با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده


 

گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار مواد آلاینده ناشی از احتراق حامل‌های انرژی در جهان موجب شده که بحران‌های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم شناخته شود. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند تا با اتخاد سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، بر مشکلات زیست محیطی ازجمله آلودگی هوا فائق آیند. یکی از متداول‌ترین نوع این سیاست‌ها که موجب کمترین عدم کارآیی در اقتصاد کشور می‌گردد، اخذ مالیات سبز می‌باشد که بر اساس هزینه اعمال می‌گردد. بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیات سبز بر رشد اقتصادی، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیریآخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشد اقتصادی مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation of Green Tax on Economic Growth in Iran: Application of Computable General Equilibrium (CGE) Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • elham alizadeh malafeh 2

1 Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Iran

2 M.A.in Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Iran

چکیده [English]

Expansion of energy consumption and trend of rising emissions of pollutants resulting from the combustion of energy carriers in the world has caused environmental crises which be recognized as one of the most important challenges which governments in the twenty-first century are facing. That is why governments try to take various policies and programs in order to overcome on environmental problems such as air pollution. One of the most common types of policies that cause minimum inefficiency in the economy is obtaining the green taxes which is applied on the basis of cost. Accordingly, in this study, the effects of increase of green taxes on economic growth, based on the design of Computable General Equilibrium model for Iran and implementation of Social Accounting Matrix in 2001 in the form of eight scenarios were examined.
The increasing rates of taxes from one to forty percent have been done in eight scenarios. The obtained results show that the increasing rate of green taxes as an indirect one increases the economic growth in all scenarios. also the positive effect of lower pollution leads in positive economic growth in all scenarios, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Green Taxes
  • Economic Growth
  • Computable General Equilibrium Model
احمدیان، مجید؛ عابدی، زهرا؛ غفارزاده، حمیدرضا و مطهری، سید علی اکبر (1393). "ارزیابی اقتصادی بهره‌گیری از نیروگاه‌های بادی در ایران با در نظر گرفتن اثر سیاست آزادسازی قیمت انرژی". اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)، دوره 3، شماره 10 ، 200- 179.
پژویان، جمشید و امین‌رشتی، نارسیس (1386). "مالیات‌های سبز، با تأکید بر مصرف بنزین". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 7، شماره 1، (ویژه نامه مالیات)، 44- 15.
پژویان، جمشید و تبریزیان، بیتا (1389). "بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی پویا". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 10، شماره 38، 203- 175.
پژویان، جمشید و مرادحاصل، نیلوفر (1386). "بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 12، 160- 141.
حسن فطرس، محمد؛ توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1394). تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 19، 94-73.
دفتر برنامه‌ریزی کلان و برق کشور، "ترازنامه انرژی (1390)". وزارت نیرو.
ذاکری، زهرا؛ اسفندیاری، مجتبی و پاشا زانوس، پگاه (1393). "توسعه درآمدهای مالیاتی از طریق اخذ مالیات سبز از صنایع آلاینده؛ بر اساس رویکرد داده- ستاده". پنجمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.
طیبی، کمیل و مصری‌نژاد، شیرین (1385). "روش‌شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE) ، تئوری و کاربرد". فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 3، شماره 1، 132-103.
گرامی، مریم و کرمی، مهدی (1390). "مالیات سبز در کشورهای توسعه یافته". مجله اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 3 و 4، 134-125.
مقیمی فیض‌آبادی، مریم؛ شاهنوشی فروشانی، ناصر؛ دانش، شهناز؛ اکبری‌مقدم، بیت‌الله و دانشور کاخکی، محمود (1390). "بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه". اقتصاد کشاورزی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد، سال نوزدهم، شماره 75، 108- 99.
نعمت‌الهی، زهرا؛ شاهنوشی‌فروشانی، ناصر؛ جوان‌بخت، عذری و دانشورکاخکی، محمود (1394). "ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 19، 24-11.
 

 

 
Anony, M. (2004). “Developing Green Taxation”. Summary of a Government Assignment Report 5390. Economic and social commission for and the pacific environment and sustainable development division.
De Miguel, C. & Manzano, B. (2011). “Gradual Green Tax Reforms”. Energy Economics Journal, 33(1), 50-58.
Fullerton, D., Leicester, A. & Smith, S. (2007). “Environmental Taxes”. Paper written for the Mirrlees Review Reforming the tax System for the 21st Century, 26(2), 147- 169.
Greaker, M. (2003). “Strategic Environmental Policy; Eco-Dumping or a Green Strategy?”. Journal of Environmental Economics and Management, 45, 692–707
Hwan Bae, S. (2005). “The Welfare Consequences of Green Tax Reform in Small Open Economies”. Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, the Pennsylvania State University. Thesis (Ph.D.), Pennsylvania State University.
Johansen, L. (1960). “A Multi-Sectorial Study of Economic Growth”. Amsterdam: North-Holland Publishing Co .
Kuznets, S. (1955). “Economic Growth and Income Inequality”. American Economy Review, 45, 11-18.
Lofgren, H. (2000). “Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS”. Microcomputers in Policy Research، vol. 4a. Washington، D.C.: International Food Policy Research Institute, 34 pages.
Lofgren, H., Harris, R. & Robinson, Sh. (2001). “A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
Orlov, A. & Grethe, H. (2014). “Introducing Environmental Taxes in Russia: Relevance of Tax-Interaction Effects. The B.E”. Journal of Economic Analysis & Policy, 14)3(, 723–754.