با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

افزایش مخارج دولت می‌تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی‌گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون راندن بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می‌گردد.
 این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولتی ایران است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می‌شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده‌های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال‌های 1393-1357 می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Optimal Growth Rate of Government's Expenditure: Dynamic Optimal Control Theory

نویسندگان [English]

  • ali younessi 1
  • Hadi Ghafari 2
  • Mohammad Hossein Porkazemi 3
  • Farhad Khodadad Kashi 4

1 Ph.D. Student of Economics, Payam-e-Noor University

2 Associate Professor of Economics, Payam-e-Noor University

3 Associate Professor of Economics, Shahid Beheshti University

4 Professor of Economics, Payam-e-Noor University

چکیده [English]

Increase in government spending can lead to increase in production, supply of public goods and services as well as utility. However, it should be noted that increasing the role of government in the economy will cause crowding out of the private sector and this will reduce the utility.
The present study is looking for Iran's optimal growth rate of government's spending using time series data in the years 1978-2014. via a dynamic optimal control theory approach and the maximum principle.
The results show that, the optimal growth rate of government’s expenditure is 7% and the main factors affecting this rate is the ratio of private and public sector investment. Therefore, the current growth rate of government’s spending is not optimal and the government needs to control the growth rate of spending especially current expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government's Expenditure
  • Household Utility
  • Dynamic Optimal Control Theory
اکبری، نعمت الله؛ فرهمند، شکوفه و جمالی، سمیه (1390). "تحلیل فضایی تأثیر سیاست‌های مالی دولت بر نابرابری درآمد در ایران با رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیا (GWR)". اقتصاد مقداری، دوره 8، شماره 3، 25-1.
پورکاظمی، محمد حسین (1393). "بهینه سازی پویا، کنترل بهینه و کاربردهای آن". انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
پورکاظمی، محمد حسین و لطفی مزرعه شاهی، احمد (1390). "شبیه سازی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد اوزاوا- لوکاس با به کارگیری کنترل بهینه پویا". اقتصاد مقداری، دوره 8، شماره اول، 172-147.
جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیر منصور (1383). "بررسی اثرات سیاست‌های پولی و مالی بهینه بر شاخص‌های عمده اقتصادی کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 65، 242-213.
جعفری صمیمی، احمد و طهرانچیان، امیر منصور (1385). "تأثیر سیاست‌های مالی بر شاخص‌های کلان در شرایط سیاست‌های پولی درون‌زا". دانش و توسعه، شماره 18، 29-11.
حسینی، سید مهدی؛ عبدی، علیرضا؛ غیبی، علیرضا و فدایی، ایمان (1387)، "ترکیب اجزای مخارج دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی با تأکید بر امور و فصول بودجه عمومی دولت"، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 48، 65-37.
حیدری، حسن و سعیدپور، لسیان (1394). تجزیه و تحلیل تأثیر شوک‌های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی اقتصاد ایران در چارچوب مدل کینزین‌های جدید. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 20، 78-61.
داده‌های آماری بانک مرکزی، سال‌های مختلف، قابل دسترس از طریق www.cbi.ir.
دل انگیزان، سهراب و خزیر، اسماعیل (1391). "مطالعه اثرات شوک‌های سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1388- 1338". راهبرد اقتصادی، شماره 3، 67-37.
رحمانی، تیمور (1381)، "اقتصاد کلان 2"، دانشگاه پیام نور، تهران.
 رهبر، فرهاد و سرگلزایی، مصطفی (1390). "بررسی آثار سیاست مالی بر رشد اقتصادی و فقر"، تحقیقات اقتصادی. دوره 46، شماره 3، 110-89.
زراء نژاد، منصور؛ تبعه ایزدی، امین و حسین پور، فاطمه (1393)، "بررسی و اندازه‌گیری تأثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی ایران"، پژوهشنامه بازرگانی، 72، 137-111
سعدی، محمدرضا؛ عریانی، بهاره؛ موسوی، میرحسین و نعمت پور، معصومه (1389). "تحلیل ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 38، 173-145.
سلمانی، بهزاد و محمدی، علیرضا (1388)، "بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران"، پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 39، 93-73.
شاکری، عباس و اهرابی، فریدون (1387). "اصول بهینه‌یابی پویا". انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
شفیعی، افسانه و برومند، شهرزاد و تشکینی، احمد (1385). "آزمون تأثیرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 23، 112-81.
عباسیان، عزت الله؛ خاتمی، طیبه و آزادواری، مهدی (1392). "اعمال سیاست مالی بهینه در ایران در چارچوب برنامه‌ریزی پویا و در افق 1404". پژوهشنامه مالیات، شماره 67، 56-33.
عرب مازار، علی اکبر و چالاک، فرشته (1389). "تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران". تحقیقات اقتصادی، 91، 140-121.
فرازمند، حسن؛ افقه، سید مرتضی و آقاجری، جواد (1389). "بررسی تأثیر بلندمدت تکانه‌های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 26، 115-95.
فرازمند، حسن؛ قربان نژاد، مجتبی و پورجوان، عبدالله (1392). "تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 67، 88-69.
فلاحتی، علی؛ الماسی، مجتبی و آقایی، فاطمه (1388). "تأثیر سیاست‌های مالی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی طی سال‌های 1352-1384". جستارهای اقتصادی، دوره 6، شماره 11، 131-109.
فولادی، معصومه و ستایش، هدیه (1393)، "مطالعه آثار سیاست‌های مالی بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی"، برنامه‌ریزی و بودجه، سال 19، شماره 1، 109-85.
گل‌خندان، ابوالقاسم؛ خوانساری، مجتبی و گل‌خندان، داود (1394). "نظامی‌گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل‌پویا"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 18، 50-31.
 
 
 
Alter, M. & Samuel, J. (2004), “Fiscal Policy, Public Capital and Economic Growth”, 58thInternational Atlantic Economic Conference, New York, U.S.A
Arrow, K. J. & Kurz, M. (1970). “Public Investment, the Rate of Return and Optimal Fiscal Policy”, Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
Aschauer, D. A. (1989). “Is Public Expenditure Productive?”. Journal of Monetary Economics, 23, 177-200.
Barro, R. J. (1990). “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”. Journal of Political Economy, 98, 103-125.
Blanchard, O. J. & Perotti, R. (2002). “An Empirical Characterization of the Dynamics Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output”, Quarterly Journal of Economics, 117, 1329–1368.
Devarajan, S., Swaroop, P. & Zou, H. (1996). “The Composition of Public Expenditure and Economic Growth”. Journal of Monetary Economics, 37, 313-344.
Folster, S. & Magnus, H. (2001). “Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries”. European Economic Review, 45(8), 1501-1520.
Futagami, K. Y., Morita, Y. & Shibata, A. (1993). “Dynamic Analysis of an Endogenous Growth Model with Public Capital”, Scandinavian Journal of Economics, 95, 607-625.
Gregoriou, A. & Sugata, G. (2009). “The Impact of Government Expenditure on Growth: Empirical Evidence from a Heterogeneous Panel”. Bulletin of Economic Research, 61(1), 0307-3378.
Grier, K. B. & Tullock, G. (1989). “An Empirical Analysis of Cross-National Economic Growth, 1951-1980”. Journal of Monetary Economics, 24, 259-276.
Heppke-Falk, K. H., Tenhofen, J. & Wolff, G. B. (2006). “The Macroeconomic Effects of Exogenous Fiscal Policy Shocks in Germany: A Disaggregated SVAR Analysis”. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper, No. 41.
Holmes, J. M. & Hutton, P. A. (1990). “On the Causal Relationship between Government Expenditures and National Income”. Review of Economics and Statistics, 72, 87-95.
Jiranyakul, K. (2007). “The Relation between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand”, working paper No.46070, retrieved from Munich Personal RePEc Archive Website: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46070.
Kondo, A. & Svec, J. (2009). “Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States”. College of the Holy Cross, Department of Economics, Working Papers, No 0911.
Kunofiwa, T. & Nicholas, M. O. (2013). “Government Expenditure and Economic Growth in Zimbabwe: an ARDL-Bounds Testing Approach”. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 6(1), 78-90.
Mendonça, G. P. D. (2009). “Rowth, Fiscal Policy and the Informal Sector in a Small Open Economy”, EERI Research Paper Series, No. 16/2009.
Miller, S. M. & Russek, F. S. (1997). “Fiscal Structures and Economic Growth: International Evidence”. Economic Inquiry, 35, 603-613.
Ram, R. (1986). “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time Series”. American Economic Review, 76, 191-203.
Wu, S. Y., Tang, J. H. & Eric, S. L. (2010). “The Impact of Government Expenditure on Economic Growth: How Sensitive to the Level of Development?”. Journal of Policy Modeling, 32, 574-588.
Yasin, M. (2001). “Public Spending and Economic Growth: Empirical Investigation of Sub-Saharan Africa”. Southwestern Economic Review, 30, 59-68.
Yuk, W. (2005). “Government Size and Economic Growth: Time-Series Evidence for the United Kingdom”. Econometrics Working Paper, EWP0501, ISSBN 1485-6441, January.