با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، ایران

2 استادیار دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می‌باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه برآن است که با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 اثر شاخص‌های فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشور‌های با درآمد متوسط به بالا را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های فضای کسب و کار (شامل شاخص‌های اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تولید سرانه کشور‌های با درآمد متوسط به بالا داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Regulatory Reforms and Intellectual Property Rights on Economic Growth in Upper Middle Income Countries

نویسندگان [English]

  • samad hekmati farid 1
  • Yosef Mohamad zadeh 2
  • Diman Khazali 3

1 Assistant Professor of Economics, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Urmia University, Urmia, Iran

3 M.A. Student in Economics, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The aim of this paper is investigating the effect of business regulations and intellectual property rights on economic performance. More precisely, we attempt to examine this issue for a sample of 46 middle and upper middle income countries over the period 2004-2013. We use the World Bank Doing Business indicators as measures of business regulations and panel data model is used for data analyses.
The results show that foreign direct investment, fixed capital formation, good governance (role of law and political stability), intellectual property rights and doing business (starting a business, dealing with construction permits, and getting credit) indexes have the positive and significant effect on economic growth in selected middle and upper middle income countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Doing Business Indexes
  • Intellectual Property Rights
  • Good Governance
  • FDI
برادران شرکاء، حمیدرضا و ملک‌الساداتی، سعید (1387). "تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب". مجله راهبرد، سال 17، شماره 49، 52-29.
بهبودی، داود و امیری، بهرام (1389). "رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران". سیاست علم و فناوری، سال 2، شماره 4، 32-23.
تفویضی، سعید؛ درستکار، فاطمه و عظیمی، عبدالجبار (1392، 15 اسفند). "عوامل مؤثر در بهبود فضای کسب و کار". روزنامه بازار کار، سال 14، شماره 831 ، 12-1.
حسین‌زاده بحرینی، محمد و ملک‌الساداتی، سعید (1389). "موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب و کار در ایران". مجله پژوهش‌نامه‌ بازرگانی، سال 15، شماره 59، 56-25.
حکمتی‌فرید، صمد؛ عزتی‌شورگلی، احمد؛ عزتی، رضا و دهقانی، علی (1394). "تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، متوسط و پایین". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 18، 111-96.
خداپرست مشهدی، مهدی؛ صمدی، سارا؛ هوشمند، محمود و سلیمی‌فر، مصطفی (1388). "تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی". اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 6، شماره 4، 123-101.
سالاری، ابوذر (1390). "بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار". مجله اقتصادی ماهانه، بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 9 و10، 130-111.
سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و محسنی، فضیلت (1390). "تحلیل اثر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی، مطالعه موردی کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 1، شماره 4، 223-183.
سلامی، سیدرضا و گودرزی، مهدی (1382). "راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور". فصلنامه مدیریت صنعتی، شماره 3، 95-73.
شهنازی، روح الله و دهقان شبانی، زهرا (1388). "بررسی تأثیر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب". پژوهشنامه اقتصادی، سال 3، 185-161.
صالح‌آبادی، علی (1388). "نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار در ایران". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 1، 121-101.
عباسی‌نژاد، حسین؛ گودرزی فراهانی، یزدان؛ قیاسی، محمدحسین (1391). "تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق اختراع بر رشد اقتصادی ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 14، شماره 1، 58-27.
عبدالهی، فرشته؛ مهربانی، فاطمه و بصیرت، مهدی (1392). "مقایسه اثر شاخص‌های فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی در بین ایران و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)". اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، 28 آذرماه، 20-1.
فتحی، علیرضا (1392). "جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی"، مجله اقتصادی، شماره‌های 3 و 4، 20-5.
فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا و فهیمی‌فر، فاطمه (1391). "بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تلفیق روش‌های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال20، شماره 61، 62-29.
مبارک، اصغر (1392). "بررسی اثرات فساد اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (با تأکید بر اقتصاد ایران)". فصلنامه دانش حسابرسی، سال 13، شماره 15، 209-185.
محمدزاده، پرویز؛ فشاری، مجید و ممی‌پور، سیاب (1389). "نرم‌افزار STATA در اقتصادسنجی (جلد اول)". انتشارات نور علم.
مکیان، سید نظام‌الدین؛ امامی‌میبدی، مهدی؛ عشرتی، سمانه؛ و احمدی، زهره (1392). "فضای کسب و کار، راهبرد رشد مقایسه کشورهای منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 3، شماره 11، 84-76.
مهدوی، ابوالقاسم (1383). "تحلیلی بر نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، 208-181.
مهدوی، روح‌الله؛ جهانگرد، اسفندیار و ختائی، محمود (1389). "تأثیر توسعه بازار مالی در تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررشد اقتصادی در کشورهای میزبان با استفاده از روش داده‌های تابلویی". تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 2، 40-21.
نصیری‌نژاد، محمدرضا؛ استادی، حسین و هرتمنی، امیر (1393)، "بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 14، 38-29.
 
 
 
Borensztein, E., Gregorio, J. D. & Lee, J. W. (1998). “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth”. Journal of International Economics, 45, 115-135.
Chu, A. C. & Peng, S. K. (2010). “International Intellectual Property Rights: Effects on Growth, Welfare and Income Inequality”. MPRA Paper, No. 22253, 1-31.
Dawson, J. W. (2006) “Regulation, Investment, and Growth Across Countries”. Cato Journal, Cato Institute, 26(3), 489-509.
Desoto, H. (2001). “The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else”. Finance & Development: A Quarterly Magazine of the IMF, 38(1), 4-7.
Diankov, S., McLiesh, C. & Ramalho, R. (2006). “Regulation and Growth”. Economics Letters, 92(3), 395-401.
Eicher, T. & Penalosa, G. C. (2008). “Endogenous Strength of Intellectual Property Rights, Implications for Economic Development and Growth”. European Economic Review, 52(2), 237-258.
Freckleton, M., Wright, A. & Craigwell, R. (2010). “Foreign Direct Investment, Economic Growth and Corruption in Developing Economies”. Journal of Economic Studies, 39)6(, 639 – 652.
Furukawa, Y. (2007). “The Protection of Intellectual Property Rights and Endogenous Growth: Is Stronger Always Better?”. Journal of Economic Dynamics and Control, 31(11), 3644-3670.
Gould, D. M. & Gruben, W. C. (1996). “The Role of Intellectual Property Rights in Economic Growth”. Journal of Development Economics, 48, 323-350.
Ibrahim Heidar, J. (2012). “The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth”. Japanese International Economies, 26, 285-307.
King, L. P. & Varadi, B. (2002). “Beyond Manichean Economics: Foreign Direct Investment and Growth in the Transition from Socialism”. Communist and Post-Communist Studies, 2, 1-22.
Levine, A., Lin, C. F. & Chu, C. S. (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics. 108, 1-24.
Wooldridge, J. M. (2002). “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT Press: Cambridge, MA