با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آثار سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه‌های مذکور مورد توجه سیاست‌گذاران قرارگیرد. از این‌رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست‌های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت‌های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی این سناریوها نشان می‌دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش‌های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Redistribution Effects of Revenue from Energy Carriers Price Reform on Household Demand and Welfare using the Computable General Equilibrium Model

نویسنده [English]

  • Roohollah Mahdavi

Ph.D. Student of Economics, AllamehTabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Effects of energy carriers price reform policy such as households demand and welfare decrease led to decision-makers attend to revenue recycling of this policy and its injection to the economy as a way to reduce or elimination of mentioned costs. Therefore, in Present research,  using the Computable General Equilibrium (CGE) model based on Social Accounting Matrix (SAM) 1385, the economic effects of policies of guiding revenue of energy carriers price reform has been analyzed. In this research, three distribution policy 1) cash payment, 2) payment reduction of households to the government and 3) subsidies to the production sector has been considered in the form of different scenarios and situations. The simulation results of scenarios illustrates that if government doesn’t distribute revenue from energy carriers price reform, then householdswelfare will have the most decrease. In addition, if government consider the combination of three methods or a combination of first and second methods as method of revenue allocation  of energy carriers price reform, then households demand and welfare will have at least decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributional Policies
  • Energy Subsidy
  • Computable General Equilibrium Model
  • Household Welfare
شاهمرادی، اصغر؛ حقیقی، ایمان و زاهدی، راضیه (1390). "بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی در ایران: رویکرد CGE". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 57، 30-5.
قادری جعفر و استدلال، سارا (1388). "بررسی تأثیر افزایش قیمت انرژی برق بر خالص رفاه گروه‌های مختلف درآمدی در ایران (1383-1346)". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره 1، 120-101.
نعمت‌الهی، زهرا؛ شاهنوشی‌فروشانی، ناصر؛ جوان‌بخت، عذری و دانشورکاخکی، محمود (1394). ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 19، 24-11.
 
 
 
Clements, B., Jung, H. S. & Gupta, S. (2007). “Real and Distributive Effects of Petroleum Price Liberalization: The Case of Indonesia”. The Developing Economies, 45(2), 220–237.
Dartanto, T. (2013). “Reducing Fuel Subsidies and The Implication on Fiscal Balance and Poverty In Indonesia: A Simulation Analysis”. Energy Policy, 58, 117-134.
Fraser, I. & Waschik, R. (2013). “The Double Dividend Hypothesis in a CGE Model: Specific Factors and the Carbon Base”. Energy Economics, 39, 283-295.
Goulder, L. H. (1995). “Environmental Taxation and the Double Dividend: A Reader’s Guide”. International Tax Public Finance, 2, 157–183.
Goulder, L. H., Parry, I. W. H. & Burtraw, D. (1997). “Revenue-Raising Versus Other Approaches to Environmental Protection: The Critical Significance of Preexisting Tax Distortions”. The Rand Journal of Economics. 28, 708–731.
Hosoe, N., Gasawa, K. & Hashimoto, H. (2010). “Textbook of Computable General Equilibrium Modelling Programming and Simulations”. Palgrave Macmillan.
Lofgren, H., Harris, R. L. & Robinson, S. (2002). “A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS, Microcomputers in Policy Research”, Washington, D.C., International Food Policy Research Institute.
Orlov, A. & Grethe, H. (2012). “Carbon Taxation and Market Structure: A CGE Analysis for Russia”. Energy Policy, 51, 696-707.
Parry, I. W. H., Williams, R. C. & Goulder, L. H. (1999). “When Can Carbon Abatement Policies Increase Welfare? The Fundamental Role of Distorted Factor Markets”. Journal of Environmental Economics and Management, 37(1), 52-84.
Sancho, F. (2010). “Double Dividend Effectiveness of Energy Tax Policies and The Elasticity of Substitution: A CGE Appraisal”. Energy Policy, 38, 2927-2933.
Vandyck, T. & Regemorter, D. V. (2014). “Distributional and Regional Economic Impact of Energy Taxes in Belgium”. Energy Policy, 72, 190-203.