics, University of Isfahan

چکیده [English]

It’s expected, theoretically, that financial development, facilitates allocation of resources to most-productive uses and thereby fosters economic growth. Nonetheless, some opponent theories and evidences, implies that financial development may has different and to some extent antonym effects on economic growth in different situations. Specifically, qualitative financial development (financial innovations), in addition to augmenting economic efficiency, could result in regulatory arbitrage (financial institutions efforts to sidestep regulatory restrictions in order to gain more profits) which, in turn, distorts fundamental economic variables from optimum levels and thereby affects economic growth negatively. In this study, we use a semi-parametric model, based on a monetary/financial economic growth model, and data from Iran economy for the period of 1990-2012 to empirically evaluate the effect of unexpected occurrence of financial innovation on capital formation. According to results of the study, qualitative financial development would scale down capital formation and economic growth. Additionally, results reveal that regulated reserve requirements in Iran might be at their optimal level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Financial Innovation
  • Economic Growth
  • Per-Capita Physical Capital
  • Semi-Parametric Model
ابونوری، عباس‌علی و تیموری، منیژه (1392). "بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه بین کشورهای OECD و UMI". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 11، 40-29.
اکبریان، رضا و حیدری‌پور، سید محسن (1388). "بررسی تأثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1386-1345". فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، دوره 9، شماره 43، 63-43.
تقوی، مهدی؛ باقری پرمهر، شعله و مهاجری، پریسا (1390). "بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 4، 54-37.
دلالی اصفهانی، رحیم؛ واعظ برزانی، محمد و رفیعی کرهرودی، رضا (1387). "تأثیر واسطه‌های مالی بر رشد اقتصادی ایران". پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی (علوم اقتصادی)، دوره 8، شماره 28، 30-13.
سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و همت‌زاده منیره (1391). "بررسی مقایسه‌ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 9، 40-25.
شهبازی، کیومرث و سعیدپور، لسیان (1392). "تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D-8". فصلنامه علمی ‌پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 12، 38-21.
شهیدی، آمنه و یاوری، کاظم (1394). "توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، دوره 2، شماره 2، 28-1.
صادقی، سید کمال؛ ابراهیمی، سعید و کیانی، سیمین (1391). "رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (1388-1352)". فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، دوره 2، شماره 5، 137-117.
صمدی، سعید؛ نصراللهی، خدیجه و کرمعلی انسی‌چانی، مرتضی (1386). "بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 6، شماره 3، 16-1.
فطرس، محمدحسن؛ نجارزاده نوش‌آبادی، ابوالفضل و محمودی، حسین (1389). "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی: مورد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی"، دوره 18، شماره 56، 94-73.
لطفعلی‌پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و اسماعیل‌پورمقدم، هادی (1393)، "اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران (بر اساس شاخص ترکیبی)"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 15، 76-61.
منصف، عبدالعلی، ترکی، لیلا و علوی، سیدجابر (1392). "تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D-8: علیت گرنجرپانلی با رویکرد بوت‌استرپ (2010-1990)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 3، شماره 10، 92-73.
موتمنی، مانی. (1388). "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران". دو ماه‌نامه بررسی‌های بازرگانی، شماره 34، 66-59.
یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ طهرانچیان، امیرمنصور و حامی، مهیار (1393)، "سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، 88-73.
 

 

 
Aghion, Ph., Angeletos, G. M., Banerjee, A. & Manova, K. (2010). “Volatility and Growth: Credit Constraints and the Composition of Growth”. Journal of Monetary Economics, 57(3), 246–265.
Allen, F. & Gale, D. (2007). “Bubbles and Crises”. The Economic Journal, 110(460), 236-255.
Andersen, Th. B., Sam, J. & Tarp, F. (2012). “The Finance–Growth Thesis: A Sceptical Assessment”. Journal of African Economies, 21(1), 57–88.
Arcand, J. L., Berkes, E. & Panizza, U. (2011). “Too Much Finance? IMF Working Paper WP/12/161, Retrieved from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12161.pdf.
Beck, Th., Levine, R. & Loayza, N. (2000). “Finance and the Sources of Growth”. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 261–300.
Bencivenga, V. R. & Smith, B. D. (1991). “Financial Intermediation and Endogenous Growth”. Review of Economic Studies, 58(2), 195-209.
Blanchard, O. J. & Fischer, S. (1993). “Lecture Notes on Macroeconomics”. London: The MIT Press.
Boz, E. & Mendoza, E. G. (2013). “Financial Innovation, the Discovery of Risk, and the U.S. Credit Crisis”. Journal of Monetary Economics, 62(2014), 1–22.
Brunnermeier, M. K. (2009). “Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008”. Journal of Economic Perspectives, 23(1), 77–100.
Calomiris, Ch. W. (2009). “Financial Innovation, Regulation, and Reform”. Cato Journal, 29(1), 65-91.
Chakraborty, I. (2010). “Financial Development and Economic Growth in India; An Analysis of the Post-reform Period”. South Asia Economic Journal, 11(2), 287-308.
Chou, Y. & Chin, M. S. (2001). “Financial Innovations and Endogenous Growth. Tufts Discussion Papers 0746, Retrieved from: http://ase.tufts.edu/econ/research/documents/2010/financialInnovation.pdf.
Chou, Y. K. (2010). “Modeling Financial Innovation and Economic Growth: Why the Financial Sector Matters to the Real Economy”. The Journal of Economic Education, 38(1), 78-90.
Christiano, L. J. (1991). “Modeling the Liquidity Effect of a Money Shock”. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 15(1), 3-34.
Gai, P., Kapadia, S., Millard, S. & Perez, A. (2008). “Financial Innovation, Macroeconomic Stability and Systemic Crises”. The Economic Journal, 118(527), 401-426.
Hardle, W. & Mammen, E. (1993). “Comparing Nonparametric Versus Parametric Regression Fits”. The Annals of Statistics, 21(4), 1926-1947.
King, R. G. & Levine, R. (1993). “Finance, Entrepreneurship, and Growth; Theory and Evidence”. Journal of Monetary Economics, 32(3), 513-542.
Kiyotaki, N. & Moore, J. (1997). “Credit Cycles”. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.
Levine, R. (1997). “Financial Development and Economic Growth; Views and Agenda”. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.
Patrick, H. T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in Under Developed Countries”. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174-189.
Rioja, F. & Valev, N. (2004). “Finance and the Sources of Growth at Various Stages of Economic Development”. Economic Inquiry, 42(1), 127-140.
Robinson, P. M. (1988), “Root-N-Consistent Semiparametric Regression”. Econometrica, 56(4), 931-954.
Santalova, D. (2009). “Semi-Parametric Regression Models for Analysis And Forecasting of Freightand Passenger Transportation Volumes”. Ph.D. Thesis, RIGA Technical University.
Savasci, D. (2011). “Three Studies on Semi-Mixed Effects Models”. Ph.D. Dissertation, Georg-August-Universitat Gottingen.
Schumpeter, J. A. (1934). “The Theory of Economic Development”. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Shah Habibullah, M. & Eng, Y. K. (2007). “Does Financial Development Cause Economic Growth? A Panel Data Dynamic Analysis for the Asian Developing Countries”. Journal of the Asia Pacific Economy, 11(4), 377–393.
Stuart, A., Ord, K. & Arnold, S. (2008). “Kendall's Advanced Theory of Statistics; Volume 2A, Classical Inference and the Linear Model”. Edward Arnold: London.
Verardi, V. (2013). “Semiparametric Regression in Stata. 2013 UK Stata Users” Group Meeting”, London, UK. Retrieved from: http://www.stata.com/meeting/uk13/abstracts/materials/uk13_verardi.pdf.